Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Collectanea historica et genealogica, various Latin chronicles of noble houses and (e.g. Brederodekroniek), and other texts (e.g. <>Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24)

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 108
Name Collectanea historica et genealogica, various Latin chronicles of noble houses and (e.g. Brederodekroniek), and other texts (e.g. <>Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24)
[2393] Bella episcoporum Trajectensium et comitum Hollandium (Bella Campestria) 2r - 7v
[2392] Notes on Hadrianus Junius Batavia, concerning the founding of Holland (1588) 8r - 9v
[953] Chronicon Hollandiae 10r - 34v
[1257] Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus 35r - 81r
[2408] Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Brederodekroniek) 83r - 127v
[407] Chronicles of noble houses (in Latin) 138r - 227r
[408] Die seuen eerbaerheden, die seuen manieren van gecken etc. 229r - 231r
[409] Carmina quaedam in oppida Traiectensia 234v - 239v
[410] Pasquil on Utrecht from 1587 239v -
[411] Tabula (2nd volume) 1r - 6v
[412] Diplomata varia (2nd volume) 7r - 188v
[413] Pasquilli in pontificem Romanum (2nd volume) 196r - 211v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Composite
Short description Manuscript in two parts dating from the middle of the 16th century, containing chronicles by various authors together with copies of charters and other documents, collected and copied by C.J. van Muyden (Mudenus), e.g., Chronicon Hollandiae and Quedam Narracio de Groninghe, and Latin chronicles of the noble houses of Brederode, Egmond, Heusden, Arkel, Leerdam, Hoekelom, Asperen, Hagestein, Ackoy, Leyenberg, Bergen, Noerdeloos, Leerdam, IJsselstein.
Additional remarks The chronicle of Brederode is an adapted version of the Cronica illustrium dominorum de Brederueden (original text by Johannes van Leiden). Carasso-Kok, nr. 304, p.329-331.
Holding institution Utrecht, Universiteitsbibliotheek Utrecht
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 2E 23-24
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Olim Hs. 771, Hist. 23 and 2.E.2-3.
Accessibility Facsimile on the website of the UBU
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1525-<1575
 • ca.1548
 • 1548
Author(s)
Author(s)
 • C.J. van Muyden (Cornelis van Muiden/Mudenus)
 • Johannes Gherbrandi a Leydis
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves 227
Collation Two parts: 227 and 211 ff.
Dimensions (mm)
Height x width 185 x 125
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • parchment
Specification
Date of the cover
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? no
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Collected and copied by C.J. van Muyden (Cornelis van Muiden/Mudenus).
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
 • stamp(s)
Specification
Additional remarks
 • Andriessen, W.F., Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc (Purmerend 1933)
 • Clazing, A.M., Bussel-Eijlander, M. van, Hol, R.C., Braaksma, A.M., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis episcopis Traiectensibus. Een verhaal over Groningen, Drente en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen (Amsterdam 1977)
 • Fahne, A., Die Dynasten, Freiherren und jetzigen Grafen von Bocholtz (Köln 1860), 10-32
 • Matthaeus, A., De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti... narratio historica... (Leiden 1690), 1-40
 • Matthaeus, A., De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti... narratio historica... (The Hague 1740), 1-46
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa I (The Hague 1738), 587-740
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa II (Lugduni Batavorum (Leiden) 1698), 279-427
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa V (The Hague 1738), 203-240
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa VIII (Leiden 1708), 291-349
 • Niermeyer, F., Gessler, J., Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw (The Hague 1948), 186-203
 • Obreen, H., Chronicon Hollandiae (-1459), Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1925), 1-42
 • Pijnacker Hordijk, C., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus (Utrecht 1888)
 • Rij, H. van, Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse bisschoppen... (Hilversum 1989)
