Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 309
Name Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050
[1174] Note on the manuscript, dated 1655 1 -
[1175] Annotatio capitulorum operis subsequentis 2r - 14r
[1176] Nomina abbatum Sythiensis coenobii 15r - 15v
[1177] Johannes de Ypra, Chronica sive historia monasterii sancti Bertini 16r - 231r
[1194] Cronica Brabantiae 232r - 310v
[1179] De primeva origine comitatus Hollandie et Zelandie ac civitatis Traiectensis 311r - 313v
[1386] Overoude tafelen (two epigrams on the building history of Utrecht cathedral) 313v - 313v
[1387] Cronica comitum Hollandie, Zelandie aut dominorum Frisie 314r - 360v
[1182] Chronica praesulum archiepiscoporum Coloniensium 361r - 398v
[1388] Epitaphia reverendorum primum dominorum Traiectensis tam ex donationum imperialium litteris quam ex cronicis excerpta 380r - 389r
[1389] De origine et nominibus comitum ac principum Hollandie, Zelandie dominorumque Frisie 390r - 393r
[1390] De origine et nominibus et temporibus principum ac ducum Brabantiae 394r - 395v
[1391] De nominibus et gestis pontificum Traiectensium 396r - 398v
[1187] Wilhelmus de Berchen, A short history of Troy 399r - 401v
[1188] Chronica de origine ducum Brabantie 402r - 420r
[1392] Chronica brevis dominorum Egmondensium 421r - 421r
[1394] De origine et dominis dominii de Culenborch 421v - 421v
[1395] De dominis de Arkel 422r - 439r
[1397] De origine dominii de Huesden et de Althena 440r - 442v
[1398] Cronice breves ecclesiarum Tungrensis, Traiectensis et Leodiensis 443r - 458v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Composite
Short description Paper manuscript from the 1470s containing a copy of the Chronicon Sancti Bertini by Johannes de Ypra, as well as several historiographical texts concerning Brabant, Holland, Utrecht and several noble houses, partly copied and written by Willem van Berchen. Most of these smaller texts have not been edited so far.
Additional remarks
Holding institution Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België / Bibliothèque Royale de Belgique
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 8037-8050
Link to online description
Alternative collection Cat. VI 3756; Antwerp, Bollandists, N. ms. 12 / 190.
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1450-<1500
 • >1471-<1477
 • ca.1480
 • >1475-<1500
 • >1475
 • >1475-1500
 • 1480
 • >1481
Author(s)
Author(s)
 • Wilhelmus de Berchen
 • Theodericus Pauli
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves 458
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 291 x 210
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover 16th century
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? yes
Specification Annotatio capitulorum operis subsequentis (f. 2r-14r)
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance In 1655, Edwardus Sandelin gave the manuscript to Godefridus Henschenius (f.1r: Hunc librum anno MDCLV mense ianuario donavit P. Godefrido Henschenio Societatis Iesu Nobilis et Generosus Dominus D. Edwardus Sandelin olim senator civitatis Antverpiensis, tunc praetor Lovaniensis). Later the manuscript was owned by the Bollandists at Antwerp (first endleaf verso: Musei SS. in Domo professa Societatis Iesu Antverpiae; signatures "N. ms. 12" en "190").
