Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Biographies of abbots of Mariëngaarde near Hallum and other biographies; Brussels, KB, ms. 6717-6721

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 210
Name Biographies of abbots of Mariëngaarde near Hallum and other biographies; Brussels, KB, ms. 6717-6721
[713] Vita Norberti (B) 1r - 28r
[712] Vita Fretherici, primi abbatis et fundatoris Orti Sancte Marie 28v - 51r
[714] Vita Siardi, abbatis Orti Sancte Marie et miracula 51v - 71r
[715] Brevis historia 71v - 77r
[716] Libellus de vita et obitu atque miraculis fratris Herimanni Joseph in Steenvelt reconditi 77r - 100v
[717] Vita et gesta trium venerabilium abbatum Orti Sancte Marie, Sibrandi videlicet et Iarici similiter et Ethelgeri 101r - 121v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Parchment manuscript (1497) contains the lives of five abbots (Frederik, Siard, Sibrand, Jarich and Jelger) of Mariëngaarde near Hallum in three texts and the lives of Norbert of Xanten and Herman Joseph. In the second half of the 16th century a short history of the abbey was added at the empty folios 71v-77r.
Additional remarks
Holding institution Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België / Bibliothèque Royale de Belgique
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 6717-6721
Link to online description
Alternative collection Brussel, KB : Cat. V 3173
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • 1497
 • >1550-<1600
Author(s)
Author(s)
 • Paulus de Monte (Paulus Gisberti)
 • Sibrand
Text material(s)
 • parchment
Watermark(s)
Number of leaves 122
Collation 18, 2-34, 48, 5-124
Dimensions (mm)
Height x width 320 x 230
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover 19th century
Specification Lambooij, Vitae abbatum, p. 3.
Additional remarks Modern folio numbering. Lambooij, Vitae abbatum, p. 3.
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification At a piece of parchment which used to be part of the manuscript (now attached to the cover) pertinet monasterio Orti Sancte Marie in Frisia ordinis Praemonstratensis and at the last folio Pertinet monasterio Orti Sancte Marie ordinis Praemonstratensis in Frisia prope Lewerdiam. Lambooij, Vitae abbatum, p. 3.
Additional remarks
 • Bruna, E., Het leven van den zaligen Frederik van Hallum (Leeuwarden 1947)
 • Douma, J., It libben fen Frederik (Vita Fretherici), Yn ús eigen tael, (1924)
 • Douma, J., It libben fen Frederik (Vita Fretherici), Yn ús eigen tael, (1925)
 • Douma, J., It libben fen Siardus, Friesch dagblad, ()
 • Mol, Hans, Lambooij, H.Th.M., Vitae abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland (Leeuwarden 2001)
 • Weiland, L., Gesta abbatum Horti Sanctae Mariae, Monumenta Germaniae Historica: scriptores, (1874), 573-608
 • Wijbrands, A.W., Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven met inleiding, aantekeningen en register (Leeuwarden 1879)
 • Wumkes, D.A., Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register (Bolsward 1929), 90-97
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Backmund, N., Die mittelalterlichen Geschichtsschreiber der Prämonstratenserordens, Bibliotheca analectorum praemonstratensium (later on Averbode) 10 (1972), 169-182, 156-168
 • Backmund, N., Frédéric de Mariengaarde, in: Aubert, R., Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques 19 (Paris 1977), 1169, 1169
 • Boer, D.E.H. de, Mirakels mooi. Groningers en wonderen in de dertiende tot vijftiende eeuw, in: Boer, D.E.H. de; Nip, R.I.A.; Schaïk, Remi van, Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in de middeleeuwen en de nieuwe tijd (Assen 1998), 200-224, 206-210
 • Bruch, H., Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek (Leeuwarden 1952), 8
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 23
 • Buijtenen, M.P. van, Augustijnse vroomheid in Mariëngaarde, in: Kalma, J.J., Fan in pastoar en syn kleaster (Leeuwarden 1963),
 • Buijtenen, M.P. van, De grondslag van de Friese vrijheid (Assen 1953), 145-146