 • Rutgers, C.A., Alberts, W.J., Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Groningen, Djakarta 1957), 1-118
 • Utrecht, University Library, Facsimile of Chronicles (of several noble houses), and some other texts, ms. 771 (2E 23-24) , http://objects.library.uu.nl/reader/resolver.php?obj=002653867&type=2
 • Weiland, L., Gesta episcoporum Traiectensium, Monumenta Germaniae Historica: scriptores, (1874)
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • , Narrative Sources, http://www.narrative-sources.be; NL0259, NL0261, NL0268, NL0288, NL0273, NL0374, NL0554
 • Alberts, W.J.; Rutgers, C.A., Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Groningen, Djakarta 1957)
 • Andriessen, W.F., Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc (Purmerend 1933)
 • Beresteyn, E.A. van, Genealogisch repertorium (The Hague 1972)
 • Blöte, J.F.D., Die Arkelsche Schwanrittersage, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Litteratur 48 (1906), 371-399, 371-399
 • Braaksma, A.M.; Bussel-Eijlander, M. van; Clazing, A.M.; Hol, R.C., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus (Amsterdam 1977)
 • Bruch, H., Dirck Franckensz. Pauw (Theodericus Pauli). Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum ( 1931), xi-xviii
 • Bruch, H., Een reeks 15e-eeuwsche kronieken van adellijke geslachten, De Nederlandse Leeuw 49 (1931), 71-76, 71-76
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 5, 40-41, 43-46, 66-68
 • Bruch, H., Vijftiend'eeuwsche kronieken, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 3 (1942), 236-243, 223-236
 • Bruins, L.H., Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en verschillende andere onderwerpen onder verschillende Utrechtse bisschoppen, Bulletin van de Historische Kring 'De Marne' 7 (1982),
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 174-176,184-185, 190-191, 194-195, 202, 329-331, 363-364; 148, 157, 164, 169, 179, 304, 335
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 1746
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914), 24-26, 207-222
 • Dek, A.W.E., Genealogie der heren en graven van Egmond (The Hague 1958)
 • Dieperink, F.H.J., De Drentse opstand tegen het bisschoppelijk gezag in 1227, in: Dieperink, F.H.J.; Alberts, W.J.; Enklaar, D.Th., Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw (Groningen 1953), 1-36
 • Gessler, J.; Niermeyer, F., Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze ui de Latijnse kronieken van Noord- en Zuidnederland van de tiende tot de 15e eeuw (The Hague 1948), 185-186
 • Gosses, I.H., De bisschop van Utrecht, het Domkapittel en de Groninger prefect, in: Gosses, I.H., Verspreide geschriften (Groningen 1946), 152-207
 • Gouw, J. ter, Over den oorsprong van het geslacht van Bredenrode, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (1864),
 • Hintzen, J.D., Het Chronicon comitum Hollandiae episcoporum Ultraiectensium Joh. Gerbrandi a Leydis, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 9 (1922), 131-143, 140
 • Hogeman, J., Ernstig en getrouw geschiedverhaal van de daden der Utrechtsche bisschoppen, vooral wat Groningen, Drenthe en Koeverden betreft (opgemaakt reeds in 't jaar 1232), Nieuwe Drentsche Volksalmanak 10 (1892), 39-64
 • Hogeman, J., Ernstig en getrouw geschiedverhaal van de daden der Utrechtsche bisschoppen, vooral wat Groningen, Drenthe en Koeverden betreft (opgemaakt reeds in 't jaar 1232), Nieuwe Drentsche Volksalmanak 11 (1893), 19-52
 • Hogeman, J., Over de nieuwe uitgaaf van den zoogenoemden anonymus of onbekenden schrijver 'over de verhoudingen, rechten en oorlogen tusschen de bisschoppen van Utrecht, en die van Groningen, Drenthe en Coevorden'..., Nieuwe Drentsche Volksalmanak 8 (1890), 126-157
 • Hyma, A., Een onbekend handschrift van Jan van Leiden's kroniek en genealogie van Brederode ontdekt, De Nederlandse Leeuw 71 (1954), 126-128, 126-128
 • Janse, A., Hollandse adelskronieken, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 811-812, 811-812
 • Janse, A., Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen (Hilversum 2001)
 • Janse, A., Ridderslag en ridderlijkheid in laat-middeleeuws Holland, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 112 (1997), 317-335, 317-335