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
Specification
Additional remarks
 • Asch van Wijck, H.M.A.J. van, Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stad Utrecht van de vroegste tijden af tot aan de veertiende eeuw (Utrecht 1838), 19-21
 • Gessler, J., Niermeyer, F., Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw (The Hague 1948), 254-266, 269
 • Hulshof, A., W. van Berchen, Historia captivitatis Adolphi Gelriae ducis, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1939), 227-248
 • Rethaan Macaré, C.A., Oude kronijk van Brabant, Codex diplomaticus neerlandicus, (1855), 3-85
 • Tenhaeff, N.B., Diplomatische studiën over Utrechtsche oorkonden der Xe tot XIIe eeuw (Utrecht 1913), 55-56
 • Tilmans, C.P.H.M., De Hollandse kroniek van Willem van Berchen (Groningen 1982), 7-8
Additional remarks
 • Andriessen, W.F., Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc (Purmerend 1933)
 • Asch van Wijck, H.M.A.J. van, Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stad Utrecht van de vroegste tijden af tot aan de veertiende eeuw (Utrecht 1838), 17-21
 • Beresteyn, E.A. van, Genealogisch repertorium (The Hague 1972)
 • Blöte, J.F.D., Das Aufkommen der Sage von Brabon Silvius, dem brabantischen Schwanritter, Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letteren 4 (1904),
 • Blöte, J.F.D., De Brabantsche en andere kronieken van Willem van Berchen, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 2 (1902), 26-41
 • Blöte, J.F.D., De Latijnsche bewerking der Brabantsche Yeesten, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 19 (1901), 207-229
 • Blöte, J.F.D., Die Arkelsche Schwanrittersage, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Litteratur 48 (1906), 371-399
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973); P. xliv.
 • Bruch, H., Dirck Franckensz. Pauw (Theodericus Pauli). Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum ( 1931); P. xi-xxvi.
 • Bruch, H., Een verloren Brabantse kroniek teruggevonden. De Laude Brabantiae, Archief- en Bibliotheekwezen in België 40 (1969), 123-127
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 52-53
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 254, 367, 369-372, 401-402, 430-436; 226, 338, 341, 343, 368, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914), 282
 • Doutrepont, G., -, Revue belge de philologie et d'histoire 18 (1939), 19-42
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Santing, Catrien; Tilmans, C.P.H.M.; Ebels-Hoving, B., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242
 • Focke, W., Theodericus Pauli, ein Geschichtschreiber des XV. Jahrhunderts, und sein Speculum Hystoriale (Halle 1892), 92-93, 96
 • Gheyn, J. Van den, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, VI (Bruxelles 1906), 108-109; 3756
 • Hage, A., Van zwanen en Trojanen. Laatmiddeleeuwse origografie in Noord-Brabant, in: Stein, R.; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van; Oudheusden, J.A.F.M. van, Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie ('s-Hertogenbosch 1998), 75-88
 • Janse, A., Hollandse adelskronieken, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 811-812
 • Kuys, J., Willem van Berchen (1415/20 - na juni 1481), in: Kuys, J., Biografisch Woordenboek Gelderland, IV ( 2004), 30-32
 • Lulofs, M., Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden (ca. 1485), in: Santing, Catrien; Tilmans, C.P.H.M.; Ebels-Hoving, B., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 79-100
 • Mooy, A.J. de, De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481 (Arnhem 1950); P. xviii, n. 5.
 • Muller Fz., S., De Dom van bisschop Adelbold, Archief aartsbisdom Utrecht 27 (1901), , 324
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 32-33, 49, 51, 88-89
 • Nijsten, G., Het hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis (1371-1473) (Kampen 1992)
 • Nijsten, G., In the Shadow of Burgundy. The Court of Guelders in the Late Middle Ages (Cambridge/New York 2004)
 • Nip, R.I.A., Pauli, Theodericus Franconi, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1192
 • Noordzij, A., Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen (Hilversum 2009)
 • Noordzij, A., Geschiedschrijving en nationale identiteit. Gelre in de vijftiende en zestiende eeuw, Bijdragen en mededeelingen / Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht 95 (2004), 6-48
 • Noordzij, A., Willem of Berchen, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1507-1509
 • Rethaan Macaré, C.A., Oude kronijk van Brabant, Codex diplomaticus neerlandicus 3 (1855), 3-88, 86-88
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 130-133
 • Stapel, R.J.; Vries, Jenine de, Leydis, Pauli, and Berchen Revisited. Collective History Writing in the Low Countries in the Late Fifteenth Century, The Medieval Low Countries. An Annual Review I (2014), 95-137
 • Tenhaeff, N.B., Diplomatische studiën over Utrechtsche oorkonden der Xe tot XIIe eeuw (Utrecht 1913), 55-57
 • Tigelaar, Jaap, Brabants historie ontvouwd. Die alder excellentste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500 (Hilversum 2006)
 • Tilmans, C.P.H.M., De Bourgondische dreiging en de vijftiende-eeuwse geschiedschrijving in Gelre. De kronieken van Willem van Berchen (ca. 1415 - na 1481), Kroniek Arnhem 5 (1988), 55-67
 • Tilmans, C.P.H.M., De Hollandse kroniek van Willem van Berchen (unpublished thesis) (Groningen 1982); P. xxxxviii-li.
