Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicles (Chronicon Egmundanum and Chronographia); Brussels, KB, ms. 6405-6407

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 24
Name Chronicles (Chronicon Egmundanum and Chronographia); Brussels, KB, ms. 6405-6407
[81] Chronographia Beke 1r - 54v
[82] Continuatio IV 54v - 56r
[83] Chronicon Egmundanum 57r - 74v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Paper manuscript (ca. 1500) contains the memorial texts Chronicon Egmundanum, the Chronographia by Johannes de Beka and Continuation IV of the Chronographia. In this copy of the Chronicon Egmundanum some elements are lacking: the list of abbots, counts and countesses in the prologue, and a part of the last charter.
Additional remarks
Holding institution Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België / Bibliothèque Royale de Belgique
Collection
Entry number collection
Identifier in collection ms. 6405-6407
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1400-ca.1500
Author(s)
Author(s)
 • Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) Oxes head
Number of leaves
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 205 x 140
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification Modern cover, calfskin. Van Gheyn, Cat. VI, nr. 4479 (p. 703-704).
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated?
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Gumbert-Hepp, Marijke, Burgers, J.W.J., Gumbert, J.P., Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse leven van Thomas Becket. Het Chronicon Egmundanum. (Hilversum 2007)
 • Kluit, A., Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus (Middelburg 1777), 1-215
 • Lap van Waveren, G., Buchelius, A., Ioannes de Beka canonicus Ultrajectinus et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis de episcopis Ultraiectinis (Utrecht 1643), 1-119
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa II (The Hague 1738), 425-496
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa IV (Lugduni Batavorum (Leiden) 1700), 1-72
 • Petrus, S., Furmerius, B., Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis et comitum Hollandiae... (Franeker 1612), 1-106
 • Richthofen, K. von, Die älteren Egmonder Geschichtsquellen (Berlin 1886), 38-152
 • Sweertius, F., Rerum Belgicarum annales chronici et historici de bellis, urbibus, situ et moribus gentis, antiqui recentioresque scriptores I (Frankfurt 1620), 351-371
Additional remarks Translations of the Chronographia in French ca. 1453-1457 (q.v. Noomen) and in middle Dutch in a late 14th century anonymous translation Cronike vanden stichte van Utrecht ende van Holland continued to 1393 and with later continuations to 1456. The manuscript Brussel, Koninklijke Bibliotheek 7935-7958 (early 17th century) contains a copy of the Chronographia based on Meermanno 10 B 30, and a copy of Continuatio IV after Brussel, Koninklijke Bibliotheek 6405-6407.
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Blok, D., Beke's bron voor Kennemer opstand, in: Gumbert, J.P.; Vis, G.N.M., Egmond tussen kerk en wereld (Hilversum 1993), 225-228, 225-228
 • Bolhuis van Zeeburgh, J., Hollandsche geschiedbronnen voor het Beiersche tijdperk, 1345-1436, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 8 (1875), 365-374, 365-374
 • Bolhuis van Zeeburgh, J., Kritiek der Friesche geschiedschrijving. Eerste gedeelte: Emo, Menco tot Ubbo Emmius (The Hague 1873), 90-91
 • Brokken, H.M., Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten (The Hague 1981)
 • Bruch, H., Chronicon Tielense, de Annales Tielensis en Johannes de Beke en nogmaals het quasi-Necrologium Egmondanum, Tijdschrift voor geschiedenis 77 (1964), 317-321, 317-321
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Bruch, H., De moord op de bisschop, Jaarboek Oud Utrecht 64 (1991), 60-65, 60-65
 • Bruch, H., De moordenaar van bisschop Koenraad was geen Fries, It Beaken 58 (1996), 185-189, 185-189
 • Bruch, H., De plaats van het Chronicon Egmundanum in de Hollandse geschiedschrijving, Holland 8 (1976), 204-206, 204-206
 • Bruch, H., De werken die Johannes de Beka niet geschreven heeft, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 72 (1953), 61-89, 61-89
 • Bruch, H., Egiboldus, verschijning en verdwijning van een bisschop. Een historiografische studie, Jaarboek Oud Utrecht 61 (1988), 113-118, 113-118
 • Bruch, H., Johannes de Beke en Friesland, It Beaken 46 (1984), 238-250, 238-250
 • Bruch, H., Johannes de Beke. Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (The Hague 1982)
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 25-27
 • Bruch, H., Vijftiend'eeuwsche kronieken, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 3 (1942), 236-243, 236-243
 • Bruch, H., Waren die bisschoppen allemaal Friesen?, It Beaken 49 (1987), 45-56, 45-56
 • Burgers, J.W.J., Chronicon Egmondanum, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 331, 331
 • Burgers, J.W.J., Geschiedschrijving in Holland tot omstreeks 1300, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 3 (2000), 92-130, 92-130
 • Burgers, J.W.J.; Gumbert-Hepp, Marijke; Gumbert, J.P., Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse leven van Thomas Becket. Het Chronicon Egmundanum. (Hilversum 2007)
 • Buuren, A.M.J. van, 1400, Literatuur 2 (1985), 351, 351