 • Janse, A., Vorstelijk en autochtoon: het Friese verleden van de Egmonds, in: Jansma, L.G.; Visser, P.; Bremmer jr., R.H., Speculum Frisicum: stúdzjes oanbean oan Phillippus H. Breuker (Leeuwarden 2001), , 45-57
 • Korvezee, E.H., Merkwaardige handschriften in het archief van een hofje te 's-Gravenhage, Nederlandsch Archievenblad 47 (1939), 114-118, 114-118
 • Levelt, S., Johannes a Leydis, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 923, 923
 • Lulofs, M., Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden (ca. 1485), in: Santing, Catrien; Tilmans, C.P.H.M.; Ebels-Hoving, B., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 79-100, 79-100
 • Moor, G. de, Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) en de familie Van Egmond (van Merenstein, van Kenenburg), De Nederlandse Leeuw 102 (1985), , 10-12
 • Moor, G. de, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574) (Hilversum 1994), 36
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 33, 45-46, 88-90, 92
 • Obreen, H., Bijdrage tot de kennis der middeleeuwsche kronieken I: Theodericus Pauli, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (1909), 375, 375
 • Obreen, H., Chronicon Hollandiae (-1459), Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 46 (1925), 1-42, 1-42
 • Overdiep, G., De slag bij Ane, 1227 (Peize 1977)
 • Overdiep, G., Mitspete of Nutspete, Nieuwe Drentse Volksalmanak 81 (1963), 241-247
 • Pijnacker Hordijk, C., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus (Utrecht 1888)
 • Porck, M. H. (Thijs), 'De Brederodekroniek voor Yolande van Lalaing', in: Hartog, Elizabeth den; Wijsman, H., Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode. (Haarlem 2009), 37-67
 • Porck, M. H. (Thijs), De Brederodekroniek van Jan van Leiden (MPhil thesis) (Leiden 2010)
 • Porck, M. H. (Thijs), Een Rijnlandse serie adelskronieken (1533-1542). Het zogenaamde Voorste Haagsche Handschrift, Millennium 20 (2006), 44-62, 44-62
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen I (Utrecht 1957), 165-169
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen I (Utrecht 1957), 192-193
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 516, 662
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 351
 • Rij, H. van, Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse bisschoppen... (Hilversum 1989)
 • Roefs, V.J.G., De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942), 32-33, 81-90
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 35-37, 110-112, 116-121, 212-217
 • Slicher van Bath, B.H., Drente's vrijheid, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 1 (1946), 161-196
 • Smithuis, J., Quedam narracio [de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus], in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1248
 • Stapel, R.J.; Vries, Jenine de, Leydis, Pauli, and Berchen Revisited. Collective History Writing in the Low Countries in the Late Fifteenth Century, The Medieval Low Countries. An Annual Review I (2014), 95-137
 • Tilmans, K. , Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)
 • Verbij-Schillings, J., Het beeld van de Friezen in de Hollandse geschieschrijving van de vijftiende eeuw, in: Breuker, P. H.; Janse, A., Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding (Zutphen 1997), 109-119
 • Waale, M.J., De Arkelse oorlog 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse (Hilversum 1990), 34-65
 • Waale, M.J., Pauli en het auteurschap van de Kronijcke des lants van Arckel, Tijdschrift voor geschiedenis 105 (1992), 166-192, 166-192
 • Waterbolk, E.H., Hoofdstuk XXI. De historische vormgeving, in: Spahr van der Hoek, J.J.; Kalma, J.J.; Vries, K. de, Geschiedenis van Friesland (Drachten 1968), 639-642, 643-644
 • Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 2 (Berlin 1904), 430
 • Weiland, L., Gesta episcoporum Traiectensium, Monumenta Germaniae Historica: scriptores 23 (1874), 400-426, 400-402
 • Wijn, H. van, Huiszittend leeven. Bevattende eenige mengelstoffen over letter-, historie- en oudheidkunde van Nederland I (Amsterdam 1807)
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 34, 98-104
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name C.J. van Muyden (Cornelis van Muiden/Mudenus)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks 16th century
Role(s) in this text carrier
Memorial text [407] Chronicles of noble houses (in Latin)
Role Compiler
Specification Van Muiden was both compiler and scribe.
