Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicles from several monasteries (Codex Gabbema); Leeuwarden, Tresoar, ms. 9056 N

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 19
Name Chronicles from several monasteries (Codex Gabbema); Leeuwarden, Tresoar, ms. 9056 N
[62] Abbates in Horto Beatae Mariae
[51] Fragment about the life of St. Frederic and the foundation of the Mariëngaarde convent 1 - 1
[72] Miracula sancti Adalberti (nova) 10r - 15v
[52] Vita venerabilis patris Frederici 1 - 11
[53] Fragmentum vitae B. Siardi, abbatis V 11 - 15
[54] Chronicon abbatum Floridi Campi vulgo Olde-Cloester 15 - 35
[55] Chronicon Egmondanum auctore anonymo eius loci religioso 35 - 91
[56] Isti sunt breviculi parvi, quos olim Theodericus à Leydis (..) posuit super sepulchra comitum et comitissarum Hollandiae in monasterio Haecmundensi quiescentium 91 - 93
[57] Forma maiorum breviculorum cum epitaphiis comitum et comitissarum in monasterio Haecmundensi quiescentium 93 - 115
[58] Vita sancti Adalberti levitae et confessoris Christi 115 - 139
[59] De adventu sancti Adalberti cum sancto Wilbrordo Trajectensis ecclesiae episcopo historia 139 - 163
[61] Dedication to abbot Joannes Geelmuiden of Lidlum 163 - 166
[63] Lidlomenses abbates 197 - 259
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description A 17th century manuscript with six memorial texts, several texts concerning St Adalbert and transcripts of the epitaphs of counts of Holland. Copied by S.A. Gabbema ca. 1670.
Additional remarks
Holding institution Leeuwarden, Tresoar
Collection
Entry number collection 9056 N
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • ca.1670
 • 1670
Author(s)
Author(s)
 • Sibrandus Leo
 • Simon Abbes Gabbema
 • Thomas van Groningen
Text material(s)
 • paper without watermark
Watermark(s)
Number of leaves 131
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 326 x 208
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • parchment
Specification
Date of the cover
Specification Recent cover with parchment back
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? yes
Specification By S.A. Gabbema
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated?
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Inherited by Gabbema's sister, after it had been in the care of T. Gutberleth for a while. She bequeathed it to the Old Burger Weeshuis. In 1854 it was given in loan to the Friesch Genootschap. In 1911 donated to the Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Gumbert-Hepp, Marijke, Gumbert, J.P., Burgers, J.W.J., Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse leven van Thomas Becket. Het Chronicon Egmundanum. (Hilversum 2007)
 • Hugo, C.L., Sacrae antiquitatis monumenta historica, dogmatica, diplomatica II (Étival 1725), 220-267
 • Kluit, A., Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus (Middelburg 1777), 1-215
 • Lambooij, H.Th.M., Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde (Hilversum 2008)
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa II (The Hague 1738), 425-496
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa III (Leiden 1699)
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa IV (Lugduni Batavorum (Leiden) 1700), 1-72
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa VIII (Leiden 1708), 350-382
 • Richthofen, K. von, Die älteren Egmonder Geschichtsquellen (Berlin 1886), 38-152
 • Schoengen, M., Akten en bescheidien betreffende de Cisterciënzerabdij Bloemkamp of Oldeklooster bij Bolsward, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, (1903), 129-242
 • Sweertius, F., Rerum Belgicarum annales chronici et historici de bellis, urbibus, situ et moribus gentis, antiqui recentioresque scriptores I (Frankfurt 1620), 351-371
 • Wumkes, D.A., Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register (Bolsward 1929)
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Aa, A.J. van der; Schotel, G.D.J.; Harderwijk, K.J.R. van, Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige persoonen die zich op enigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt VIII (Haarlem 1869), 106
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Bruch, H., De moord op de bisschop, Jaarboek Oud Utrecht 64 (1991), 60-65, 60-65
 • Bruch, H., De plaats van het Chronicon Egmundanum in de Hollandse geschiedschrijving, Holland 8 (1976), 204-206, 204-206
 • Bruch, H., Egiboldus, verschijning en verdwijning van een bisschop. Een historiografische studie, Jaarboek Oud Utrecht 61 (1988), 113-118, 113-118
 • Burgers, J.W.J., Chronicon Egmondanum, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 331, 331
 • Burgers, J.W.J., Geschiedschrijving in Holland tot omstreeks 1300, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 3 (2000), 92-130, 92-130
 • Burgers, J.W.J.; Gumbert, J.P.; Gumbert-Hepp, Marijke, Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse leven van Thomas Becket. Het Chronicon Egmundanum. (Hilversum 2007)
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 165-166
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914), 35-36, 239-241
 • Gumbert, J.P., Een en ander over het handschrift van de Egmondse Annalen, in: Mostert, M.; Vis, G.N.M.; Margry, P.J., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 55-69, 55-69
 • Gumbert, J.P., Egberts geschenken aan Egmond, in: Vis, G.N.M., In het spoor van Egbert (Hilversum 1997), 25-44, 25-44
 • Gumbert, J.P., What Do We Want To Remember? Memories in the Manuscripts of Two Dutch Monasteries: The Benedictine Abbaey of Egmond and the Utrecht Charterhouse, The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 19-35