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 165-166, 312-321
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 2364
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914), 35-36, 239-241
 • Coster, H., Nog eens: Beka, Chronicon Tielense en Annales Tielenses, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 4 (1917), 226-258, 226-258
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Ebels-Hoving, B.; Tilmans, C.P.H.M.; Santing, Catrien, Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242, 217-243
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 18 (1963), 143-166, 143-166
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 20 (1965), 110-146, 110-146
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 22 (1968), 171-208, 171-208
 • Gumbert, J.P., Een en ander over het handschrift van de Egmondse Annalen, in: Margry, P.J.; Vis, G.N.M.; Mostert, M., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 55-69, 55-69
 • Gumbert, J.P., Egberts geschenken aan Egmond, in: Vis, G.N.M., In het spoor van Egbert (Hilversum 1997), 25-44, 25-44
 • Gumbert, J.P., What Do We Want To Remember? Memories in the Manuscripts of Two Dutch Monasteries: The Benedictine Abbaey of Egmond and the Utrecht Charterhouse, The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 19-35
 • Gumbert-Hepp, Marijke, Annales Egmondenses, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 63-64, 63-64
 • Haenchen, K., Zur Kritik der Annales Egmundani (Berlin 1921), 38
 • Hage, A.L.H., Drie geschiedschrijvers in het graafschap Holland en het 'ghemene volc': Stoke, Beke en de Clerc, in: Stuip, R.E.V.; Vellekoop, C., Gewone mensen in de middeleeuwen. Bundel studies aangeboden aan F.W.N. Hugenholz ter gelegenheid van zijn afscheid (Utrecht 1987), 282-297, 282-297
 • Hintzen, J.D., Het Chronicon comitum Hollandiae episcoporum Ultraiectensium Joh. Gerbrandi a Leydis, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 9 (1922), 131-143, 138
 • Hof, J., De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 (The Hague, Haarlem 1973), 11, 287-288
 • Hugenholtz, F.W.N., Wat Stoke wegliet uit het Chronicon Egmundanum, in: Dekker, C., Scrinium et scriptura. Opstellen betreffende de Nederlandse geschiedenis aangeboden aan prof. dr. J.L. van der Gouw (Groningen 1980), 302-311, 302-311
 • Janse, A., Beke, Johannes de, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 163, 163
 • Janse, A., De Nederlandse Beke opnieuw bekeken, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 9 (2006), 116-149, 116-149
 • Janse, A., De waarheid van een falsum. Op zoek naar de politieke context van het Karelsprivilege, De vrije Fries 71 (1991), 7-28, 7-28
 • Janse, A., Graaf Willem I van Holland (1203-1222), Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 116 (2001), 141-161, 141-161
 • Janse, A., Ridderslag en ridderlijkheid in laat-middeleeuws Holland, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 112 (1997), 317-335, 317-335
 • Jongh Hzn., M. de, Egmond in den loop der XIIde eeuw, in: Poelman, H.A., Historische opstellen opgedragen aan prof. dr. H. Brugmans (Amsterdam 1929), 147, 147
 • Kampinga, H., De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der 16e en 17e eeuw (The Hague 1917)
 • Kappeyne van de Coppello, J., Hecmundensia, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 3 (1889), 80-81, 80-81
 • Keesman, W., Oorsprongsmythen als zelfuitlegging. Over achtergrond en betekenis van middeleeuwse verhalen rond Trojaanse stedenstichtingen, in: Pleij, H., Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen (Amsterdam 1991), 262-279, 274
 • Kluit, A., Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus (Middelburg 1777)
 • Leupen, H.D., Filips van Leiden. Een onderzoek naar ontstaan, vorm en inhoud van zijn traktaat 'De cura reipublicae et sorte principantis' (Amsterdam 1975), 159-167
 • Meilink, A., De Egmondsche geschiedbronnen (The Hague 1939), 67, 69
 • Mostert, R., Pleidooi voor sterrenkunde als hulpwetenschap bij het bestuderen van de middeleeuwen, Millennium 6 (1992), 166-177, 166-177
 • Muller Fz., S., Die Hollantsche cronike van den Heraut. Eene studie over de Hollandsche geschiedbronnen uit het Beijersche tijdperk, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 2 (1885), 36-50, 36-50
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 9-10, 36-39
 • Noomen, W., La traduction française de la Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1954)
 • Oostrom, F. van, Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek (Amsterdam 1992), 80, 156, 213
 • Opperman, O., Fontes Egmundenses (Utrecht 1933)
 • Opperman, O., Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts I: Die Egmonder Fälschungen (Utrecht 1920), 166-175
 • Pols, M.S., Bijdrage tot de kritiek der Annales Egmundani, in: Fruin, Robert, Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin (The Hague 1894), 289-294, 289-294
 • Populer, M., Les entrées inaugurales des princes dans les villes. Usage et signification. L'example des trois comtés de Hainaut, Hollande et Zélande entre 1417 et 1433, Revue du Nord 76 (1994), 25-52, 42
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Leiden 1910), 195
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 194
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 141-142