Memorial text [953] Chronicon Hollandiae
Role Scribe
Specification
Memorial text [1257] Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus
Role Scribe
Specification
Memorial text [2393] Bella episcoporum Trajectensium et comitum Hollandium (Bella Campestria)
Role Scribe
Specification
Memorial text [2408] Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Brederodekroniek)
Role Scribe
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [50] Chronicles (Chronographia and chronicles of noble houses); Utrecht, UB, ms. 784
Memorial text [165] Chronographia Beke
Role Scribe
Specification Carasso-Kok, p. 314.
Personal details
Name Johannes Gherbrandi a Leydis
Sex male
Year/date of birth >1455
Year/date of death >1503
Additional remarks
Additional remarks Entered the Carmelite monastery in Haarlem >1455. Prior there in 1476. 1479-1480 Prior Carmelite monastery in Woudsend. 1495 Subprior in Haarlem. Probably died in Haarlem in 1504, although 1525 is also mentioned. He had connections with the house of Brederode. Roefs, 1-25, Ebels, 'Johannes', 31.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [2408] Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Brederodekroniek)
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [27] Biographies of the abbots of the Egmond abbey by Johannes a Leydis (Opusculum de gestis regalium abbatum) (first version); The Hague, KB, ms. 132 F 15
Memorial text [118] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (first edition)
Role Author
Specification
Text carrier [30] Chronicles (Annales Regalium Abbatum Egmondensis Coenobii and Gouds Kroniekje); Leeuwarden, Tresoar, Fries Genootschap ms. 466
Memorial text [119] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification A Leydis was author of the first part up to 1484, which was edited later.
Text carrier [28] Biographies of the abbots of the Egmond abbey (Opusculum de gestis regalium abbatum) (second version); Leiden, UB, ms. BPL 1818
Memorial text [120] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification A Leydis was author of the first part up to 1484, which was edited later.
Text carrier [29] Chronicles (Opusculum de gestis regalium abbatum, Historia episcoporum Traiectensium and chronicles of noble houses); Brussels, KB, ms. 6045-6054
Memorial text [121] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Text carrier [31] Chronicles (e.g. Opusculum de gestis..., Histoire des principales maisons de Hollande); Brussels, KB, ms. II 1303
Memorial text [122] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Text carrier [112] Chronicles of several noble houses (e.g., Chronicle of the house of Brederode or Brederodekroniek) and other texts; Detmold, NWSA, ms. L 3 Holland no 429
Memorial text [422] Chronicle of the house of Brederode Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt continued up to 1576
Role Author
Specification
Text carrier [113] Chronicles of several noble houses, e.g. Chronicle of the house of Brederode (Brederodekroniek); Haarlem, NHA, 176, no. 1039
Memorial text [914] Chronicle of the house of Brederode Cronijcken der hoochgeboren edelre heeren Van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [245] Chronicle of the noble house of Brederode or Brederodekroniek; Detmold, NWSA, ms. L 3 Holland no. 430
Memorial text [918] Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [247] Chronicles of noble houses (Brederode (Brederodekroniek), Culemborch, Egmond and Vianen); The Hague, NA, Cousebant no. 1051
Memorial text [919] Chronicle of the house of Brederode Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt continued up to 1556
Role Author
Specification
Text carrier [248] Chronicles in Latin of the noble houses of Brederode and Egmond, and the Chronicle of Holland; Brussels, KB, ms. 5376-5378