 • Gumbert-Hepp, Marijke, Annales Egmondenses, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 63-64, 63-64
 • Haenchen, K., Zur Kritik der Annales Egmundani (Berlin 1921), 38
 • Hof, J., De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 (The Hague, Haarlem 1973), 11, 287-288
 • Hugenholtz, F.W.N., Wat Stoke wegliet uit het Chronicon Egmundanum, in: Dekker, C., Scrinium et scriptura. Opstellen betreffende de Nederlandse geschiedenis aangeboden aan prof. dr. J.L. van der Gouw (Groningen 1980), 302-311, 302-311
 • Jongh Hzn., M. de, Egmond in den loop der XIIde eeuw, in: Poelman, H.A., Historische opstellen opgedragen aan prof. dr. H. Brugmans (Amsterdam 1929), 147, 147
 • Kappeyne van de Coppello, J., Hecmundensia, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 3 (1889), 80-81, 80-81
 • Kluit, A., Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus (Middelburg 1777)
 • Lambooij, H.Th.M., Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde (Hilversum 2008)
 • Lem, G.A.C. van der; Haitsma Mulier, E.O.G., Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (Den Haag 1990), 239
 • Meilink, A., De Egmondsche geschiedbronnen (The Hague 1939)
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 82
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 9-10
 • Opperman, O., Fontes Egmundenses (Utrecht 1933)
 • Opperman, O., Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts I: Die Egmonder Fälschungen (Utrecht 1920), 166-175
 • Pols, M.S., Bijdrage tot de kritiek der Annales Egmundani, in: Fruin, Robert, Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin (The Hague 1894), 289-294, 289-294
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 194
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 325
 • Richthofen, K. von, Die älteren Egmonder Geschichtsquellen (Berlin 1886), 38-152
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 42, 50-51
 • Vis, G.N.M., Historiografie in middeleeuws Egmond, in: Mostert, M.; Vis, G.N.M.; Margry, P.J., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 16-18, 16-18
 • Waterbolk, E.H., Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw (Groningen and Djakarta 1952)
 • Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 2 (Berlin 1904), 429
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 183-184
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 32-34
 • Wumkes, D.A., Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register (Bolsward 1929)
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks This manuscript although 17th century is described in this database because it contains the only known copy of the abbots' lives of Mariëngaarde and Lidlum of the autograph by Sibrandus Leo.

Authors

Personal details
Name Sibrandus Leo
Sex male
Year/date of birth ca.1524
Year/date of death ca.1583
Additional remarks
Additional remarks (Lambooij, p. 28-29 for date of birth and death). He entered the convent Mariëndal in Lidlum in 1545. Parish priest of Menaldum and Berlikum.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [62] Abbates in Horto Beatae Mariae
Role Author
Specification
Memorial text [63] Lidlomenses abbates
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [20] Chronicles of the abbeys of Mariëngaarde and Lidlum, written by Sibrandus Leo (Chronicon abbatiae Lidlomensis); Brussels, KB, ms. 11452
Memorial text [66] De fundatione Horti D. virginis Marigaerd
Role Author
Specification
Text carrier [20] Chronicles of the abbeys of Mariëngaarde and Lidlum, written by Sibrandus Leo (Chronicon abbatiae Lidlomensis); Brussels, KB, ms. 11452
Memorial text [67] De fundatione monasterii Lidlomensis
Role Author
Specification
Personal details
Name Simon Abbes Gabbema
Sex male
Year/date of birth 1628
Year/date of death 1688
Additional remarks
Additional remarks Gabbema was the official Frisian historian ('Landgeschiedschrijver van Friesland'), appointed in 1659.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [62] Abbates in Horto Beatae Mariae
Role Scribe
Specification
Memorial text [63] Lidlomenses abbates
Role Scribe
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Personal details
Name Thomas van Groningen
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks Thomas van Groningen was the 30th abbot of Bloemkamp (1572-1580)
Role(s) in this text carrier
Memorial text [54] Chronicon abbatum Floridi Campi vulgo Olde-Cloester
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)

Memorial text in: [19] Chronicles from several monasteries (Codex Gabbema); Leeuwarden, Tresoar, ms. 9056 N [19]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Lidlomenses abbates
MeMO memorial text ID 63
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 197 to 259
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1670
Argumentation
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date ca.1571-1575
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Period covered by the memorial text
Date <1182-1572
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [192] Lidlum, Premonstratenzers (Mariëndaal) (Lidlum Abbey, Premonstratensians (Mariendaal)), Lidlum
Argumentation
Specification
Name Abbot Joannes Geelmuiden of Lidlum
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
 • [131] Joannes Geelmuiden (male)
Commissioning institution(s)
 • [192] Lidlum, Premonstratenzers (Mariëndaal) (Lidlum Abbey, Premonstratensians (Mariendaal)), Lidlum
Additional remarks Joannes Geelmuiden possibly first asked Sibrandus Leo to write a chronicle of Lidlum, and later added the request of a chronicle of Mariëngaard. Lambooij, p67.
