Medieval Memoria Online

Description - Memorial Object

Memorial cross of provost Humbertus

Add extra information

MeMO memorial object ID and name
MeMO memorial object ID 2170
Name Memorial cross of provost Humbertus
Holding institution(s)
Holding institution(s)
 • Maastricht, St. Servaasbasiliek
Category
Type Tomb monument, tomb slab or floor slab (physical object)
Classification Cross
Short description Lead cross with an inscription
Remarks about category
General date
General date 1075-1100
Artist(s)
Artist(s)
Original institution(s)
Original institution [362] St. Servaaskapittel (Chapter of St Servatius), Maastricht
Arguments
 • the institution/community is mentioned in the text
 • the memorial object is still in the original institution
Specification The commemorated person was a provost at this church
Still in original institution? yes
Location inside the institution
In situ? no
(Probable) original location
 • location unknown
Argumentation
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)
Additional remarks In 1988, the cross was discovered in the coffin of the provost in the western block of the church
Memorial piece
Function
Specification
Additional remarks
Memorial monument or floor slab
Function liturgical/religious and historical/political
Grave findings
Additional remarks The inscription refers to historical facts, i.e. to one or more donations and foundations by the commemorated party
Original function
Change in function
Remarks about function
Name provost Humbertus
Specification
Members of the commemorated party
Commemorated person(s)
 • [4442] provost Humbertus (male)
Commemorated institution(s)
Relation between commemorated persons not applicable (only one person mentioned/depicted)
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
Specification
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning Institution(s)
Relation between commissioning party and commemorated party
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • (semi-)precious metal(s)
Specification lead
Traces of polychromy?
Reuse of older objects
Dimensions (cm)
Height x width x depth 37 x 37 x 0
Completeness Incomplete: a piece missing from the bottom of the cross
Condition In overall good condition
Conservation
Technical research
Specification (technical research)
Alterations
Alterations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • Panhuysen, T.A.S.M., De archeologie rond het Maastrichtse Vrijthof in de historie, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 151 (2015), 9-74, 40-41
 • Swaen , J.W., Maastricht Kruispunt van culturen en talen, http://www.blikopdewereld.nl/geschiedenis/nederland/maastricht/916-maastricht-kruispunt-van-culturen-en-talen
Other documentation
SKKN: inv. no 13249-784, photo no. 13249-784_1
Additional remarks
Additional remarks The cross was discovered in the coffin of the provost in 1988. The inscription however refers to foundations, good deeds and other achievements of the deceased. The cross may therefore have had a public function. It is therefore not certain whether or not the cross was placed in a coffin right from the outset.

Cross (front) of [2170] Memorial cross of provost Humbertus

Indication of part
Indication of part Cross (front)
Short description
Short description Lead cross with an inscription
Dimensions (cm)
Height x Width x Depth 37 x 37 x 0
Date
Year 1086
Specified date 1086/05/02
Argumentation
 • date of death given on the object
 • based on historical evidence (in literature)
Specification
Additional remarks
Holding institution
Holding institution Maastricht, St. Servaasbasiliek
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution The cross is located in the treasury ('dubbelkapel' or double chapel), in the upper chapel
Contract
Contract
Artist(s)
Filiation
Filiation
Additional remarks
Additional remarks

Inscriptions

Indication of part
Indication of part Cross (front)
Place of the inscription
Place of the inscription front of the cross
Language(s)
Languages
 • Latin
Language specification
Transcription
Transcription Anno Domini M L XXX VI, indicione VIIII, luna XV sabato VI Maii Nonas obiit vir illustris, Humbertus proprio nomine, Hugo autem dictus agnomine, huius ecclesie ac in Leodio maioris ecclesie prepositus et Texandrie archidiaconus. Subiectorum vita sua instituit prebendas. Auxit et restauravit ecclesiam sanctuario, choro, cripta, sepulchro domini et ducis Karoli, capellis III lateralibus et una occidentali, vestiario, capitolio, scolis et toto claustro. Ornavit eam solidis et integris altaribus, pictura, arca petrina Sanctorum Monulfi et Gondulfi et sepulchro eorundem in medio templi, capsis, casulis, palliis, turribulo maiore et acerra sua et ceteris utensilibus. Construxit et ornavit ciborium quod est post altare Sancti Servatii. Hoc maxime planxit quod morte impediente opus inceptum non consummavit.
Translation
English translation In the year of our Lord 1086, the 9th of the indiction, on the 15th day after full moon, a Saturday, the 6th [day before] the Nonae of May, died a distinguished man, Humbertus, his own name, but nicknamed Hugo, provost of this church and the major church in Liège, and archdeacon of Texandria. During his life he established prebendaryships for his brothers. He has restored and expanded the church with a sanctuary, the choir, the crypt, the grave of lord and duke Charles, 3 chapels in the aisles and one chapel on the west side, a vestiary, a chapter house, the convent school and the whole cloister. He has provided the church with solid and new altars, paintwork, a stone arch for SS Monulfus and Gondulfus and also their grave in the middle of the church, reliquaries, chasubles, cassocks, the major censer and its incense and other utensils. He has had constructed and decorated the ciborium which is behind the altar of St Servatius. He deplored the most that – since his death prevents this – he could not complete the work he had started.
Dutch translation In het jaar des Heren 1086, het 9e van de indictie, op de 15e dag na volle maan, een zaterdag, de 6e dag vóór de Nonae van mei, is overleden een aanzienlijk man, Humbertus, zoals hij eigenlijk heet, maar genoemd bij zijn bijnaam Hugo, proost van deze kerk en van de grote kerk in Luik, en aartsdiaken van Texandria. Tijdens zijn leven heeft hij prebenden gesticht voor zijn broeders. De kerk heeft hij hersteld en uitgebreid met een heiligdom, het koor, de crypte, het graf van heer en hertog Karel, 3 kapellen in de zijbeuken en een kapel aan de westkant, een kleedruimte, de kapittelzaal, de kloosterschool en de hele kruisgang. Hij heeft de kerk voorzien van vaste en nieuwe altaren, schilderwerk, een stenen ark voor de HH. Monulfus en Goldulfus, alsmede hun graf in het midden van de kerk, reliekhouders, kazuifels, togen, de grote wierookhouder en de bijbehorende wierook, en andere liturgische voorwerpen. Hij heeft het ciborie laten bouwen en versieren dat achter het altaar van St. Servatius staat. Hij betreurde bovenal dat – omdat zijn dood het verhindert – hij het begonnen werk niet heeft kunnen afmaken.
Lay–out
Lay-out Lombardic majuscules
Inscription mentioning
Name [4442] provost Humbertus (male)
Sex male
Argumentation the person is being commemorated
Additional remarks
Additional remarks • The inscription enlists the achievements of the commemorated provost. • The sixth day before the Nonae of May is May 2. • Texandria is nowadays known as the Campine (‘de Kempen’).

Person Description

Personal identification number
Personal identification number 4442
Personal details
Name provost Humbertus
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death 1086/05/02
Additional remarks Also known as Hugo
Social standing
Status secular clergy
Arguments
 • mentioned in the inscription
Specification
Member of a convent
Religious order
Specification
Member of secular clergy
Type of secular clergy canon
Specification provost of the chapter of the St. Servaaskerk (St Servatius's Church) in Maastricht; provost of the chapter of St Paul's Cathedral in Liège; archdeacon of the Campine.
Additional remarks
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University