Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Poems on Geert Grote and Floris Radewijns, and other texts (Novale sanctorum); Vienna, ÖNB, ms. Series nova, 12708-12709

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 270
Name Poems on Geert Grote and Floris Radewijns, and other texts (Novale sanctorum); Vienna, ÖNB, ms. Series nova, 12708-12709
[2394] Life of Lidwina van Schiedam by Hugo van den Briel 1r - 35v
[2395] Vita Gheertrudis de Oesten 58r - 59r
[1027] Dialogus noviciorum by Thomas a Kempis (shorter version) 162r - 169r
[1022] Dictamen rigmicum per modum ymni (...) de conversione vita et moribus sive gestibus venerabilis viri magistri gerardi re et cognomine magni 169r - 173v
[1023] Dictamen de eodem magistro Gerardo in quo diffusius predicta omnia replicantur et de virtuosa vita ac moribus magistri Florentii eius discipuli et imitatoris precipui 170r - 173v
[1027] Dialogus noviciorum by Thomas a Kempis (shorter version) 173v - 185v
[2396] De origine Viridis vallis by Henricus Pomerius 242r - 257v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Novale sanctorum: two volume manuscript from the 1480s, being a collection of texts on recent saints, compiled by Johannes Gielemans. Amongst others it contains two Latin poems on Geert Grote and Floris Radewijns, as well as a shorter version of the Dialogus Noviciorum by Thomas à Kempis.
Additional remarks
Holding institution Vienna, Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB)
Collection Series nova
Entry number collection
Identifier in collection 12708-12709
Link to online description
Alternative collection Fideikommißbibliothek
Alternative collection identifiers Ms. 311-6. Bd. I; olim: Bibliotheca privata Caesaris austriaci 9364
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1483-<1485
 • >1485-<1487
Author(s)
Author(s)
 • Johannes Gielemans
 • Thomas Hemerken a Kempis
 • Hendrik Mande
Text material(s)
 • parchment
Watermark(s)
Number of leaves 147
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 212 x 145
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover second half of 15th century
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Possibly Frenswegen (according to Brandsma 1942, 9-17), although that may have been the place of origin of the Life of Geert Groote and Floris Radewijns (ff. 170r-173v) rather than the place of production. The manuscript was at Bethlehem monastery at Rooklooster at Oudergem near Brussels before being acquired by the Bibliotheca privata Caesaris austriaca. Hence it became part of the Fideikommißbibliothek, now in the Austrian National Library. The manuscript was compiled by Johannes Gielemans at Rooklooster (Goudriaan 2011, 170-171).
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Becker, V., Een berijmde levensschets van Geert Groote, De Katholiek, (1886)
 • Brandsma, T., Twee berijmde levens van Geert Groote, Ons geestelijk erf, (1942), 32-37, 39-51
 • Vanderspeeten, H.P., Hymne en l'honneur du vénérable Gérard Groote, Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, (1877), 345-354
Additional remarks
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederland II: De eeuw van Ruusbroec (Antwerpen 1953), 282
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 27-31, 85, 87, 175, 186
 • Becker, V., Eene onbekende kronijk van het klooster te Windesheim, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 10 (1887), 197-199
 • Berg, M.K.A. van den , Thomas van Kempen: Agnietenberger met een missie binnen de muren, Ons geestelijk erf 77 (2003), 9-29
 • Bodemann-Kornhaas, E., Die kleineren Werke des Thomas von Kempen. Eine Liste der handschriftlichen Überlieferung, Ons geestelijk erf 76 (2002), 116-128, 153
 • Brandsma, T., Twee berijmde levens van Geert Groote, Ons geestelijk erf 16 (1942), 5-51
 • Bremmer jr., R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum and Leeuwarden 2004), 1-10
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 68-76, 92
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 238-240, 406-408; 215, 216, 371
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903); k. 1734, 4507-4510
 • Dijk, R.T.M. van, De onvoltooide weg van Geert Grote, Benedictijns tijdschrift voor evangelische bezinning 45 (1984), 100-111, 100-111