Memorial text [923] Cronica illustrium dominorum de Brederueden
Role Author
Specification
Text carrier [249] Chronicle in Latin of the noble house of Brederode (Cronica illustrium dominorum de Brederueden); Utrecht, UB, ms. 779
Memorial text [925] Cronica illustrium dominorum de Brederueden
Role Author
Specification
Text carrier [251] Chronicle in French of the noble house of Brederode (Chroniques et gestes des nobles Seigneurs de Brederode); Utrecht, UB, ms. 3 L 15
Memorial text [926] Chroniques et gestes des nobles Seigneurs de Brederode
Role Author
Specification
Text carrier [250] Chronicle and genealogy of the noble house of Brederode (Brederodekroniek); Utrecht, UB, ms. 15 C 19
Memorial text [928] Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [315] Chronicle of Holland and Utrecht by Johan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae), vitae and other historiographical notes; Alkmaar, RA, ms. 128 A 1
Memorial text [1223] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, with interpolations)
Role Author
Specification
Text carrier [316] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae) (first redaction); Leiden, UB, ms. BPL 127 D
Memorial text [1225] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [317] Chronicles of the Low Countries (e.g., Chronicon comitum Hollandiae by Jan van Leiden); London, BL, ms. Cotton, Vitellius E VI
Memorial text [1226] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [318] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae); Trier, SB, ms. 1288/79
Memorial text [1227] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, interpolated)
Role Author
Specification
Text carrier [308] Two Chronicles (Chronicon comitum Hollandiae and Cronica de Gelria); Brussels, KB, ms. 8343
Memorial text [1229] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (second redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [472] Chronicle of noble houses (Brederodekroniek), Haarlem, NHA, 176, no. 1041
Memorial text [2397] Brederodekroniek
Role Author
Specification
Text carrier [473] Chronicle of noble houses (Brederodekroniek), Haarlem, NHA, 176, no. 1040
Memorial text [2398] Brederodekroniek
Role Author
Specification
Text carrier [476] Chronicles and texts concerning the noble house of Brederode (e.g. Brederodekroniek), Brussel, KB, ms. 19217
Memorial text [2412] Brederodekroniek by Johannes Gherbrandi a Leydis
Role Author
Specification

Memorial text in: [108] Collectanea historica et genealogica, various Latin chronicles of noble houses and (e.g. Brederodekroniek), and other texts (e.g. <>Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24) [108]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus
MeMO memorial text ID 1257
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 35r to 81r
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1548
Argumentation
 • based on research
Specification Around 1548, q.v. Van Rij 1989, xx.
Date of creation (contents of the text)
Date 1232-1233
Argumentation
 • based on research
Specification After 20 September 1232 (probably after 31 October) and before 26/27 July 1233, q.v. Van Rij 1989, ix.
Period covered by the memorial text
Date 1139-1232
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands One hand, that of Cornelis van Muyden / Mudenus. A careless and hastly made transcript, q.v. Van Rij 1989, xx.
Statement of responsibility
Person(s)
Name C.J. van Muyden (Cornelis van Muiden/Mudenus)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks 16th century
Additional remarks The anonymous author was clearly someone connected to the bishops of Utrecht. The author was possibly of Frisian descent.