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 31-32, 104-107, 300-301
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 1602, 2337, 4234-4235
 • Elsen, G. van den, Het leven van den zaligen Frederik van Hallum. Stichter der abdij Mariëngaard in Friesland (Oosterhout 1893)
 • Fros, Henricus, Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis ( ), 3149, 7697-7698
 • Gaiffier, B. de, Un thème hagiographique: mer ou fleuve traversé sur un manteau, Analecta Bollandiana 99 (1981), , 5-15
 • Groot, S. de, Leven en verering van den H. Siardus, Averbode (1913),
 • Heene, K., 'Ad sanguinis effusionem'. Zelfpijniging en gender in middeleeuwse heiligenlevens, Queeste 6 (1999), 1-24, 1-24
 • Hovinga, F., De weg van alle vlees. Sterven en dood in de dertiende eeuw in Friesland, Madoc 17 (2003), 66-75, 66-75
 • Kalma, J.J., Frederik van Hallum, dromer en doener (c.1125- 3 maart 1175) (Leeuwarden 1978)
 • Klinkenborg, M., Einige Bemerkungen zur Überlieferung der Gesta abbatum Orti S. Marie, Emder Jahrbuch 12 (1897), 151-158, 151-158
 • Koch, K.; Hegel, E., Die Vita des Prämonstratensers Hermann Joseph von Steinfeld: ein Beitrag zur Hagiographie und zur Frömmigkeitsgeschichte des Hochmittelalters (Keulen 1958)
 • Lambooij, H.Th.M., Hagiografie in een Fries klooster, in: Perre, S. van de, Omgang met norbertijner heiligen, Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré (Brussel 1998), 31-50, 31-50
 • Leinsle, U.G., Aristoteles und die 'Moderni' in der Vita Siardi, Analecta Praemonstratensia 58 (1982), 210-224, 210-224
 • Leinsle, U.G., Kriegserfahrung und geistlicher Kampf in den Viten von Mariëngaarde und der Chronik von Wittewierum (13. Jh.), Analecta Praemonstratensia 81 (2005), 154-194, 154-194
 • Mol, Hans, Beziehungen zwischen der Zirkarien Friesland und Westfalen im Mittelalter, Analecta Praemonstratensia 81 (2005), 128-153, 128-153
 • Mol, Hans, De Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap (Leeuwarden 1991), 49-51
 • Mol, Hans, Friese krijgers en de kruistochten, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 4 (2001), 86-117, 86-117
 • Mol, Hans, Fryske krigers en de krústochten, It Beaken 62 (2000), 1-26, 1-26
 • Mol, Hans, Vita abbatum Orti Sancte Marie, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1487, 1487
 • Mol, Hans; Lambooij, H.Th.M., Vitae abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland (Hilversum, Leeuwarden 2001)
 • Moolenbroek, Jaap van, Servatius en Johannes. Over de vroegste geschiedenis van het Utrechtse vrouwenklooster St. Servaas, Jaarboek Oud Utrecht (1997), 169-203, 172
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 80-81
 • Oldenhof, H., Hallum, HH. Frederik en Siardus , in: Margry, P.J.; Caspers, C., Bedevaartplaatsen in Nederland I (Amsterdam and Hilversum 1997), 417-421, 417-421
 • Pijnacker Hordijk, C., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus (Utrecht 1888), xxi
 • Platelle, H., Le ministère pastoral dans une paroisse de Frise au XIIe siècle d'après la vie de Frédéric de Hallum (1175), prêtre séculier, puis chanoine prémontré, in: , Le clerc séculier au Moyen Age (Paris 1993), 81-99, 81-99
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen I (Utrecht 1957), 242-244
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 193-194, 243-244
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii avii, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum IV (Rome 1976), 738
 • Reimers, H., Die Quellen der Rerum Frisicarum Historia des Ubbo Emmius (Leipzig 1907), 162-164
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 66-73
 • Waterbolk, E.H., Hoofdstuk XXI. De historische vormgeving, in: Kalma, J.J.; Spahr van der Hoek, J.J.; Vries, K. de, Geschiedenis van Friesland (Drachten 1968), 639-642, 639-643
 • Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 2 (Berlin 1904), 116, 431
 • Weiland, L., Gesta abbatum Horti Sanctae Mariae, Monumenta Germaniae Historica: scriptores 23 (1874), 573-608, 573-575
