Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Several chronicles (e.g., Chronographia by Johannes de Beke and Hollantsche cronike by Herald Beyeren); Brussels, KB, ms. 5753-5759

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 43
Name Several chronicles (e.g., Chronographia by Johannes de Beke and Hollantsche cronike by Herald Beyeren); Brussels, KB, ms. 5753-5759
[1274] Hollantsche cronike (second version) 5r - 141v
[1275] Chronicon de episcopis Ultraiectensibus et comitibus Hollandiae by Johannes de Beka 142r - 215v
[1276] De origine gentis et regum Francorum 216r - 217v
[1277] Brevis cronica Brabantie 218r - 230v
[1278] Liber generationibus Philippi Burgundiae ducis 231r - 232r
[1279] Nomina et origo imperatorum et regum a Karolo magno usque ad Fredericum III 233r - 237v
[1280] Vanden derden Eduwaert by Jan van Boendale 239v - 257r
[147] Chronographia Beke 276r - 347v
[219] Continuatio IV 347v - 349v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description 15th century paper manuscript, contains various chronicles, e.g. Chronographia by Johannes de Beke, Continuatio IV, Hollantsche cronike by Herald Beyeren, a short chronicle of Brabant and a chronicle concerning Edward III by Jan van Boendale.
Additional remarks
Holding institution Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België / Bibliothèque Royale de Belgique
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 5753-5759
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1400-<1500
 • 1444
Author(s)
Author(s)
 • Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
 • Claes Heynenzoon, Heraut Beyeren (quondam Gelre)
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) Oxe's head, similar to Piccard, Ochsenkopfwasserzeichen I 751 (1440-1444).
Number of leaves 260
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 290 x 207
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated?
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance From Groenendaal monastery, at Hoeilaart near Brussels. Acquired from its prior Jacob de Dynter, who inherited it from Ambrosius de Dynter, canon at Antwerp, the son of Emond de Dynter, secretary of duke Philip of Burgundy. Since about 1790, it has been in the Royal Library in Brussels.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
Specification
Additional remarks
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Lap van Waveren, G., Buchelius, A., Ioannes de Beka canonicus Ultrajectinus et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis de episcopis Ultraiectinis (Utrecht 1643)
 • Muller Fz., S., Die Hollantsche Cronike van den Heraut. Eene studie over de Hollandsche geschiedbronnen uit het Beijersche tijdperk, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, (1885), 74-76, 119-122
 • Petrus, S., Furmerius, B., Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis et comitum Hollandiae... (Franeker 1612)
 • Verbij-Schillings, J., Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreek 1400 (Amsterdam 1995), 308
 • Willems, J.F., Wapendichten op sommige ridders, gevallen in den slag bij Staveren, in Vriesland, ten jare 1345, Belgisch museum, (1841), 104-112
Additional remarks Translations of the Chronographia in French ca. 1453-1457 (q.v. Noomen) and in middle Dutch in a late 14th century anonymous translation Cronike vanden stichte van Utrecht ende van Holland continued to 1393 and with later continuations to 1456.