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation For the relation between the three extant manuscripts and the edition of Matthaeus, see Van Rij (1989, xxii-xxv), with stemma. The other manuscripts are: Utrecht, Utrechts Archief, Domkapittel 52 A (not complete, first half of the 15th century) (MeMO TC 324) and Leiden, UB, Cod. Voss. Lat. F 37 (transcript from late 16th, early 17th century).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents History of the conflicts between the bishops of Utrecht and the inhabitants of Drenthe, culminating in the defeat and death of bishop Otto II in 1227, and its subsequent retaliation by bishop Wilbrand and the Frisians.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • founders and benefactors
Specification "Pro animabus illorum quos in palude occiderant" (c. 29) and for their "perpetua ... memoria" (ibidem) the people of Drenthe promised bishop Wilbrand to supply 100 men to join the Crusade in Livonia and to found a monastery at the battlefield where Otto II had been slain (ed. Van Rij 1989, 62-63). The Cistercian female monastery Mariënkamp was subsequently founded (in 1234 or later) near Coevorden. Mariënkamp moved to Assen in 1260/1261.
Context
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno Domini MCCXXXIIo, IIIo Kalendas Novembris, in vigilia omnium sanctorum, consederunt in Groninge...
Explicit
Explicit ...in vigilia Matthei apostoli et evangeliste et super Backenvene Vo die antequam erat vigilia Lamberti.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [108] Collectanea historica et genealogica, various Latin chronicles of noble houses and (e.g. Brederodekroniek), and other texts (e.g. <>Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24) [108]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Brederodekroniek)
MeMO memorial text ID 2408
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 83r to 127v
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1548
Argumentation
 • based on research
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1486
Argumentation
 • based on research
Specification This Latin version of the text was, according to Bruch p.45, written in the period 1483-1486.
Period covered by the memorial text
Date 750-1482
Argumentation
 • based on research
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Early modern hand
Statement of responsibility
Person(s)
Name C.J. van Muyden (Cornelis van Muiden/Mudenus)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks 16th century
Name Johannes Gherbrandi a Leydis
Sex male
Year of birth >1455
Year of death >1503
Role Author
Specification
Remarks Entered the Carmelite monastery in Haarlem >1455. Prior there in 1476. 1479-1480 Prior Carmelite monastery in Woudsend. 1495 Subprior in Haarlem. Probably died in Haarlem in 1504, although 1525 is also mentioned. He had connections with the house of Brederode. Roefs, 1-25, Ebels, 'Johannes', 31.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Utrecht?
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation This version of the Brederodekroniek is partly a copy of Brussel, KB, no. 5376-5378 (MeMO Text Carrier ID 248); both manuscripts contain the same note at the end: descriptum est anno 1515 ipso die Luce evangeliste. Some parts of the text are an excerpt of Brussel, KB, no. 5376-5378. The chronicle of the house of Brederode exists both in Latin and Dutch. The Latin version covers the period up to 1482, the Dutch up to 1486 (and is in some manuscripts continued up to the middle of the 16th century). The Dutch text is probably based on the Latin, but the texts differ from each other. Carasso-Kok, nr. 304, p.330.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle concerning the history of the house of Brederode.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • gifts
 • founders and benefactors
 • burials
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • natural disasters
 • genealogical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Zyphridus primus ducus de Brederoda origine habuit nobelisimo
Explicit
Explicit Erat autem tunc temporis idem domicellus quasi annorum viginti, etc.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [108] Collectanea historica et genealogica, various Latin chronicles of noble houses and (e.g. Brederodekroniek), and other texts (e.g. <>Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24) [108]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicon Hollandiae
MeMO memorial text ID 953
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 10r to 34v
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1548
Argumentation
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1459
Argumentation
Specification
Period covered by the memorial text
Date <1459
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name C.J. van Muyden (Cornelis van Muiden/Mudenus)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks 16th century
Additional remarks Romein (Geschiedschrijving, p.110-112) considers it possible the author had a connection to the Eggert family, given the information about treasurer Willem Eggert (died 1417).
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Possibly the Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium by Jan Gerbrandszoon van Leiden (q.v. Carasso-Kok, nr. 179, p. 202 for a brief outline of the debate). Londen, British Library, Cotton Vitellius E.VI (MeMO Tect Carrier ID 317) (only the first part of the text) and Brussel, KB, 5376-5378 (MeMO Text Carrier ID 248). Utrecht, UB, 771 (MeMO Text Carrier ID 108) was probably transcribed from Brussel, KB, 5376-5378)..
