Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle of the convent in Diepenveen (Zusterboek); Zwolle, HCO, Coll. Van Rhemen 1

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 3
Name Chronicle of the convent in Diepenveen (Zusterboek); Zwolle, HCO, Coll. Van Rhemen 1
[124] Register der susteren v. Diepenveen (later added list of 46 names of sisters who are mentioned or whose life is described)
[126] Account of the founding and reform of the convent in Hilwartshausen
[5] Lives of 45 sisters
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Paper manuscript (1534, Meester Geertshuis in Deventer) contains the lives of 45 sisters of the convent in Diepenveen and an account of the founding and reform of the convent in Hilwarthausen.
Additional remarks Three sisters spent time in the convent in Hilwartshausen during the reforms (1494). This account discusses their virtues. It is for practical reasons described as a separate text, although it is a part of the chronicle of the convent.
Holding institution Zwolle, Historisch Centrum Overijssel (HCO)
Collection Van Rhemen
Entry number collection 321
Identifier in collection 1
Link to online description
Alternative collection R.A. Gelderland, Collectie van Rhemen
Alternative collection identifiers 95
Accessibility
Additional remarks The collection Van Rhemen in possesion of the Historisch Centrum Overijssel has not been described up to now. In the secondary literature, this manuscript is referred to as manuscript D.
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • 1534
Author(s)
Author(s)
 • Griete Koesters
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) The watermarks are difficult to identify, given their position in the manuscript. Bollman (p.568) describes 4 watermarks: a 'P' with flowers with four leaves above, a jug, a crown with a cross above and one that is reminiscent of a hand.
Number of leaves 205
Collation The manuscript consists of 27 quires.
Dimensions (mm)
Height x width 215 x 145
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover 16th century
Specification This is not the original cover, which may have been covered in red leather, given red discolorations at the pages (Bollmann, 567)
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? yes
Specification Hijr eyndet dat leven sommyger vuriger ende eerliker susteren van diepenveen. Gescreven int year ons heren m vc ende xxxiiij. Een cort gebet om die liefte godes voer die geene die dit boek geschreven heeft.
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance In 1674 the ms turns up in the archive of Steven van Rhemen with ms. 'G'. Obtained by the state archives in Arnhem in 1899. In 1941 transferred to the state archives in Zwolle.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Brinkerink, D.A., Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’). Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift (Groningen 1904)
 • Opzoomer, W.R.E.H., Het klooster van Diepenveen. Handschrift, uitgegeven en toegelicht (The Hague 1886)
Additional remarks Amsterdam, Universiteitsbibliotheek hs. 1 E 32: transcript (1852). The Hague, Koninklijke Bibliotheek hs. 133 G 6: transcript by J.G.R. Acquoy (1872)
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Alberts, W.J., Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, Westfälische Forschungen 11 (1958), 51-67, 61, 160
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 103-111, 153-154, 169-170
 • Bollmann, A.M., Memoria für die Zukunft. Zur Gestaltung von Erinnerung in den Schwesternbüchern der Devotio moderna , The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 155-185
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 49
 • Brinkerink, D.A., De 'vita venerabilis Ioannis Brinkerinck', Nederlands(ch) Archief voor Kerkgeschiedenis n.s. 1 (1902), 314-354, 320-322
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 65
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 162-164
 • Dijk, M. van, En zuster Jutta lachte.. Vroom en vrouwelijk in het zusterboek, in: Scheepsma, W., Het ootmoedig fundament van Diepenveen. Zeshonderd jaar Maria en St. Agnesklooster (Kampen 2002), 95-112, 95-112
 • Dijk, M. van, ‘Female Leadership and Authority in the Sisterbook of Diepenveen’, in: Fraeters , Veerle; Gier, Imke de, Mulieres Religiosae. Shaping Female Spiritual Authority in the Medieval and Early Modern Periods (Turnhout 2014), 243-264
 • Engen, J. van, Sisters and Brothers of the Common Life. The Devotio Moderna and the World of the Later Middle Ages (Philadelphia 2008)
 • Engen, J. van, ‘Communal Life: The Sister-Books’, in: Voaden, R.; Minnis, A., Medieval Holy Women in the Christian Tradition c. 1100- c. 1500 (Turnhout 2010), 105-131, 110-111, 123-124