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • , Narrative Sources, http://www.narrative-sources.be; NL0186
 • Anrooij, W. van, Heraut Beyeren en heraut Gelre: oude theorieën in nieuw perspectief, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 101 (1986), 153-176
 • Anrooij, W. van, Maerlant, Heraut Gelre en de Korte Kroniek van Holland, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 108 (1992), 289-323
 • Anrooij, W. van, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn erereden (Amsterdam 1990)
 • Beelaerts van Blokland, M.A., Beijeren quondam Gelre armorum rex de Ruyris. Eene historisch-heraldische studie (The Hague 1933)
 • Blok, D., Beke's bron voor Kennemer opstand, in: Vis, G.N.M.; Gumbert, J.P., Egmond tussen kerk en wereld (Hilversum 1993), 225-228, 225-228
 • Bolhuis van Zeeburgh, J., Hollandsche geschiedbronnen voor het Beiersche tijdperk, 1345-1436, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 8 (1875), 365-374, 365-374
 • Bolhuis van Zeeburgh, J., Kritiek der Friesche geschiedschrijving. Eerste gedeelte: Emo, Menco tot Ubbo Emmius (The Hague 1873), 90-91
 • Bossuat, Robert, Manuel bibliographique de la littérature française du moyen age. Second supplément 1954-1960 (Paris 1961), 104
 • Brokken, H.M., Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten (The Hague 1981)
 • Bruch, H., Chronicon Tielense, de Annales Tielensis en Johannes de Beke en nogmaals het quasi-Necrologium Egmondanum, Tijdschrift voor geschiedenis 77 (1964), 317-321, 317-321
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Bruch, H., De moord op de bisschop, Jaarboek Oud Utrecht 64 (1991), 60-65, 60-65
 • Bruch, H., De moordenaar van bisschop Koenraad was geen Fries, It Beaken 58 (1996), 185-189, 185-189
 • Bruch, H., De werken die Johannes de Beka niet geschreven heeft, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 72 (1953), 61-89, 61-89
 • Bruch, H., Egiboldus, verschijning en verdwijning van een bisschop. Een historiografische studie, Jaarboek Oud Utrecht 61 (1988), 113-118, 113-118
 • Bruch, H., Johannes de Beke en Friesland, It Beaken 46 (1984), 238-250, 238-250
 • Bruch, H., Johannes de Beke. Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (The Hague 1982)
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 25-27, 36-39
 • Bruch, H., Vijftiend'eeuwsche kronieken, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 3 (1942), 236-243, 236-243
 • Bruch, H., Waren die bisschoppen allemaal Friesen?, It Beaken 49 (1987), 45-56, 45-56
 • Buuren, A.M.J. van, 1400, Literatuur 2 (1985), 351, 351
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 220-221, 312-315; 201, 296
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 2364
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914), 129-144, 206-208
 • Coster, H., Nog eens: Beka, Chronicon Tielense en Annales Tielenses, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 4 (1917), 226-258, 226-258
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Santing, Catrien; Ebels-Hoving, B.; Tilmans, C.P.H.M., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242, 217-243
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 18 (1963), 143-166, 143-166
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 20 (1965), 110-146, 110-146
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 22 (1968), 171-208, 171-208
 • Gorissen, F., Jan Maelwael und die Brüder Limburg. Eine Nimweger Künstler-Familie um die Wende des 14. Jahrhunderts, Bijdragen en mededeelingen / Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht 54 (1954), 180-190
 • Hage, A.L.H., Drie geschiedschrijvers in het graafschap Holland en het 'ghemene volc': Stoke, Beke en de Clerc, in: Stuip, R.E.V.; Vellekoop, C., Gewone mensen in de middeleeuwen. Bundel studies aangeboden aan F.W.N. Hugenholz ter gelegenheid van zijn afscheid (Utrecht 1987), 282-297, 282-297
 • Hintzen, J.D., Het Chronicon comitum Hollandiae episcoporum Ultraiectensium Joh. Gerbrandi a Leydis, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 9 (1922), 131-143, 138
 • Hof, J., De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 (The Hague, Haarlem 1973), 319-320
 • Hrabova, L., 'Wiltenburg und der holländische Mythus von den Anfängen', The medieval chronicle 3 (2004), 51-60
 • Janse, A., Beke, Johannes de, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 163, 163
 • Janse, A., De Nederlandse Beke opnieuw bekeken, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 9 (2006), 116-149, 116-149
 • Janse, A., De waarheid van een falsum. Op zoek naar de politieke context van het Karelsprivilege, De vrije Fries 71 (1991), 7-28, 7-28
 • Janse, A., Graaf Willem I van Holland (1203-1222), Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 116 (2001), 141-161, 141-161
 • Janse, A., Ridderslag en ridderlijkheid in laat-middeleeuws Holland, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 112 (1997), 317-335, 317-335