 • Wijbrands, A.W., De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van kerk en beschaving in Nederland (Amsterdam 1883), 13-25
 • Wijbrands, A.W., Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven met inleiding, aantekeningen en register (Leeuwarden 1879)
 • Wumkes, D.A., Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register (Bolsward 1929), xxx-xxxii
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Paulus de Monte (Paulus Gisberti)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks Paulus originated from Sint-Winoksbergen in the west of Flanders. He was sup-prior and librarian ('armarius') in Mariëngaarde near Hallum in 1497.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [712] Vita Fretherici, primi abbatis et fundatoris Orti Sancte Marie
Role Scribe
Specification
Memorial text [714] Vita Siardi, abbatis Orti Sancte Marie et miracula
Role Scribe
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Personal details
Name Sibrand
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death 1238
Additional remarks
Additional remarks Sibrand was abbot of Mariëngaarde near Hallum (1230-1238).
Role(s) in this text carrier
Memorial text [712] Vita Fretherici, primi abbatis et fundatoris Orti Sancte Marie
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)

Memorial text in: [210] Biographies of abbots of Mariëngaarde near Hallum and other biographies; Brussels, KB, ms. 6717-6721 [210]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
 • memorial register (names)
Title and MeMO memorial text ID
Title Brevis historia
MeMO memorial text ID 715
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 71v to 77r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1550-<1600
Argumentation
 • based on research
Specification Second half 16th century. Carasso-Kok, p.300.
Date of creation (contents of the text)
Date >1485-<1548
Argumentation
 • based on research
Specification Under the abbots Tako Aebinga (1485-1506) and Johan van Hasselt (d.1548).
Period covered by the memorial text
Date 1163-1548
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [188] Mariëngaarde, Premonstratenzers (Mariengaarde Abbey, Premonstratensians), Hallum
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks Possibly several authors. Carasso-Kok, p.300.
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle of the convent in Mariëngaarde. The text starts with a list of abbots. The digressions about the abbots and their deeds becomes more extensive under abbot Tako Aebinga (1485-1506).
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
 • relations with other religious communities
 • building history
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo tercio...
Explicit
Explicit ...prefuit annis 4 et 22 hebdomadibus.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [210] Biographies of abbots of Mariëngaarde near Hallum and other biographies; Brussels, KB, ms. 6717-6721 [210]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Vita Siardi, abbatis Orti Sancte Marie et miracula
MeMO memorial text ID 714
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 51v to 71r
Specification Prologue at f.51v (Quoniam Dominus Ihesus, nostre peregrinationis signifer...). Corpus at f. 52r (Venerandus itaque et dulcis pater noster Siardus...). At f.71r, after the corpus has ended with ...et venerabilium abbatum Fretherici et Siardi. Laus Deo Patri. Amen, in the 16th century (>1535) a short text is added explaining the conclusion of the life of Siard was torn out of the original manuscript (the folios reportedly were kept in the Steinfeld convent) and describing the relocations of his body.
Date of creation (physical object)
Date 1497
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1259-<1275
Argumentation
 • based on research
Specification According to Wybrands, Gesta abbatum, xix-xxi: ca.1260-1270. Van den Elsen, Leven, argues the text was possibly written by abbot Dirk (1259-1275). The miracles may be added later. Lambooij, Vitae abbatum, p.7: cap. 15 concerning the Frisian Freedom dates from the 15th century.