 • Tilmans, C.P.H.M., De Hollandse kroniek van Willem van Berchen, Holland 16 (1984), 101-121
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Wilhelmus de Berchen
Sex male
Year/date of birth 1415
Year/date of death >1481
Additional remarks
Additional remarks Willem van Berchen was born c. 1415 in Nijmegen, as son of Steven Stevensz., and studied in Cologne in 1432-1435. He was a priest, and worked as a notary. Between 1461 and 1466 he was rector of St Stephen's church in Nijmegen. In 1463 he became curate in Niel, and in 1475 a canon at St Stephen's church in Nijmegen. He was also curate in Cuijk. He died after 1481.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1194] Cronica Brabantiae
Role Author
Specification
Memorial text [1387] Cronica comitum Hollandie, Zelandie aut dominorum Frisie
Role Author
Specification
Memorial text [1392] Chronica brevis dominorum Egmondensium
Role Author
Specification
Memorial text [1394] De origine et dominis dominii de Culenborch
Role Author
Specification
Memorial text [1395] De dominis de Arkel
Role Author
Specification
Memorial text [1397] De origine dominii de Huesden et de Althena
Role Author
Specification
Memorial text [1398] Cronice breves ecclesiarum Tungrensis, Traiectensis et Leodiensis
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [298] Short chronicle of Gelre (Cronica brevis illustrium ac magnificorum principum domus Gelrie); Arnhem, GA, 0001, no. 120
Memorial text [1111] Cronica brevis illustrium ac magnificorum principum domus Gelrie
Role Author
Specification The authorship of Wilhelmus de Berchen has been doubted by Romein (1932) and De Mooy (1950).
Text carrier [299] Chronicle of Gelre by Wilhelmus de Berchen (De nobili principatu), and other texts; Nijmegen, RAN, ms. I a 31
Memorial text [1112] De nobili principatu Gelrie et eius origine (first redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [300] Several chronicles (e.g., De nobili principatu Gelrie..., Annales Tielenses); Hamburg, SUB, Cod.hist. 31b
Memorial text [1132] De nobili principatu Gelrie et eius origine (second redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [300] Several chronicles (e.g., De nobili principatu Gelrie..., Annales Tielenses); Hamburg, SUB, Cod.hist. 31b
Memorial text [1393] Origo et genealogia dominorum de Egmonda
Role Author
Specification
Text carrier [300] Several chronicles (e.g., De nobili principatu Gelrie..., Annales Tielenses); Hamburg, SUB, Cod.hist. 31b
Memorial text [1396] Origo dominorum de Arkel
Role Author
Specification
Personal details
Name Theodericus Pauli
Sex male
Year/date of birth 1417
Year/date of death 1493
Additional remarks
Additional remarks Theodericus Pauli, alias Franconi, Dirc Vrancke, Dirk or Dirck Frankensz(oon) Pauw, was born in Gorinchem in 1416 or 1417. He was priest and canon of St Martin's at St Vincent's church in Gorinchem. He died in, or shortly after, 1493.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1389] De origine et nominibus comitum ac principum Hollandie, Zelandie dominorumque Frisie
Role Author
Specification
Memorial text [1390] De origine et nominibus et temporibus principum ac ducum Brabantiae
Role Author
Specification
Memorial text [1391] De nominibus et gestis pontificum Traiectensium
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [293] Chronicle of the noble house of Arkel and the town of Gorinchem (Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum); The Hague, KB, ms. 132 A 32
Memorial text [1095] Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum
Role Author
Specification Ascribed to Theodericus Pauli, by Bruch (1931).