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands 17th century hand of S.A. Gabbema. Annotations in the margins (mainly alternative readings from other copies) possibly by Gabbema.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Sibrandus Leo
Sex male
Year of birth ca.1524
Year of death ca.1583
Role Author
Specification
Remarks (Lambooij, p. 28-29 for date of birth and death). He entered the convent Mariëndal in Lidlum in 1545. Parish priest of Menaldum and Berlikum.
Name Simon Abbes Gabbema
Sex male
Year of birth 1628
Year of death 1688
Role Scribe
Specification
Remarks Gabbema was the official Frisian historian ('Landgeschiedschrijver van Friesland'), appointed in 1659.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Sibrandus Leo wrote during his priesthood in Menaldum. Lambooij, 26.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification The succession of the abbots is used as the steppingstone to give more general information.
Filiation
Filiation Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 11452
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents History of the monastery Mariëndal in Lidlum, based on the lives of the abbots.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • epidemic diseases (both inside and outside the community/institution)
 • political events
 • natural disasters
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • building history
 • phases of conflict (between the institution and the outside world)
 • relations with other religious communities
 • relations with lay people
 • relations with ecclesiastical authorities
 • foundation
 • rebuilding activities due to natural disasters, fires and wars
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Vixit in Frisia Occidentali Vestergoa inter utrumque pagum Tiedmarom et Oesterberom...
Explicit
Explicit ...Tadonis laici fidissimi opera fretus.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [19] Chronicles from several monasteries (Codex Gabbema); Leeuwarden, Tresoar, ms. 9056 N [19]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Abbates in Horto Beatae Mariae
MeMO memorial text ID 62
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1670
Argumentation
 • based on research
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date ca.1571-1575
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Period covered by the memorial text
Date 1163-1575
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [188] Mariëngaarde, Premonstratenzers (Mariengaarde Abbey, Premonstratensians), Hallum
Argumentation
Specification
Name Abbot Joannes Geelmuiden of Lidlum
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
 • [112] Joannes Geelmuiden (male)
Commissioning institution(s)
Additional remarks Joannes Geelmuiden possibly first asked Sibrandus Leo to write a chronicle of Lidlum, and later added the request of a chronicle of Mariëngaard. Lambooij, p67.
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands 17th century hand of S.A. Gabbema. Annotations in the margins (mainly alternative readings from other copies) possibly by Gabbema.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Sibrandus Leo
Sex male
Year of birth ca.1524
Year of death ca.1583
Role Author
Specification
Remarks (Lambooij, p. 28-29 for date of birth and death). He entered the convent Mariëndal in Lidlum in 1545. Parish priest of Menaldum and Berlikum.
Name Simon Abbes Gabbema
Sex male
Year of birth 1628
Year of death 1688
Role Scribe
Specification
Remarks Gabbema was the official Frisian historian ('Landgeschiedschrijver van Friesland'), appointed in 1659.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification The succession of the abbots is used as the steppingstone to give more general information.
Filiation
Filiation Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 11452
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents History of the monastery Mariëngaarde, based on the lives of the abbots.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • building history
 • phases of conflict (between the institution and the outside world)
 • relations with other religious communities
 • relations with lay people
 • relations with ecclesiastical authorities
 • foundation
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno Dominicae incarnationis 1163 conventus D. Virginis Horti Mariae fundatur...
Explicit
Explicit ...in canonicatu modo vivit et superest anno 1575.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [19] Chronicles from several monasteries (Codex Gabbema); Leeuwarden, Tresoar, ms. 9056 N [19]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
Title and MeMO memorial text ID
Title Fragment about the life of St. Frederic and the foundation of the Mariëngaarde convent
MeMO memorial text ID 51
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 1 to 1
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1670
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date
Argumentation
Specification
Period covered by the memorial text
Date
Argumentation
Specification
Additional remarks 12th century (?)