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 325
 • Richthofen, K. von, Die älteren Egmonder Geschichtsquellen (Berlin 1886)
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 42, 50-51
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 82-86
 • Rutgers, J.C.A., Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 34 (1970), 62, 215-216, 62, 215-216
 • Struick, J.E.A.L., "Om ijdel woorden wille", Jaarboek Oud Utrecht (1981), 35-60, 35-60
 • Suir, E.T., Bisschop Jan van Virneburg en de Utrechtse kapittels 1364-1376, Jaarboek Oud Utrecht (1990), 85-100, 85-100
 • Tilmans, K. , "Autentijck en warachtig". Stedestichtingen in de Hollandse geschiedschrijving: van Beke tot Aurelius, Holland 21 (1989), 68-87, 68-87
 • Tilmans, K. , Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)
 • Verbij-Schillings, J., Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 (Amsterdam 1995)
 • Vis, G.N.M., Historiografie in middeleeuws Egmond, in: Margry, P.J.; Vis, G.N.M.; Mostert, M., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 16-18, 16-18
 • Wagner, P., Gillon le Muisi, Abt von St. Martin in Tournai, sein Leben und seine Werke nach den Quellen bearbeiteit (Berlin 1897)
 • Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 2 (Berlin 1904), 429
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 32-34, 51-55
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks 14th century cleric. By Hof and Bruch identified as a priest living in the Egmond abbey. Leupen argues he was a student and clerk mentioned in a Parisian cartulary. Cf. a record of Johannes de Beke, canonicus ordinis premonstratensis as rector of the church of Nyendamme (1316) and as a priest in Pijnacker (shortly before 1326).
Role(s) in this text carrier
Memorial text [81] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [23] Chronicles (e.g., Chronicon Egmundanum, Chronographia) and other texts; Leiden, UB, ms. BPL 2429
Memorial text [74] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [34] Chronographia by Johannes de Beka, and other chronicles; The Hague, MM, ms. 10 B 30
Memorial text [129] Chronographia Johannes de Beke
Role Author
Specification
Text carrier [35] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio IV; Utrecht, UB, ms. 781
Memorial text [132] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [36] Chronographia by Johannes de Beka with Continuation IV; Utrecht, UB, ms. 782
Memorial text [135] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [37] Chronographia by Johannes de Beka; Wroclaw, BU, ms. R. 184
Memorial text [137] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [38] Chronographia by Johannes de Beka (extended version, with continuation up to 1364); Utrecht, UB, ms. 783
Memorial text [138] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [39] Chronographia by Johannes de Beka; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod. Guelf. 484 Helmstedt
Memorial text [140] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [40] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V continued up to 1456; Utrecht, UB, ms. 785
Memorial text [142] Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [41] Johannes de Beka: Chronographia with Continuatio III; Giessen, UB, ms. 218
Memorial text [143] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [42] Johannes de Beka: Chronographia; Leiden, UB, ms. VLF 109
Memorial text [146] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [43] Several chronicles (e.g., Chronographia by Johannes de Beke and Hollantsche cronike by Herald Beyeren); Brussels, KB, ms. 5753-5759
Memorial text [147] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [44] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V; Prague, UK, VII.D.6 (1272)
Memorial text [149] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [45] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 786
Memorial text [151] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [48] Chronicles (i.e., Chronographia, Continuatio V and Summata Cronica Terre Gelrensis); Brussels, KB, ms. 10160
Memorial text [153] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [49] Chronicles (e.g. Chronographia) and other texts; Groningen, UB, ms. 119
Memorial text [159] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [50] Chronicles (Chronographia and chronicles of noble houses); Utrecht, UB, ms. 784
Memorial text [165] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [51] Parts of Chronographia by Johannes de Beke; Brussels, KB, ms. 3599-3601
Memorial text [168] Chronographia Beke up to caput 70h
Role Author
Specification
Text carrier [52] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1183
Memorial text [173] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [53] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Brussels, KB, ms. 7420
Memorial text [174] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [54] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393 (1410); Utrecht, UB, ms. 1182
Memorial text [175] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1410
Role Author
Specification
Text carrier [55] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, ms. 130 C 11
Memorial text [178] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [56] Translation in Dutch of the Chronographia with short continuation up to 1468; The Hague, KB, ms. 71 F 30