 • Egger, K., De taal van Thomas a Kempis, in: , Bijdragen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis (1471) (Brussel, Zwolle 1971), 67-78
 • Epinay-Burgard, G., Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970), 3
 • Epinay-Burgard, G., Gérard Grote, fondateur de la Dévotion Moderne. Lettres et traites ( 1998)
 • Epinay-Burgard, G., La vie et les écrits de Florens Radewijns en langue vernaculaire, Ons geestelijk erf 63 (1989), 370-384, 370-384
 • Folkerts, Suzan, Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen (Hilversum 2010), 171-173
 • Geest, P.J.J. van, Thomas a Kempis (1379/80-1471). Een studie van zijn mens- en godsbeeld. Analyse en tekstuitgave van de Hortulus Rosarum en de Vallis Liliorum (Kampen 1996)
 • Gerretsen, J.H., Florentius Radewijns (Nijmegen 1891)
 • Ginneken, J. van, Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt (Amsterdam 1942)
 • Goudriaan, Koen, De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 74 (2000), 9-32, 11-33
 • Goudriaan, Koen, Geert Grote: a Founder Fading into Oblivion?, in: Weijert, Rolf de; Ragetli, Kim; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van; Arenthals, Jeannette van (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Hilversum 2011), 165-177, 170-171
 • Heene, K., Hagiografisch herschrijven in de 15de eeuw? De casus Johannes Brinckerinck (†1419), Ons geestelijk erf 79 (2005), 252-284
 • Hirsche, K., Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imitatio Christi nach dem Autograph des Thomas von Kempen II (Berlin 1883), 518-522
 • Jedin, H.J., Thomas von Kempen als Biograph und Chronist, in: Lenhart, Ludwig, Universitas. Dienst an Wahrheit und Leben. Festschrift für Bischof Dr. Albert Stohr II (Mainz 1960), 69-77
 • Jostes, A.E., Die Historisierung der Devotio Moderna im 15. und 16. Jahrhundert. Verbandsbewusstsein und Selbstverständnis in der Windesheimer Kongregation (Groningen 2007), 197-211
 • Kalff, G., Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde II (Groningen 1912), 434-446
 • Kock, Thomas, Selbstvergewisserung und Memoria in der Devotio Moderna. Die Traditionscodices der brabantischen Augustiner-Chorherrenstifte, in: Milis, Ludo; Goossens, Jean; Verbeke, Werner, Medieval narrative sources: A gateway into the medieval mind (Leuven 2005), 181-204, 196-199
 • Kühler, W.J., De betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis, Nederlands(ch) Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. 25 (1932), 50
 • Kühler, W.J., De oorspronkelijke vita Gerardi Magni en haar schrijver, Studiën 65 (1933), 66-105, 66-105
 • Lourdaux, W.; Persoons, E, Petri Trudonensis. Catalogus scriptorum Windeshemensium (Leuven 1968), 202-211
 • Mierlo, J. van, De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de renaissance ('s Hertogenbosch and Brussel 1949), 78-79
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 95
 • Peijnenburg, J.W.M., De kroniek van het klooster St. Agnietenberg 1398-1477, Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 94 (1979), 11-20, 11-20
 • Post, R., De onderlinge verhouding van de vier oude vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid, Studia catholica 18 (1942), 313-336
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 176-194
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii avii, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum IV (Rome 1976), 193-194
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 181-184
 • Rooij, J. van, Gerard Zerbolt van Zutphen I: Leven en geschriften (Nijmegen, Utrecht, Antwerpen 1936)
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Sudmann, S., Der Dialogus Novitiorum des Thomas von Kempen. Textgestalt und Textüberlieferung, in: Staubach, N.; Bodemann, U., Aus dem Winkel in die Welt. Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale (Frankfurt am Main 2006), 188-201
 • Tesser, J., Is Dier de Muiden de oudste biograaf van Geert Groote?, Historisch tijdschrift 11 (1932), 29-37
 • Tiecke, J.G.J., De werken van Geert Groote (Utrecht, Nijmegen 1941), 40-87
 • Vanderspeeten, H.P., Hymne en l'honneur du vénérable Gérard Groote, Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique (1877), 338-365, 338-344, 355-365; French translation on page 355-365.