Original institution(s)
Institution [188] Mariëngaarde, Premonstratenzers (Mariengaarde Abbey, Premonstratensians), Hallum
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source
Short summary of the contents Fragment about the life of st. Frederic and the foundation of the Mariëngaarde convent
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [19] Chronicles from several monasteries (Codex Gabbema); Leeuwarden, Tresoar, ms. 9056 N [19]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicon Egmondanum auctore anonymo eius loci religioso
MeMO memorial text ID 55
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 35 to 91
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1670
Argumentation
 • based on research
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1269-1272
Argumentation
 • based on research
Specification The date of origin is debated. Consensus: 13th century. The most recent insights and a summary of opinions by Burgers in Annalen van Egmond, xlvi-xlix.
Period covered by the memorial text
Date 647-1205
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [282] Abdij Egmond, Benedictijnen (Egmond Abbey, Benedictines), Egmond Binnen
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks The Chronicon was probably written in commission of the count of Holland or his advisers. Burgers considers it likely that Floris V was the commissioner, as a justification of his campaign against the Frisians.
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands 17th century hand of S.A. Gabbema. Annotations in the margin by a later hand.
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks The author must have had access to archives and library of the Egmond monastery. He may have been a monk, but there also existed close connections with the count's chancellery. Burgers, Annalen van Egmond, xlix.
Place(s) of production
Place(s) of production Probably the Egmond monastery, due to the availability of the archive and library.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically by year
Specification
Filiation
Filiation Berlin, Staatsbibliotheek, ms. Phillips 1891. Leiden, Universiteitsbibliotheek BPL 24289. Brussel, KB, hss. 6405-6407. Paris, Bibliotheque Nationale, ms. latin 11105. Adaptation of Annales Egmundenses. Influenced by Jacob van Maerlant and Melis Stoke.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents History of the counts of Holland and their relation as benefactors with the Egmond monastery.
Annual entries Most years are mentioned.
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • granted privileges (such as the right to have one's own church/chapel; right to ring a (church)bell; right to bury people in the institution's grounds, etc.)
 • gifts
 • founders and benefactors
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with lay people
 • relations with ecclesiastical authorities
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno domini DCXLVII obiit Pippinus filius Karlomanni...
Explicit
Explicit ... alterius executioni committimus.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [19] Chronicles from several monasteries (Codex Gabbema); Leeuwarden, Tresoar, ms. 9056 N [19]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicon abbatum Floridi Campi vulgo Olde-Cloester
MeMO memorial text ID 54
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 15 to 35
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1670
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1572-<1580
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification The chronicle ends in 1572.Thomas van Groningen died in 1580.
Period covered by the memorial text
Date 1098-1572
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [565] Bloemkamp, Cisterciënzers (Oldekleaster) (Bloemkamp Abbey, Cistercians (Oldekleaster)), Hartwerd
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands 17th century hand of S.A. Gabbema.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Thomas van Groningen
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Author
Specification
Remarks Thomas van Groningen was the 30th abbot of Bloemkamp (1572-1580)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Originally the convent Bloemkamp (Oldeklooster).
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification The lives of the abbots are used as a steppingstone to give more information about the history of the convent
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents History of the monastery Bloemkamp (Oldeklooster) based on the lives of the abbots, written by the thirtieth abbot Thomas van Groningen.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno reconciliati per Christum mundi mxcviii sub sancto patre Roberto Cisterciensis...
Explicit
Explicit ...Hospitale Sanct Joannis prope Snecam, Thabor, oogeklooster, Achlum, Timmarum et Monniche Baijum.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [19] Chronicles from several monasteries (Codex Gabbema); Leeuwarden, Tresoar, ms. 9056 N [19]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Fragmentum vitae B. Siardi, abbatis V
MeMO memorial text ID 53
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 11 to 15
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1670
Argumentation
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date ca.1260-<1275
Argumentation
 • based on research
Specification According to Wybrands, Gesta abbatum, xix-xxi: ca.1260-1270. Van den Elsen, Leven, argues the text was possibly written by abbot Dirk (1259-1275). The miracles may be added later. Lambooij, Vitae abbatum, p.7: cap. 15 concerning the Frisian Freedom dates from the 15th century.
Period covered by the memorial text
Date
Argumentation
Specification
Additional remarks Siardus was abbot of Mariëngaarde in the period 1194-1230.
Original institution(s)
Institution [188] Mariëngaarde, Premonstratenzers (Mariengaarde Abbey, Premonstratensians), Hallum
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands 17th century hand of S.A. Gabbema.
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Brussel, KB, 6716-6721. Lives of the abbots by Sibrandus Leo (Vitae et res gestae abbatum horti Divae Virginis, seu Mariengard, apud Frisios).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (members of a convent/religious order)
Short summary of the contents Life of Siard, abbot of Mariëngaarde (1194-1230).
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 1
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University