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle concerning the counts of Holland and the bishopric Utrecht. Includes information about the count's relations with several religious institutions, especially with the Egmond monastery, their deaths and their burial places.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • gifts
 • burials
 • granted privileges (such as the right to have one's own church/chapel; right to ring a (church)bell; right to bury people in the institution's grounds, etc.)
Specification
Context
General historical information
 • natural disasters
 • political events
 • genealogical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Hollandia primordialis civitas dicitur Vlaerdinck...
Explicit
Explicit ...et bona eius acceperunt eius heredes.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [108] Collectanea historica et genealogica, various Latin chronicles of noble houses and (e.g. Brederodekroniek), and other texts (e.g. <>Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24) [108]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicles of noble houses (in Latin)
MeMO memorial text ID 407
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 138r to 227r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1525-<1575
Argumentation
 • based on research
Specification Middle of 16th century. Carasso-Kok, p175.
Date of creation (contents of the text)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Second half of 15th century (Romein, Geschiedschrijving, 212).
Period covered by the memorial text
Date
Argumentation
Specification Q.v. Andriessen pxxvi-xli for the dates of separate entries of each chronicle.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Early modern hand
Statement of responsibility
Person(s)
Name C.J. van Muyden (Cornelis van Muiden/Mudenus)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Compiler
Specification Van Muiden was both compiler and scribe.
Remarks 16th century
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation Q.v. Carasso-Kok, nr. 148, p,174-176 and her descriptions of each chronicle separately. Slightly different version of the text in Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, cod.hist. 20 and The Hague, KB, 72 A 10. Q.v. also www.narratives-sources.be for a more extensive description of the filiation of several chronicles.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicles of the history of the noble houses of Egmond, 725-1478 (ff. 149r-153v), Heusden, -1357 (ff. 177r-188v), Arkel, 996-1429 (ff. 190r-217v), Leerdam, 996-1304 (ff. 217v-218r), Hoekelom, 1227-1420 (ff. 218r-218v), Asperen, 1204-1452 (ff.219r-220r), Hagestein, (fol. 221r), Ackoy, 1272 (fol. 222r), Leyenberg, -1420 (fol. 22v), Bergen (fol. 223r), Noederloos (fol. 223r), Leerdam, 996-1304 (ff. 217v-218r), IJselstein, 1296-1483 (ff. 224r-227r).
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • gifts
 • founders and benefactors
 • burials
Specification
Context
General historical information
 • natural disasters
 • political events
 • genealogical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [108] Collectanea historica et genealogica, various Latin chronicles of noble houses and (e.g. Brederodekroniek), and other texts (e.g. <>Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24) [108]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Bella episcoporum Trajectensium et comitum Hollandium (Bella Campestria)
MeMO memorial text ID 2393
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 2r to 7v
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1548
Argumentation
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1348
Argumentation
Specification Bruch (Chronographia, XL) dated the text in 1348. This was disputed by Rutgers.
Period covered by the memorial text
Date 1018-1301
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
Specification
Description of hands
Description of hands One hand, that of Cornelis van Muyden / Mudenus. A careless and hastly made transcript, q.v. Van Rij 1989, xx.
Statement of responsibility Cornelis van Muyden (Mudenus)
Person(s)
Name C.J. van Muyden (Cornelis van Muiden/Mudenus)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks 16th century
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Utrecht
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Cartulary of the chapter of St Martin in Utrecht and two chronicles (Liber Donationum imperialium IV); Utrecht, HUA, 216, no. 52 A (MeMO TC 324).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle of the seven wars fought between the bishops of Utrecht and the counts of Holland between 1018-1301.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Animadvertendum est, secundum quod in antiquis annalibus
Explicit
Explicit honorifice cathedratus XLIIIus Traiectensis episcopus sublimatur.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University