 • Weiler, A.G., Geert Grote en begijnen in de begintijd van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 69 (1995), 114-132, 114-132
 • Weiler, A.G., Leven en werken van Geert Grote, 1340-1384, in: Bruin, C.C. de; Weiler, A.G.; Persoons, E, Geert Grote en de Moderne Devotie (Zutphen 1984), 9-55
 • Woerkom, M. van, Florentius Radewijns: leven, geschriften, persoonlijkheid en ideeën, Ons geestelijk erf 24 (1950), 351-364
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Johannes Gielemans
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1022] Dictamen rigmicum per modum ymni (...) de conversione vita et moribus sive gestibus venerabilis viri magistri gerardi re et cognomine magni
Role Compiler
Specification
Memorial text [1023] Dictamen de eodem magistro Gerardo in quo diffusius predicta omnia replicantur et de virtuosa vita ac moribus magistri Florentii eius discipuli et imitatoris precipui
Role Compiler
Specification
Memorial text [1027] Dialogus noviciorum by Thomas a Kempis (shorter version)
Role Compiler
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Personal details
Name Thomas Hemerken a Kempis
Sex male
Year/date of birth 1379-1380
Year/date of death 1471
Additional remarks
Additional remarks Born in 1379/80 in Kempen (Germany). Educated in Deventer. Since 1399 in the St Agnietenberg monastery near Zwolle (Regular Canons, Congregation of Windesheim). Ordained as a priest in 1413 /14. He was sub-prior in 1425 and in 1448. He died in Agnietenberg.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1027] Dialogus noviciorum by Thomas a Kempis (shorter version)
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [202] Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae); Brussels, KB, ms. 8849-8859
Memorial text [636] De ortu montis Agnetis prope Zwollis (incomplete)
Role Author
Specification
Text carrier [285] Dialogus Noviciorum, including biographies of members of the Modern Devotion; Paris, BN, ms. NAL 728
Memorial text [1090] Dialogus noviciorum
Role Author
Specification
Text carrier [291] Chronicle of the St Agnietenberg Monastery near Zwolle by Thomas a Kempis (Chronica Montis Sanctae Agnetis) (edition)
Memorial text [1092] Chronica Montis Sanctae Agnetis
Role Author
Specification
Personal details
Name Hendrik Mande
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death 1431
Additional remarks
Additional remarks Hendrik came to Windesheim in 1392, and received the habit in 1395. He was 'donatus' at Windesheim, and according to Brandsma (1942, 10-14) the author of a poetical biography of Geert Groote. He died in 1431, at Beverwijk (Brandsma 1942, 11) or Delft (Carasso-Kok 1981, 239).
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1022] Dictamen rigmicum per modum ymni (...) de conversione vita et moribus sive gestibus venerabilis viri magistri gerardi re et cognomine magni
Role Author
Specification According to Brandsma (1942, 10-14).
Role(s) in other text carrier(s)

Memorial text in: [270] Poems on Geert Grote and Floris Radewijns, and other texts (Novale sanctorum); Vienna, ÖNB, ms. Series nova, 12708-12709 [270]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Dialogus noviciorum by Thomas a Kempis (shorter version)
MeMO memorial text ID 1027
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 173v to 185v
 • Folio 162r to 169r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1483-<1485
Argumentation
 • based on research
Specification See Goudriaan 2011, 170.
Date of creation (contents of the text)
Date >1436-<1450
Argumentation
 • based on research
Specification See Kühler 1933; Post 1942-1943; Epinay-Burgard 1970, 4-5.
Period covered by the memorial text
Date 1340-1430
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Dates on basis of the longer version of the Dialogus Noviciorum. Not all biographies may be included in the shorter version.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [318] Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Littera hybrida
Statement of responsibility
Person(s)
Name Johannes Gielemans
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Compiler
Specification
Remarks
Name Thomas Hemerken a Kempis
Sex male
Year of birth 1379-1380
Year of death 1471
Role Author
Specification
Remarks Born in 1379/80 in Kempen (Germany). Educated in Deventer. Since 1399 in the St Agnietenberg monastery near Zwolle (Regular Canons, Congregation of Windesheim). Ordained as a priest in 1413 /14. He was sub-prior in 1425 and in 1448. He died in Agnietenberg.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation This manuscript contains a shorter version of the Dialogus Noviciorum. The following seven manuscripts contain the complete text: Brussels, KB, 11915-11919 (from Leuven); Den Haag, KB, 75 G 70 (from Groß-Frankenthal near Worms); Cologne, Historisches Archiv, GB Qu. 134 (from Cologne); Copenhagen, KB, Kall. 299 qu. (from Bordesholm); Liège, BPAM, Sect.hist. 6 L 23 (from Liège); Paris, BN, NA Latin 728 (unknown provenance) (MeMO Text Carrier 285); Vienna, ÖNB, s.n. 12835 (from Herent near Leuven). Only the Vita Gerardi Magni in: Paris, BN, Latin 14586 (from Saint Victor near Paris).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents In its original, longer, version the Dialogus Noviciorum is a didactic treatise, mainly comprising of biographies within a dialogue between a novice and a senior. Included are vitae of Geert Grote (1340-1384), Florens Radewijns (d. 1400), and nine pupils of Florens Radewijns at Deventer (who died between 1392 and 1430).