Text carrier [318] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae); Trier, SB, ms. 1288/79
Memorial text [1227] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, interpolated)
Role Author
Specification
Text carrier [330] Chronicle of Holland and Utrecht (Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 1650
Memorial text [1268] Chronicon Hollandiae
Role Author
Specification
Text carrier [358] Chronicle of Holland by Theodericus Pauli and other texts; Munich, BSB, Cod.lat. 19487
Memorial text [1445] Hystoria de comitatu Holandie, qualiter Philippus dux Burgondie factus fuit prius tutor Holandie et postea comes Holandie etc.
Role Author
Specification
Text carrier [359] Universal chronicle (Chronicon Universale) by Theodericus Pauli, chronicles of noble houses, and other texts; Brussels, KB, ms. 22476
Memorial text [1446] Gesta patriarcharum, regum, archiepiscoporum, ducum, episcoporum, comitum et abbatum et aliorum dominorum (Book II of Chronicon Universale)
Role Author
Specification
Text carrier [360] Universal chronicle (Chronicon Universale) by Theodericus Pauli (book I); Wroclaw, BU, ms. R 202
Memorial text [1448] Speculum hystoriale (Book I of Chronicon Universale)
Role Author
Specification

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Cronica Brabantiae
MeMO memorial text ID 1194
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 232r to 310v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1471-<1477
Argumentation
 • based on research
Specification Between 1471 and 1477, probably 1472, q.v. Blöte 1902, 29-32, and 1904, 38. Autograph.
Date of creation (contents of the text)
Date >1471-<1477
Argumentation
 • based on research
Specification Between 1471 and 1477, probably 1472, Blöte 1902, 29-32, and 1904, 38.
Period covered by the memorial text
Date <1470
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification The chronicle starts with the Creation.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility ego, Wilhelmus de Berchen, canonicus ecclesie imoerialis urbis Novi[ma]gensis
Person(s)
Name Wilhelmus de Berchen
Sex male
Year of birth 1415
Year of death >1481
Role Author
Specification
Remarks Willem van Berchen was born c. 1415 in Nijmegen, as son of Steven Stevensz., and studied in Cologne in 1432-1435. He was a priest, and worked as a notary. Between 1461 and 1466 he was rector of St Stephen's church in Nijmegen. In 1463 he became curate in Niel, and in 1475 a canon at St Stephen's church in Nijmegen. He was also curate in Cuijk. He died after 1481.
Additional remarks Full statement of responsibility: Ne igitur legentibus et audientibus inde tedium generetur, eam abbreviando et continuando et ad meliorem intellectum deducendo ego, Wilhelmus de Berchen, canonicus ecclesie imoerialis urbis Novi[ma]gensis ab Hectore filio Priami regis Trojanorum primo genito incipere decrevi. (Carasso-Kok 1981, 430)
Place(s) of production
Place(s) of production Nijmegen
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation A lost manuscript (29 leaves, small folio, without cover) that was owned by C.A. Rethaan Macaré in the 1850s, and was published in 1855. This damaged manuscript was incomplete, missing some leaves and abruptly ending at the year 1371.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle of the duchy of Brabant, starting with an extensive mythical genealogy and reaching until the year 1470. Wilhelmus de Berchen used as one of his sources the Chronica de origine ducum Brabantie from 1304, that is on f. 402r-420r of the same manuscript (as well as in Brussels, KB, mss. 6058 and 17033).
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • founders and benefactors
 • gifts
 • burials
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • genealogical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Brabancia [...] ...
Explicit
Explicit ...interfectorum emanasse.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronica brevis dominorum Egmondensium
MeMO memorial text ID 1392
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 421r to 421r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1481
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 433. Autograph.