 • Geurts, A.J., Moderne devotie. Figuren en facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984 (Nijmegen 1984)
 • Hanselaer, A.; Deploige, J., 'Van groeter bannicheit hoers herten. De conditionering van de alledaagse gevoelswereld in vrouwelijke gemeenschappen uit de laatmiddeleeuwse Moderne Devotie', Tijdschrift voor geschiedenis 126 (2014), 480-499
 • Heene, K., 'Bedachtzame vroomheid? De mystieke en paramystieke begenadiging in de biografieën van de moderne devoten', , Ons geestelijk erf 83 (2012), 324-354
 • Jongen, L.; Scheepsma, W., Wachten op de hemelse bruidegom. De Diepenveense nonnenviten in literair-historisch perspectief, in: Mertens, Th.F.C., Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza (Amsterdam 1993), 295-317 and 467-476, 295-317, 467-476
 • Koorn, F.W.J., Hollandse nuchterheid? De houding van de Moderne Devoten tegenover vrouwenmystiek en ascese, Ons geestelijk erf 66 (1992), 97-114, 97-114
 • Kühler, W.J., Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908), 299-301, 341-352
 • Man, D. de, Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Naar het te Arnhem berustende handschrift uitgegeven (Den Haag 1919)
 • Mertens, Th.F.C., Het Diepenveense zusterboek als exponent van gemeenschapstichtende kloosterliteratuur, in: Scheepsma, W., Het ootmoedig fundament van Diepenveen. Zeshonderd jaar Maria en St. Agnesklooster (Kampen 2002), 77-94, 77-94
 • Moll, W., Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw I (Amsterdam 1854)
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 97
 • Opzoomer, W.R.E.H., Het klooster van Diepenveen. Handschrift, uitgegeven en toegelicht (The Hague 1886)
 • Rademaker-Helfferich, Bonny, Thomas a Kempis en de moderne devotie: tentoonstellingscatalogus (Brussel 1971), 18
 • Raley, J.M., 'A Revised Chronology for the Inquisitors of the Brothers and Sisters of the Common Life, ca. 1393-1409', Ons geestelijk erf 83 (2012), 57-95
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 193-195
 • Scheepsma, W., 'For hereby I hope to rouse some piety': books of sisters from convents and sister-houses associated with the Devotio Moderna in the Low Countries, in: Taylor, J.H.M.; Smith, L., Women, the book and the godly: selected proceedings of the St Hilda's conference 1993 (Cambridge 1995), 27-40, 27-40
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346, 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Scheepsma, W., Lezen tegen de duivel. De geestelijke literatuur van Katharina van Naaldwijk, Literatuur 15 (1998), 224-230, 224-230
 • Scheepsma, W., Trije froulju út Fryslân yn it ferneamde kleaster Diepenveen, De vrije Fries 75 (1995), 19-36, 19-36
 • Scheepsma, W., Zusterboeken. Bijzondere bronnen voor de Moderne Devotie, in: Dijk, M. van; Mulder-Bakker, A.B., Het zaad der middeleeuwen (Amsterdam 1996), 153-170, 153-170
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941)
 • Schulte, A.G.; Breure, L., Männliche und weibliche Ausdrucksformen in der Spiritualität der Devotio Moderna, in: Bauer, D.R.; Dinzelbacher, P., Frauenmystik im Mittelalter (Ostfildern 1985), 231-255, 231-255
 • Toorn-Piebenga, G.A. van der, Over een vrouwenleven uit de 15de eeuw: Aleid ter Poerten, Spiegel historiael 21 (1986), 210-216, 210-216
 • Veen, J.S. van der, Het Diepenveense manuscript supplement 198 van de Athenaeumbibliotheek te Deventer, Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 91 (1976), 28-42, 28-42
 • Verbeij, T.; Stooker, K., Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (Leuven 1997)
 • Vroomen, Lisanne, Ik heb mijn lief in eeuwigheid Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten (Hilversum 2017)
 • Weiler, A.G., De intrede van rijke weduwen en arme meisjes in de leefgemeenschappen van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 59 (1985), 403-420, 403-420
 • Wilbrink, G.G., De schrijfster van het Diepenveense handschrift D, in: Berg, C.C.; Baader, T.L.J.A.M., Album philologum voor prof. dr. Th. Baader (Tilburg 1938), 157-171, 157-171
 • Winkel, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde II (Haarlem ), 222-223
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Griete Koesters
Sex female
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks
Role(s) in this text carrier
Memorial text [5] Lives of 45 sisters
Role Scribe
Specification Griete Koesters may have been responsible for the combining of the vitae with the narrative about Hilwartshausen
Memorial text [126] Account of the founding and reform of the convent in Hilwartshausen
Role Scribe
Specification
Role(s) in other text carrier(s)