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 11
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical
Biographical information
Type of the biographical information
 • function of the person inside the institution
 • miracles and visions connected to the person
 • virtues of the person
 • age and death of the person
 • name of the person
 • special deeds of the person
 • profession of the person into the institution
 • literary production of the person
Specification
Additional remarks This description of the shorter version is based on the longer version of the Dialogus Noviciorum.
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [270] Poems on Geert Grote and Floris Radewijns, and other texts (Novale sanctorum); Vienna, ÖNB, ms. Series nova, 12708-12709 [270]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Dictamen de eodem magistro Gerardo in quo diffusius predicta omnia replicantur et de virtuosa vita ac moribus magistri Florentii eius discipuli et imitatoris precipui
MeMO memorial text ID 1023
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 170r to 173v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1483-<1485
Argumentation
 • based on research
Specification Q.v. Goudriaan 2011, 170.
Date of creation (contents of the text)
Date >1421
Argumentation
Specification Shortly after 1421, q.v. Brandsma 1942, 16.
Period covered by the memorial text
Date 1340-1400
Argumentation
 • based on research
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Littera hybrida
Statement of responsibility
Person(s)
Name Johannes Gielemans
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Compiler
Specification
Remarks
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of
Short summary of the contents Hymn narrating the lifes of Geert Groote and Floris Radewijns.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 2
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
Biographical information
Type of the biographical information
 • virtues of the person
 • name of the person
 • special deeds of the person
 • literary production of the person
 • profession of the person into the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Laudemus bonum dominum qui natum suum prodigum...
Explicit
Explicit ...collecta in fasciculum sit iam tuum precomium. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [270] Poems on Geert Grote and Floris Radewijns, and other texts (Novale sanctorum); Vienna, ÖNB, ms. Series nova, 12708-12709 [270]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Dictamen rigmicum per modum ymni (...) de conversione vita et moribus sive gestibus venerabilis viri magistri gerardi re et cognomine magni
MeMO memorial text ID 1022
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 169r to 173v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1485-<1487
Argumentation
 • based on research
Specification Q.v. Carasso-Kok 1981, 239.
Date of creation (contents of the text)
Date 1421
Argumentation
 • based on research
Specification Q.v. Brandsma 1942, 7-8.
Period covered by the memorial text
Date 1340-1348
Argumentation
 • based on research
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [433] Windesheim, Regulieren (Windesheim Monastery, Regular Canons), Windesheim
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Littera hybrida
Statement of responsibility
Person(s)
Name Johannes Gielemans
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Compiler
Specification
Remarks
Name Hendrik Mande
Sex male
Year of birth
Year of death 1431
Role Author
Specification According to Brandsma (1942, 10-14).
Remarks Hendrik came to Windesheim in 1392, and received the habit in 1395. He was 'donatus' at Windesheim, and according to Brandsma (1942, 10-14) the author of a poetical biography of Geert Groote. He died in 1431, at Beverwijk (Brandsma 1942, 11) or Delft (Carasso-Kok 1981, 239).
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Probably Windesheim
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation A manuscript from the library of the Bollandists, Brussels, of which the whereabouts were unknown as of 1981. Its version of the text was edited by Vanderspeeten (1877) and Becker (1886), and its variae lectiones with regard to the Vienna manuscript are in Brandsma (1942, 37-39).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of
Short summary of the contents Hymn narrating narrating the life of Geert Groote.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 1
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical
Biographical information
Type of the biographical information
 • miracles and visions connected to the person
 • virtues of the person
 • age and death of the person
 • name of the person
 • special deeds of the person
 • literary production of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Traiectensis dyocesis ymnum canens sis hylaris...
Explicit
Explicit ...sit trinitati simplici ex hoc nunc evo perpeti. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University