Date of creation (contents of the text)
Date >1451-<1481
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 433.
Period covered by the memorial text
Date <1451
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Wilhelmus de Berchen
Sex male
Year of birth 1415
Year of death >1481
Role Author
Specification
Remarks Willem van Berchen was born c. 1415 in Nijmegen, as son of Steven Stevensz., and studied in Cologne in 1432-1435. He was a priest, and worked as a notary. Between 1461 and 1466 he was rector of St Stephen's church in Nijmegen. In 1463 he became curate in Niel, and in 1475 a canon at St Stephen's church in Nijmegen. He was also curate in Cuijk. He died after 1481.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Origo et genealogia dominorum de Egmonda, in: Hamburg, SUB, Cod.hist. 31b (MeMO TC ID 300).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals
Short summary of the contents Short chronicle of the lords of Egmond until the year 1451. No edition available.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks This text has not been published yet. It probably contains memoria information concerning the lords of Egmond.
Incipit
Incipit Nobiles domini de Egmonda...
Explicit
Explicit ...datus comes huius uxorem filiam comitis de Wirdenborch.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
Title and MeMO memorial text ID
Title Overoude tafelen (two epigrams on the building history of Utrecht cathedral)
MeMO memorial text ID 1386
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 313v to 313v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Second half of the 15th century, Carasso-Kok 1981, 402.
Date of creation (contents of the text)
Date >1253
Argumentation
 • based on research
Specification The epigrams mention rebuilding activities started by Hendrik van Vianden in 1253. According to Tenhaeff (1913, 56) the epigrams should be dated shortly after 1274, at a time that the count of Holland (Floris V) exerted much influence in Utrecht. On the contrary, Coster (1914, 282, n. 2) argues that the epigrams cannot be dated earlier than the first half of the 14th century.
Period covered by the memorial text
Date <1253
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification No exact dates are mentioned in the poems. The first poem begins with the foundation of Utrecht as 'Antonina' during the reign of Nero.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [21] St. Maartenskerk (Domkerk) (St Martin´s Church (Dom Cathedral)), Utrecht
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation The 'Overoude tafelen' were also included in the following manuscripts: Utrecht, UB, 386, p. 475 (middle of 15th century); Utrecht, UB, 785, n.f. 1r (15th century, fragmentary) (MeMO TC ID 40); Trier, Stadtbibliothek, 1288/79 (second half of 15th century) (MeMO TC ID 318).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents Two anonymous Latin epigrams (16 and 14 lines), from an inscription on wooden tablets in Utrecht Cathedral (Domkerk) that were lost in 1674. The poems allude to the history of this church, highlighting pagan attacks on Utrecht and its cathedral, as well as the efforts of its bishops and the count of Holland in rebuilding it.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • founders and benefactors
Specification
Context
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • building history
 • foundation
 • rebuilding activities due to natural disasters, fires and wars
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Circumquaque fluens Hollandia gurgite Reni...
Explicit
Explicit ...Hollandensis erat inclytus ecce comes.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Cronice breves ecclesiarum Tungrensis, Traiectensis et Leodiensis
MeMO memorial text ID 1398
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 443r to 458v
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1480
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 436.
Date of creation (contents of the text)
Date ca.1480
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 436.
Period covered by the memorial text
Date 339-1430
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands The hand of Willem van Berchen.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Wilhelmus de Berchen
Sex male
Year of birth 1415
Year of death >1481
Role Author
Specification
Remarks Willem van Berchen was born c. 1415 in Nijmegen, as son of Steven Stevensz., and studied in Cologne in 1432-1435. He was a priest, and worked as a notary. Between 1461 and 1466 he was rector of St Stephen's church in Nijmegen. In 1463 he became curate in Niel, and in 1475 a canon at St Stephen's church in Nijmegen. He was also curate in Cuijk. He died after 1481.
Additional remarks The author is not named. Willem van Berchen, who wrote this text, may well have been its author (or compiler). The authorship, however, is not certain (Carasso-Kok 1981, 436).