Memorial text [179] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'Clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [57] Translation in Dutch of the Chronographia up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1803
Memorial text [181] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [58] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, hs. 75 B 14
Memorial text [182] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [59] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1421; Utrecht, HUA, ms. VI B 9
Memorial text [183] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [60] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Cologne, HAK, ms. Chroniken und Darstellungen 337
Memorial text [184] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [61] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1477; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod.Guelf. 114.2 Extravagantes
Memorial text [185] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [62] Incomplete translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1371; The Hague, KB, ms. 130 C 12
Memorial text [186] Translation in Dutch of the Chronographia (incomplete)
Role Author
Specification
Text carrier [63] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1432; Utrecht, UB, ms. 1802
Memorial text [187] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [64] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Leiden, UB, ms. BPL 1010
Memorial text [188] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [65] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1478; The Hague, KB, ms. 130 C 10
Memorial text [189] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [66] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, ms. 75 H 35
Memorial text [190] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [67] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1426; Utrecht, UB, ms. 1801
Memorial text [191] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [68] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1456; The Hague, KB, ms. KA 112
Memorial text [192] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [69] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1184
Memorial text [193] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [70] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1408; Utrecht, UB, ms. 1804
Memorial text [194] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [47] Chronicles (Fragments of Chronographia by Johannes de Beka and Continuatio V); London, BL, ms. Cotton, Titus D XXV
Memorial text [205] Chronographia Beke
Role Author
Specification

Memorial text in: [24] Chronicles (Chronicon Egmundanum and Chronographia); Brussels, KB, ms. 6405-6407 [24]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicon Egmundanum
MeMO memorial text ID 83
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 57r to 74v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1400-ca.1500
Argumentation
 • based on research
Specification Van den Gheyn: 15th century. Bruch and J.P. Gumbert agree on ca. 1500.
Date of creation (contents of the text)
Date >1269-<1280
Argumentation
 • based on research
Specification The date of origin is debated. Consensus: 13th century. The most recent insights and a summary of opinions by Burgers in Annalen van Egmond, xlvi-xlix, who dates the manuscript 1269-1272.
Period covered by the memorial text
Date 647-1205
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [282] Abdij Egmond, Benedictijnen (Egmond Abbey, Benedictines), Egmond Binnen
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks The text was originally probably written in commission of the count of Holland or his advisers. It depends on the dating which count it may have been. Burgers (p. xlviii-xlix) considers it likely Floris V was the commissioner, as a justification of his campaign against the Frisians.
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Text written in mostly one hand (simple, even hybrida). Frequent use of abbreviations. Statement about fratre Hugo and additions/ corrections in different hand. Burgers, Annalen van Egmond, lv.
Statement of responsibility Orate pro fratre Hugone (f74v) in a different hand than the main text.
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically by year
Specification
Filiation
Filiation Berlin, Staatsbibliothek, Phillips 1891 (MeMO Text Carrier ID 22); Leiden, UB, BPL 2429 (MeMO Text Carrier ID 23); Paris, Bibliotheque Nationale, ms. latin 11105 (MeMO Text Carrier ID 25); Leeuwarden, Tresoar 9056N (MeMO Text Carrier ID 19). Adaptation of Annales Egmundenses,/i> Influenced by Jacob van Maerlant and Melis Stoke. Q.v. Burgers, lx-lxxiii for a description of early modern manuscripts.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source
Short summary of the contents History of the counts of Holland and their relation as benefactors with the Egmond abbey.
Annual entries Most years are mentioned.
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • founders and benefactors
 • gifts
 • granted privileges (such as the right to have one's own church/chapel; right to ring a (church)bell; right to bury people in the institution's grounds, etc.)