Memorial text in: [3] Chronicle of the convent in Diepenveen (Zusterboek); Zwolle, HCO, Coll. Van Rhemen 1 [3]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Account of the founding and reform of the convent in Hilwartshausen
MeMO memorial text ID 126
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1534
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1494
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Period covered by the memorial text
Date >768-1474
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification The account starts with the founding of the convent during the reign of Charlemagne.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands Littera hybrida.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Griete Koesters
Sex female
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks
Additional remarks The author remains anonymous. Wilbrink argues that two sisters were responsible for the text. Griete Koesters made this copy in 1534 in the Meester Geertshuis in Deventer. Her name was mentioned in the colophon, but crossed out.
Place(s) of production
Place(s) of production The Meester Geertshuis in Deventer.
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Account of the founding and reforms in the convent of Hilwartshausen. Sisters Steine des Groeten and Dayken Derckes and converse Alijt ter Maet were asked in 1494 to come from Diepenveen to set an example and help with the reforms.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification The virtues of the three women from Diepenveen are discussed elaborately.
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
 • reformations
 • relations with ecclesiastical authorities
 • relations with other religious communities
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit In der tijt dat conync karle regnierde...
Explicit
Explicit ...ende is begraven in die noert sijde van den vrijthof. Deo gracias!
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [3] Chronicle of the convent in Diepenveen (Zusterboek); Zwolle, HCO, Coll. Van Rhemen 1 [3]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Lives of 45 sisters
MeMO memorial text ID 5
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1534
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1472->1494
Argumentation
 • based on research
Specification Romein dates the text towards the end of the fifteenth century, or 1475 with a later addition. Wilbrink argues a date within 1472-1480 with an addition after 1494. Axters dates the oldest part earlier than 1450.
Period covered by the memorial text
Date 1408-1472
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [561] Diepenveen, Regularissen (Diepenveen Monastery, Regular Canonesses), Diepenveen
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands Littera hybrida.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Griete Koesters
Sex female
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification Griete Koesters may have been responsible for the combining of the vitae with the narrative about Hilwartshausen
Remarks
Additional remarks The author remains anonymous. Wilbrink argues that two sisters were responsible for the text. Griete Koesters made this copy in 1534 in the Meester Geertshuis in Deventer. Here name was mentioned in the colophon, but crossed out.
Place(s) of production
Place(s) of production The Meester Geertshuis in Deventer.
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification The sequence partly follows ms. SAB Deventer supplement 198 ('DV'). Clusters of vitae are structured thematically. Bollmann (p579-585).
Filiation
Filiation c.f. Manuscript SAB 101 E 26, which is more elaborate and complete. Parts of the book of sisters are also included in the manuscript Collectanea Devotionis Modernae (Brussels, Koninklijke Bibliotheek 8849-8859) in a translation in Latin.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents Lives of 45 sisters of the convent in Diepenveen.
Completeness of the texts Some biographies are considerably longer than others. Not all sisters of the convent in this period are described.
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women 45
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • profession of the person into the institution
 • function of the person inside the institution
 • miracles and visions connected to the person
 • special deeds of the person
 • name of the person
 • virtues of the person
 • age and death of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Die eerweerdige mater Salomee was eens eersamen mans dochter...
Explicit
Explicit ...Hijr eyndet dat leven sommyger vuriger ende eerliker susteren van Diepenveen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University