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents Short chronicle of the bishops of Tongeren, Maastricht and Liège, covering the years 306-1430. Possibly a compilation. No edition available.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks This text has not been published yet. It probably contains memoria information concerning the bishops of Liège.
Incipit
Incipit Anno a passione Domini XXXVI beatus Maternus...
Explicit
Explicit ...pace reformatis.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals
Title and MeMO memorial text ID
Title De origine et nominibus et temporibus principum ac ducum Brabantiae
MeMO memorial text ID 1390
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 394r to 395v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1475-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification End of the 15th century, Carasso-Kok 1981, 369.
Date of creation (contents of the text)
Date >1456-<1480
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 369.
Period covered by the memorial text
Date <1456
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Not the hand of Willem van Berchen, who added marginal notes to this text.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Theodericus Pauli
Sex male
Year of birth 1417
Year of death 1493
Role Author
Specification
Remarks Theodericus Pauli, alias Franconi, Dirc Vrancke, Dirk or Dirck Frankensz(oon) Pauw, was born in Gorinchem in 1416 or 1417. He was priest and canon of St Martin's at St Vincent's church in Gorinchem. He died in, or shortly after, 1493.
Additional remarks The authorship of Theodericus Pauli is far from certain (Carasso-Kok 1981, 369). Possibly by a different, unknown author.
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Wroclaw (Breslau), University Library, R 202 (formerly Bibl.Rehd.Rep. I no. 61), f. 19v-22v (probably written by Theodericus Pauli), which was lost during WW II.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals
Short summary of the contents Short chronicle of the dukes of Brabant, until the reign of Philip the Good (1430-1467). Willem van Berchen added marginal notes to the text. No edition available.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks This text has not been published yet. It probably contains memoria information concerning the dukes of Brabant.
Incipit
Incipit Karlomannus primus vir...
Explicit
Explicit ...dominus Frisie, Zalinis et Machlinis...
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Cronica comitum Hollandie, Zelandie aut dominorum Frisie
MeMO memorial text ID 1387
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 314r to 360v
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1480
Argumentation
 • based on research
Specification About 1480, Carasso-Kok 1981, 432. Autograph.
Date of creation (contents of the text)
Date 1480
Argumentation
 • based on research
Specification About 1480, Carasso-Kok 1981, 432.
Period covered by the memorial text
Date 863-1478
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Wilhelmus de Berchen
Sex male
Year of birth 1415
Year of death >1481
Role Author
Specification
Remarks Willem van Berchen was born c. 1415 in Nijmegen, as son of Steven Stevensz., and studied in Cologne in 1432-1435. He was a priest, and worked as a notary. Between 1461 and 1466 he was rector of St Stephen's church in Nijmegen. In 1463 he became curate in Niel, and in 1475 a canon at St Stephen's church in Nijmegen. He was also curate in Cuijk. He died after 1481.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Second part of a chronicle of Holland, Zeeland and Friesland, from 863 until the birth of Philip the Fair in 1478. Included within this Chronicle is the Historia captivitatis Adolphi Gelriae ducis. The chronicle has only partially been published.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • founders and benefactors
 • burials
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • genealogical information
 • natural disasters
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno Domini DCCCLXIII Carolus Calvus...
Explicit
Explicit ...dominus Frisie, Zalinis et Malinis.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title De dominis de Arkel
MeMO memorial text ID 1395
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 422r to 439r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1475
Argumentation
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1475
Argumentation
Specification
Period covered by the memorial text
Date <1428
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Wilhelmus de Berchen
Sex male
Year of birth 1415
Year of death >1481
Role Author
Specification
Remarks Willem van Berchen was born c. 1415 in Nijmegen, as son of Steven Stevensz., and studied in Cologne in 1432-1435. He was a priest, and worked as a notary. Between 1461 and 1466 he was rector of St Stephen's church in Nijmegen. In 1463 he became curate in Niel, and in 1475 a canon at St Stephen's church in Nijmegen. He was also curate in Cuijk. He died after 1481.