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with lay people
 • relations with ecclesiastical authorities
Specification
Additional remarks In this copy some elements we find in the other manuscripts are lacking: the list of abbots, counts and countesses in the prologue, and in the appendix the last charter is incomplete.
Incipit
Incipit Anno domini DCXLVII obiit Pippinus filius Karlomanni...
Explicit
Explicit ... alterius executioni committimus.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [24] Chronicles (Chronicon Egmundanum and Chronographia); Brussels, KB, ms. 6405-6407 [24]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Continuatio IV
MeMO memorial text ID 82
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 54v to 56r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1400-ca.1500
Argumentation
 • based on research
Specification Van den Gheyn: 15th century. Bruch and J.P. Gumbert agree on ca. 1500.
Date of creation (contents of the text)
Date >1389
Argumentation
 • based on research
Specification Continuatio IV exists in two, slightly different versions. It is possible the text in an earlier stage ended in 1378. The madness of William V is discussed twice. In the first part it appears he is still alive, in the second he is deceased (he died in 1389). This would suggest Continuatio IV has been edited and supplemented after 1389. Bruch, Chronographia, 326.
Period covered by the memorial text
Date 1358-1393
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Written in the same hand as the Chronographia in this manuscript.
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Possibly Egmond abbey. Bruch, Chronographia, IX.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Utrecht, University library, hs. 781 (hist. 15) f.119r-122v (MeMO TC ID 35); Utrecht, University library, hs. 782 (hist. 4) f.78v-80r (MeMO TC ID 36); Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 5753-5759, f. 347r-349v (MeMO TC ID 43); Groningen, University library 119, f.79v-80v (MeMO TC ID 49). Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 7935-7958, f. 111r-111v is a 17th century copy (by S. Petrus) of ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek 6405-6407 not described in this database.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Continuation of the Chronographia by Johannes de Beka. Continuatio IV focuses mainly on political events, but does give information about the deaths and burial places of the counts (countesses) and bishops.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with lay people
 • relations with ecclesiastical authorities
 • phases of conflict (between the institution and the outside world)
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Hic Wilhelmus amicicias plurimorum dominorum...
Explicit
Explicit ...ad terminandum relicta fuit.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [24] Chronicles (Chronicon Egmundanum and Chronographia); Brussels, KB, ms. 6405-6407 [24]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronographia Beke
MeMO memorial text ID 81
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 54v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1400-ca.1500
Argumentation
 • based on research
Specification Van den Gheyn: 15th century. Bruch and J.P. Gumbert agree on ca. 1500.
Date of creation (contents of the text)
Date >1340-<1355
Argumentation
 • based on research
Specification The date of origin is debated. Shortly after 1346 (Bruch), 1340-1350 (Coster), 1351-1355 (Rutgers and Leupen).
Period covered by the memorial text
Date ca.658-1346
Argumentation
Specification The earliest date of separate entries is the birth of St Willibrord.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [282] Abdij Egmond, Benedictijnen (Egmond Abbey, Benedictines), Egmond Binnen
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Written in the same hand as Continuatio IV in this manuscript.
Statement of responsibility Reverendis patribus et preclaris principibus dominis Iohanni episcopo sancte Traiectensis ecclesie, ac Wilhelmo duci palatino sive principi Hollandiensis provincie, Iohannes de Beke licet indignus, attamen clericus, pacem, gaudium et salutem.
Person(s)
Name Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Author
Specification
Remarks 14th century cleric. By Hof and Bruch identified as a priest living in the Egmond abbey. Leupen argues he was a student and clerk mentioned in a Parisian cartulary. Cf. a record of Johannes de Beke, canonicus ordinis premonstratensis as rector of the church of Nyendamme (1316) and as a priest in Pijnacker (shortly before 1326).
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production The Egmond abbey.
Users
Intended users/audience
Specification Johannes de Beke has dedicated his work to Jan van Arkel (bishop of Utrecht) and Willem V (count of Holland).
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Beka's chronicle was copied in a large number of manuscripts (in Latin, middle Dutch and French). It was also continued in different versions.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents The history and acts of the bishops of Utrecht and the counts of Holland (middle of 7th century-1346).
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • founders and benefactors
 • gifts
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • natural disasters
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
 • relations with lay people
 • relations with ecclesiastical authorities
 • building history
Specification Information is given about different religious institutions the counts and bishops were involved with.
Additional remarks
Incipit
Incipit Reverendis patribus et preclaris principibus...
Explicit
Explicit ...Wilhelmi duci sive palatino filio suo commendavit.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University