Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Cartulary of the chapter of St Martin in Utrecht and two chronicles (Liber Donationum imperialium IV); Utrecht, HUA, 216, no. 52 A

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 324
Name Cartulary of the chapter of St Martin in Utrecht and two chronicles (Liber Donationum imperialium IV); Utrecht, HUA, 216, no. 52 A
[1254] Cartulary of St. Martin's Cathedral at Utrecht 1r - 72r
[2340] Bella Campestria (Hec sunt Bella Campestria inter episcopos Traiectenses et comites Holandie) 72r - 75r
[1256] Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus 75r - 88v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description 15th century parchment manuscript, containing a cartulary of St Martin's Cathedral in Utrecht, followed by two historiographical texts: Bella Campestria and Quedam Narracio de Groninghe. The last part of the manuscript has been lost, as the text of Quedam Narracio breaks off halfway c. 31. The manuscript is known as Liber Donationum imperialium IV or Leidse cartularium
Additional remarks
Holding institution Utrecht, Het Utrechts Archief
Collection Domkapittel te Utrecht
Entry number collection 216
Identifier in collection 52-a
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Utrecht, Rijksarchief, Domkapittel 52 A; Utrecht, UB, 6 C 26; Utrecht, UB, 1649; Leiden, UB, BPL 67 B.
Accessibility Facsimile, transcription and translation of Bella Campestria on the site of HUA and www.utrechtsekronieken.nl
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1400-<1450
 • ca.1450
Author(s)
Author(s)
Text material(s)
 • parchment
Watermark(s)
Number of leaves 88
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 290 x 196
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
 • (parts of) leaves/pages cut out
Specification The last quire of this manuscript has been lost.
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover 18th or 19th century
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? no
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance From the archives of the Cathedral chapter. Between 1741 and 1796, the manuscript was added to the library of Leiden University. In 1908 it was transferred to Utrecht University Library, and hence in 1951 to the Rijksarchief in Utrecht.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
Specification
Additional remarks
 • Clazing, A.M., Bussel-Eijlander, M. van, Braaksma, A.M., Hol, R.C., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis episcopis Traiectensibus. Een verhaal over Groningen, Drente en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen (Amsterdam 1977)
 • Fahne, A., Die Dynasten, Freiherren und jetzigen Grafen von Bocholtz (Köln 1860), 10-32
 • Gessler, J., Niermeyer, F., Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw (The Hague 1948), 186-203
 • Matthaeus, A., De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti... narratio historica... (Leiden 1690), 1-40
 • Matthaeus, A., De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti... narratio historica... (Leiden 1690), 179-184
 • Matthaeus, A., De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti... narratio historica... (The Hague 1740), 1-46
 • Matthaeus, A., De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti... narratio historica... (The Hague 1740), 212-218
 • Muller Fz., S., Drie Utrechtse kroniekjes vóór Beka's tijd , Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1888), 501-508
 • Pijnacker Hordijk, C., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus (Utrecht 1888)
 • Rij, H. van, Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse bisschoppen... (Hilversum 1989), 2-96
 • Utrecht, HUA, Facsimile of Liber Donationum imperialium IV, http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=216&minr=871332&miview=inv2
 • Weiland, L., Gesta episcoporum Traiectensium, Monumenta Germaniae Historica: scriptores, (1874), 400-420
Additional remarks
 • Braaksma, A.M.; Bussel-Eijlander, M. van; Clazing, A.M.; Hol, R.C., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus (Amsterdam 1977); P. iv-xxxiii.
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Bruch, H., De werken die Johannes de Beka niet geschreven heeft, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 72 (1953), 61-89, 65, 75-87
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 5
 • Bruins, L.H., Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en verschillende andere onderwerpen onder verschillende Utrechtse bisschoppen, Bulletin van de Historische Kring 'De Marne' 7 (1982),
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 363-364; 335
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914), 24-26, 207-222
 • Dieperink, F.H.J., De Drentse opstand tegen het bisschoppelijk gezag in 1227, in: Alberts, W.J.; Dieperink, F.H.J.; Enklaar, D.Th., Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw (Groningen 1953), 1-36
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Ebels-Hoving, B.; Santing, Catrien; Tilmans, C.P.H.M., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242, 221,226
 • Gessler, J.; Niermeyer, F., Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze ui de Latijnse kronieken van Noord- en Zuidnederland van de tiende tot de 15e eeuw (The Hague 1948), 185-186
 • Gosses, I.H., De bisschop van Utrecht, het Domkapittel en de Groninger prefect, in: Gosses, I.H., Verspreide geschriften (Groningen 1946), 152-207
 • Haenchen, K., Zur Kritik der Annales Egmundani (Berlin 1921), 67-73
 • Hogeman, J., Ernstig en getrouw geschiedverhaal van de daden der Utrechtsche bisschoppen, vooral wat Groningen, Drenthe en Koeverden betreft (opgemaakt reeds in 't jaar 1232), Nieuwe Drentsche Volksalmanak 10 (1892), 39-64
 • Hogeman, J., Ernstig en getrouw geschiedverhaal van de daden der Utrechtsche bisschoppen, vooral wat Groningen, Drenthe en Koeverden betreft (opgemaakt reeds in 't jaar 1232), Nieuwe Drentsche Volksalmanak 11 (1893), 19-52
 • Hogeman, J., Over de nieuwe uitgaaf van den zoogenoemden anonymus of onbekenden schrijver 'over de verhoudingen, rechten en oorlogen tusschen de bisschoppen van Utrecht, en die van Groningen, Drenthe en Coevorden'..., Nieuwe Drentsche Volksalmanak 8 (1890), 126-157
 • Janse, A., 'Bella Campestria', in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 164-165
 • Kappeyne van de Coppello, J., Hecmundensia, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 3 (1889), 80-81
 • Levelt, S., Jan van Naaldwijk's Chronicles of Holland. Continuity and Transformation in the Historical Tradition of Holland during the Early Sixteenth Century (Hilversum 2011)
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 45-46
 • Nieuwenhuijsen, K.; Ridder, T. de, Ad Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw. Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen (Hilversum 2011), 141-147
 • Opperman, O., Fontes Egmundenses (Utrecht 1933), 82-85
 • Overdiep, G., De slag bij Ane, 1227 (Peize 1977)
 • Overdiep, G., Mitspete of Nutspete, Nieuwe Drentse Volksalmanak 81 (1963), 241-247
 • Pijnacker Hordijk, C., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus (Utrecht 1888); P. v-xxviii.