Period covered by the memorial text
Date <1232
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Siard was abbot 1194-1230.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [188] Mariëngaarde, Premonstratenzers (Mariengaarde Abbey, Premonstratensians), Hallum
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Large, well readable fractura (Paulus de Monte). The second hand (from f.60r, possibly Paulus Boeckholt) writes more irregular. Lambooij, Vitae abbatum. p. 5-6.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Paulus de Monte (Paulus Gisberti)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks Paulus originated from Sint-Winoksbergen in the west of Flanders. He was sup-prior and librarian ('armarius') in Mariëngaarde near Hallum in 1497.
Additional remarks At f.60r Paulus de Monte stops writing, and a second hand continues. The second hand may be Paulus Boeckholt, the 26th abbot (1506-1533). Lambooij, Vitae abbatum, p. 5.-6. Van den Elsen, Leven, argues the text was possibly written by abbot Dirk / Theodoric (1259-1275).
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Leeuwarden, Tresoar, 9056N (Codex Gabbema) (MeMO TC ID 19). Lives of the abbots by Sibrandus Leo (Vitae et res gestae abbatum horti Divae Virginis, seu Mariengard, apud Frisios).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (members of a convent/religious order)
Short summary of the contents Life of Siard, abbot of Mariëngaarde. Also contains miracles performed by Siard.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 1
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • name of the person
 • relations with other people outside the institution
 • miracles and visions connected to the person
 • virtues of the person
 • function of the person inside the institution
 • relations with people inside the institution
 • literary production of the person
Specification This is a text usually is regarded as a hagiography. Nevertheless it is has been included in the MeMO database, because of the information it offers about the life in Mariëngaarde.
Additional remarks Possibly the prologue of Vita et gesta trium venerabilium abbatum Orti Sancte Marie, Sibrandi videlicet et Iarici similiter et Ethelgeri originally was meant as prologue to an older life of Siard (by Sibrand?). Lambooij, Vitae abbatum, p.6, 52.
Incipit
Incipit Quoniam Dominus Ihesus, nostre peregrinationis signifer...
Explicit
Explicit ...et venerabilium abbatum Fretherici et Siardi. Laus Deo Patri. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [210] Biographies of abbots of Mariëngaarde near Hallum and other biographies; Brussels, KB, ms. 6717-6721 [210]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Vita et gesta trium venerabilium abbatum Orti Sancte Marie, Sibrandi videlicet et Iarici similiter et Ethelgeri
MeMO memorial text ID 717
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 101r to 121v
Specification Prologue at f.101r (Ex tue paternitatis mandato viri venerabilis Deoque...). Corpus at f.101v (Primus itaque pater Sibrandus pii patris Sigehardi...).
Date of creation (physical object)
Date 1497
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1267-<1275
Argumentation
 • based on research
Specification Lambooij, Vitae abbatum, p.55.
Period covered by the memorial text
Date <1259
Argumentation
Specification Sibrand was abbot from 1230 to 1238, Jarich was abbot until 1239/40, and Jelger was abbot from 1239/40 to 1259.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [188] Mariëngaarde, Premonstratenzers (Mariengaarde Abbey, Premonstratensians), Hallum
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks At f.101r the prologue that may have been meant as prologue to an older life of Siard (by Sibrand?): Ex tue paternitatis mandato viri venerabilis Deoque, devoti sacerdotis et abbatis Sigehardi tui predecessoris licet tribus egregiis patribus Sibrando videlicet Iaricho Ethelgero interpositis vite virtutumque insignia... The abbot meant is Dirk (or Theodoric) 1259-1275. Lambooij, Vitae abbatum, p.6, 52, 350-351.
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Smaller, lower-case letters. Lambooij, Vitae abbatum, p.5.
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks An inhabitant of Mariëngaarde. Lambooij, Vitae abbatum, p.55.