Additional remarks Statement of responsibility: de Arkel originem eorumque acta et gesta per me Wilhelmum de Berchen canonicum ecclesie almifici signiferi prothomartiris Stephani insignis urbis Novimagensis (...) ex Gelrie, Hollandie, Brabantie aliisque diversis terrarum cronicis et historiis (...) in unum diligenter collectam, hic inserere et conscribere curavi
Place(s) of production
Place(s) of production Cuyk
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Hamburg, SUB, Cod.hist 31b, f. 191r-196v (MeMO TC ID 300): probably an extract of Willem van Berchen's text.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle of the lords of Arkel, from their Trojan origins until the year 1428. It includes the legend of the Swan Knight. Its relationship to the Dutch language chronicle of Arkel by Theodericus Pauli is not clear. No edition available.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • genealogical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks This text has not been published yet. It probably contains memoria information concerning the lords of Arkel.
Incipit
Incipit Illustrium ac bellicosorum virorum dominorum...
Explicit
Explicit ...ducatus permaneret.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title De origine dominii de Huesden et de Althena
MeMO memorial text ID 1397
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 440r to 442v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1475-1500
Argumentation
 • based on research
Specification End of the 15th centurt, Carasso-Kok 1981, 435.
Date of creation (contents of the text)
Date <1481
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 435.
Period covered by the memorial text
Date >768-<1450
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification The chronicle covers the period from Charlemagne until the beginning of the 15th century.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Wilhelmus de Berchen
Sex male
Year of birth 1415
Year of death >1481
Role Author
Specification
Remarks Willem van Berchen was born c. 1415 in Nijmegen, as son of Steven Stevensz., and studied in Cologne in 1432-1435. He was a priest, and worked as a notary. Between 1461 and 1466 he was rector of St Stephen's church in Nijmegen. In 1463 he became curate in Niel, and in 1475 a canon at St Stephen's church in Nijmegen. He was also curate in Cuijk. He died after 1481.
Additional remarks The authorship of Willem van Berchen is not completely certain (Carasso-Kok 1981, 435).
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents Short chronicle on the lords of Heusden and Altena, from the reign of Charlemagne until the early 15th century. Closely related to the Adelskronieken and the works of Theodericus Pauli. No edition available.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks This text has not been published yet. It probably contains memoria information concerning the lords of Heusden and Altena.
Incipit
Incipit Tempore sancti Caroli Magni...
Explicit
Explicit ...sibi castrum et opidum de Huesden.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals
Title and MeMO memorial text ID
Title De origine et dominis dominii de Culenborch
MeMO memorial text ID 1394
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 421v to 421v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1475-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification End of the 15th century, Carasso-Kok 1981, 434.
Date of creation (contents of the text)
Date <1481
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 434.
Period covered by the memorial text
Date 1140-1471
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Wilhelmus de Berchen
Sex male
Year of birth 1415
Year of death >1481
Role Author
Specification
Remarks Willem van Berchen was born c. 1415 in Nijmegen, as son of Steven Stevensz., and studied in Cologne in 1432-1435. He was a priest, and worked as a notary. Between 1461 and 1466 he was rector of St Stephen's church in Nijmegen. In 1463 he became curate in Niel, and in 1475 a canon at St Stephen's church in Nijmegen. He was also curate in Cuijk. He died after 1481.
Additional remarks The authorship of Willem van Berchen is not certain (Carasso-Kok 1981, 434).
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals
Short summary of the contents Short chronicle of the lords of Culemborg, until the year 1471. No edition available.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks This text has not been published yet. It probably contains memoria information concerning the lords of Culemborg.
Incipit
Incipit Anno Domini Mo CLXo incepit dominium de Culenborch...
Explicit
Explicit ...Phillipi ducis Burgondie genuit.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals
Title and MeMO memorial text ID
Title De nominibus et gestis pontificum Traiectensium
MeMO memorial text ID 1391
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 396r to 398v
Specification
Date of creation (physical object)
Date
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 367.