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen I (Utrecht 1957), 165-169
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen I (Utrecht 1957), 192-193
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 195
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 516
 • Rij, H. van, Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse bisschoppen... (Hilversum 1989); P. ix-xxxvii.
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 35-37, 79-80
 • Rutgers, J.C.A., Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 34 (1970), 62, 215-216
 • Slicher van Bath, B.H., Drente's vrijheid, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 1 (1946), 161-196
 • Smithuis, J., Quedam narracio [de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus], in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1248
 • Waterbolk, E.H., Hoofdstuk XXI. De historische vormgeving, in: Spahr van der Hoek, J.J.; Vries, K. de; Kalma, J.J., Geschiedenis van Friesland (Drachten 1968), 639-642, 643-644
 • Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 2 (Berlin 1904), 430
 • Weiland, L., Gesta episcoporum Traiectensium, Monumenta Germaniae Historica: scriptores 23 (1874), 400-426, 400-402
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 34
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Memorial text in: [324] Cartulary of the chapter of St Martin in Utrecht and two chronicles (Liber Donationum imperialium IV); Utrecht, HUA, 216, no. 52 A [324]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus
MeMO memorial text ID 1256
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 75r to 88v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1400-<1450
Argumentation
 • based on research
Specification First half of the 15th century, Van Rij 1989, xviii.
Date of creation (contents of the text)
Date >1232-<1233
Argumentation
 • based on research
Specification After 20 September 1232 (probably after 31 October) and before 26/27 July 1233, see Van Rij 1989, ix.
Period covered by the memorial text
Date 1139-1229
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [21] St. Maartenskerk (Domkerk) (St Martin´s Church (Dom Cathedral)), Utrecht
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands The whole manuscript has been written by one hand, Van Rij 1989, xviii.
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks The anonymous author was clearly someone connected to the bishops of Utrecht. The author was possibly of Frisian descent.
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation For the relation between the three extant manuscripts and the edition of Matthaeus, see Van Rij (1989, xxii-xxv), with stemma. The other manuscripts are: Utrecht, UB, 2E 23-24 (transcript by Cornelis van Muyden / Mudenus, ca. 1548) and Leiden, UB, Cod. Voss. Lat. F37 (transcript from late 16th, early 17th century).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents History of the conflicts between the bishops of Utrecht and the inhabitants of Drenthe, culminating in the defeat and death of bishop Otto II in 1227, and its subsequent retaliation by bishop Wilbrand and the Frisians.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • founders and benefactors
Specification Pro animabus illorum quos in palude occiderant (c. 29) and for their perpetua ... memoria (ibidem) the people of Drenthe promised bishop Wilbrand to supply 100 men to join the Crusade in Livonia and to found a monastery at the battlefield where Otto II had been slain (ed. Van Rij 1989, 62-63). The Cistercian female monastery Mariënkamp was subsequently founded (in 1234 or later) near Coevorden. Mariënkamp moved to Assen in 1260/1261.
Context
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno Domini MCCXXXIIo, IIIo Kalendas Novembris, in vigilia omnium sanctorum, consederunt in Groninge...
Explicit
Explicit ...armigeris, quorum quidam suadente dyabolo, pecunia corrupti et a dictis tribus fratribus [seducti...
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [324] Cartulary of the chapter of St Martin in Utrecht and two chronicles (Liber Donationum imperialium IV); Utrecht, HUA, 216, no. 52 A [324]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Bella Campestria (Hec sunt Bella Campestria inter episcopos Traiectenses et comites Holandie)
MeMO memorial text ID 2340
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 72r to 75r
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1450
Argumentation
 • based on research
Specification The text is a 15th century copy of the lost original
Date of creation (contents of the text)
Date 1348
Argumentation
 • based on research
Specification Bruch (Chronographia, XL) dated the text in 1348. This was disputed by Rutgers.
Period covered by the memorial text
Date 1018
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [21] St. Maartenskerk (Domkerk) (St Martin´s Church (Dom Cathedral)), Utrecht
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks The author probably wrote the Bella Campestria shortly after Johannes de Beka finished his Chronographia. He might have consulted De Beka and even had access to the library of the Egmond Abbey. Some scholars suggest the author was De Beka.
Place(s) of production
Place(s) of production Utrecht
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation copy in 16th century manuscript: Collectanea historica et genealogica, various chronicles e.g. Chronicon Hollandiae, Brederodekroniek), and other texts; Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24) (MeMO TC 108).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle of the seven wars fought between the bishops of Utrecht and the counts of Holland between 1018-1301.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • burials
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
Specification
Context
General historical information
 • genealogical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Animadvertendum est, secundum quod in antiquis annalibus
Explicit
Explicit honorifice cathedratus XLIIIus Traiectensis episcopus sublimatur.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University