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation Lives of the abbots by Sibrandus Leo (Vitae et res gestae abbatum horti Divae Virginis, seu Mariengard, apud Frisios).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (members of a convent/religious order)
Short summary of the contents Lives of the abbots Sibrand (Sibrandus), Jarich (Iaricus) and Jelger (Ethelger) of Mariëngaarde, alternated with passages about the history and the life of the inhabitants of the convent and political history.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 3
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • name of the person
 • relations with other people outside the institution
 • age and death of the person
 • virtues of the person
 • function of the person inside the institution
 • relations with people inside the institution
Specification
Additional remarks Possibly the prologue of Vita et gesta trium venerabilium abbatum Orti Sancte Marie, Sibrandi videlicet et Iarici similiter et Ethelgeri originally was meant as prologue to an older life of Siard (by Sibrand?). Lambooij, Vitae abbatum, p.6, 52.
Incipit
Incipit Ex tue paternitatis mandato viri venerabilis Deoque...
Explicit
Explicit ...et de illa ecclesia assignari. Igitur ex mandato...
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [210] Biographies of abbots of Mariëngaarde near Hallum and other biographies; Brussels, KB, ms. 6717-6721 [210]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Vita Fretherici, primi abbatis et fundatoris Orti Sancte Marie
MeMO memorial text ID 712
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 28v to 51r
Specification Prologue at f.28v (Venerabilibus et dilectibus in Christo ancillis dei...), corpus at f.29r (Recolende memorie Frethericus ortus Frisia, de villa que Hallum dicitur..). At f. 51r a rhymed prayer about Frederik follows the corpus, accompanied by an acrostic of the name of the scribe (Paulus Gisberti).
Date of creation (physical object)
Date 1497
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1230-<1238
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification The text was written by abbot Sibrand (1230-1238). He mentions Frederic (who died in 1175) has been dead over fifty years.
Period covered by the memorial text
Date ca.1113->1175
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [188] Mariëngaarde, Premonstratenzers (Mariengaarde Abbey, Premonstratensians), Hallum
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Large, well readable fractura (Paulus de Monte). Lambooij, Vitae abbatum. p. 5.
Statement of responsibility ...frater Sibrandus Dei miseratione dictus abbas in Orto Beate Virginis...
Person(s)
Name Paulus de Monte (Paulus Gisberti)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks Paulus originated from Sint-Winoksbergen in the west of Flanders. He was sup-prior and librarian ('armarius') in Mariëngaarde near Hallum in 1497.
Name Sibrand
Sex male
Year of birth
Year of death 1238
Role Author
Specification
Remarks Sibrand was abbot of Mariëngaarde near Hallum (1230-1238).
Additional remarks At f. 27v: Per fratren paulum de monte sancti Winnoci ex westflandrie finibus oriundum suppriorem et armarium in Orto gloriose dei genetricis semper virginis Marie eiusdem ordinis sacratissimi traiectensis dyocesis. Anno a nativitate domini M cccc xcvij. prima die prima mensis. E-bnm. At f. 51r an acrostic 'Paulus Gisberti'.
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification At f.28v: Venerabilibus et dilectis in Christo ancillis dei, Gerthrudi quondam priorisse in Bethlehem, et sorori sue Bernildi, non tam carne quam spiritu.
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Leeuwarden, Tresoar, 9056N (Codex Gabbema) (MeMO TC ID 19). Lives of the abbots by Sibrandus Leo (Vitae et res gestae abbatum horti Divae Virginis, seu Mariengard, apud Frisios).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (members of a convent/religious order)
Short summary of the contents Life of Frederik, founder and first abbot of Mariëngaarde. Also contains miracles performed by Frederik.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 1
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • name of the person
 • special deeds of the person
 • relations with other people outside the institution
 • miracles and visions connected to the person
 • profession of the person into the institution
 • age and death of the person
 • virtues of the person
 • relations with people inside the institution
 • function of the person inside the institution
Specification
Additional remarks This is a text usually is regarded as a hagiography. Nevertheless it is has been included in the MeMO database, because it contains much information about the foundation of Mariëngaarde and the convent Bethlehem, and on the inhabitants of these institutions.
Incipit
Incipit Venerabilibus et dilectibus in Christo ancillis dei...
Explicit
Explicit ...cui est honor et gloria in sanctis suis per infinita secula seculorum.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University