Date of creation (contents of the text)
Date >1456-<1480
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 367.
Period covered by the memorial text
Date <1455
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Not the hand of Willem van Berchen, who added marginal notes.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Theodericus Pauli
Sex male
Year of birth 1417
Year of death 1493
Role Author
Specification
Remarks Theodericus Pauli, alias Franconi, Dirc Vrancke, Dirk or Dirck Frankensz(oon) Pauw, was born in Gorinchem in 1416 or 1417. He was priest and canon of St Martin's at St Vincent's church in Gorinchem. He died in, or shortly after, 1493.
Additional remarks The authorship of Theodericus Pauli is possible, but not certain (Carasso-Kok 1981, 367).
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Wroclaw (Breslau), University Library, R 202 (formerly Bibl.Rehd.Rep. I no. 61), f. 7v-10v (probably written by Theodericus Pauli), which was lost during WW II.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals
Short summary of the contents Short chronicle of the bishops of Utrecht from Willibrord (695-739) to Rudolf van Diepholt (1432-1455). Marginal notes by Willem van Berchen. No edition available.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks This text has not been published yet. It probably contains memoria information concerning the bishops of Utrecht.
Incipit
Incipit Willibrordus sanctus primus episcopus...
Explicit
Explicit ...resignavit Rodolphus de Dyepholt.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals
Title and MeMO memorial text ID
Title De origine et nominibus comitum ac principum Hollandie, Zelandie dominorumque Frisie
MeMO memorial text ID 1389
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 390r to 393r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1475-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification End of the 15th century, Carasso-Kok 1981, 371.
Date of creation (contents of the text)
Date >1465-<1480
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 371.
Period covered by the memorial text
Date <1433
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Not the hand of Willem van Berchen.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Theodericus Pauli
Sex male
Year of birth 1417
Year of death 1493
Role Author
Specification
Remarks Theodericus Pauli, alias Franconi, Dirc Vrancke, Dirk or Dirck Frankensz(oon) Pauw, was born in Gorinchem in 1416 or 1417. He was priest and canon of St Martin's at St Vincent's church in Gorinchem. He died in, or shortly after, 1493.
Additional remarks The authorship of Theodericus Pauli is far from certain (Carasso-Kok 1981, 371). Possibly by a different, unknown author.
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Wroclaw (Breslau), University Library, R 202 (formerly Bibl.Rehd.Rep. I no. 61), f. 3r-6v, (probably written by Theodericus Pauli), which was lost during WW II.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals
Short summary of the contents Short chronicle of the counts of Holland, until the year 1433. With marginal notes by Willem van Berchen. No edition available.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks This text has not been published yet. It probably contains memoria information concerning the counts of Holland.
Incipit
Incipit Theodericus de prosapia regum Francorum...
Explicit
Explicit ...filiam regis Portugalie.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050 [309]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals
Title and MeMO memorial text ID
Title Epitaphia reverendorum primum dominorum Traiectensis tam ex donationum imperialium litteris quam ex cronicis excerpta
MeMO memorial text ID 1388
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 380r to 389r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1475-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Near the end of the 15th century, Carasso-Kok 1981, 254.
Date of creation (contents of the text)
Date >1393-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Before the end of the 15th century, Carasso-Kok 1981, 254.
Period covered by the memorial text
Date 695-1393
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals
Short summary of the contents Short histories of the bishops of Utrecht, from Willibrord (695-739) to Floris van Wevelinchoven (1378-1393). Anonymous chronicle, with marginal notes by Willem van Berchen. Possibly excerpts from several sources, as the title indicates. No edition available.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks This text has not been published yet. It probably contains memoria information concerning the bishops of Utrecht.
Incipit
Incipit Exiit edictum a Cesare Octaviano imperatore...
Explicit
Explicit ...hic sedit annis XIIII.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University