 • Kampinga, H., De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der 16e en 17e eeuw (The Hague 1917)
 • Keesman, W., Oorsprongsmythen als zelfuitlegging. Over achtergrond en betekenis van middeleeuwse verhalen rond Trojaanse stedenstichtingen, in: Pleij, H., Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen (Amsterdam 1991), 262-279, 274
 • Leupen, H.D., Filips van Leiden. Een onderzoek naar ontstaan, vorm en inhoud van zijn traktaat 'De cura reipublicae et sorte principantis' (Amsterdam 1975), 159-167
 • Levelt, S., 'Middeleeuwse kronieken van Holland in de vroegmoderne tijd', Madoc 25 (2011), 108-119
 • Levelt, S., Jan van Naaldwijk's Chronicles of Holland. Continuity and Transformation in the Historical Tradition of Holland during the Early Sixteenth Century (Hilversum 2011), 32-39, 80-83
 • Moolenbroek, Jaap van, 'De ketting van Damietta, een Haarlemszaagschip en Willem I van Holland. Over de wording en standaardisering van een kruistochtmythe', Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 14 (2011), 113-149, 114-120
 • Mostert, R., Pleidooi voor sterrenkunde als hulpwetenschap bij het bestuderen van de middeleeuwen, Millennium 6 (1992), 166-177, 166-177
 • Muller Fz., S., Die Hollantsche cronike van den Heraut. Eene studie over de Hollandsche geschiedbronnen uit het Beijersche tijdperk, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 2 (1885), 36-50
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 21-23, 36-39
 • Nieuwenhuijsen, K.; Ridder, T. de, Ad Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw. Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen (Hilversum 2011), 128-141
 • Noomen, W., La traduction française de la Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1954)
 • Noordzij, A., Tussen publiek en privaat. Partijstrijd in Gelre in de veertiende eeuw, Tijdschrift voor geschiedenis 123 (2010), 226-239
 • Oostrom, F. van, Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek (Amsterdam 1992), 80, 156, 213
 • Populer, M., Les entrées inaugurales des princes dans les villes. Usage et signification. L'example des trois comtés de Hainaut, Hollande et Zélande entre 1417 et 1433, Revue du Nord 76 (1994), 25-52, 25-52
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 195
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 141-142
 • Potthast, A.F., Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 II (Berlin 1896), 307
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 82-86
 • Rutgers, J.C.A., Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 34 (1970), 62, 215-216, 62, 215-216
 • Struick, J.E.A.L., "Om ijdel woorden wille", Jaarboek Oud Utrecht (1981), 35-60, 35-60
 • Suir, E.T., Bisschop Jan van Virneburg en de Utrechtse kapittels 1364-1376, Jaarboek Oud Utrecht (1990), 85-100, 85-100
 • Tilmans, K. , "Autentijck en warachtig". Stedestichtingen in de Hollandse geschiedschrijving: van Beke tot Aurelius, Holland 21 (1989), 68-87, 68-87
 • Tilmans, K. , Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)
 • Verbij-Schillings, J., Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 (Amsterdam 1995)
 • Verbij-Schillings, J., Heraut Beyeren en de Clerc uten laghen landen. Hollandse kroniekschrijvers ca. 1410, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 107 (1991), 20-42
 • Verbij-Schillings, J., Heraut Beyeren, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 775-776
 • Verbij-Schillings, J., Het beeld van de Friezen in de Hollandse geschieschrijving van de vijftiende eeuw, in: Breuker, P. H.; Janse, A., Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding (Zutphen 1997), 109-119
 • Verbij-Schillings, J., Hofcultuur en hofvermaak. Het Haagse hof in de middeleeuwen (1248-1462) , in: Foppe, H., In Den Haag geschied: 750 jaar in verhalen en beschouwingen (Den Haag 1998), 33-53
 • Verbij-Schillings, J., Un héraut-historien au début du XVe siècle: Bavière (autrefois Gueldre), Revue du Nord 88 (2006), 693-707
 • Verbij-Schillings, J., Van Gode ghecroont. Laatmiddeleeuwse voorstellingen van vorstelijk gezag, in: Vellekoop, C.; Stuip, R.E.V., Koningen in kronieken (Hilversum 1998), 163-180
 • Verbij-Schillings, J., Vanuit Hollands perspectief: een geschiedenis van de Friezen, in: , Philologia Frisica anno 1996. Lezingen fan it fjirtjinde Frysk filologenkongres 23, 24 en 25 oktober 1996 (Leeuwarden 1998), 71-92
 • Wagner, P., Gillon le Muisi, Abt von St. Martin in Tournai, sein Leben und seine Werke nach den Quellen bearbeiteit (Berlin 1897)
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 51-55
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks 14th century cleric. By Hof and Bruch identified as a priest living in the Egmond abbey. Leupen argues he was a student and clerk mentioned in a Parisian cartulary. Cf. a record of Johannes de Beke, canonicus ordinis premonstratensis as rector of the church of Nyendamme (1316) and as a priest in Pijnacker (shortly before 1326).
Role(s) in this text carrier
Memorial text [147] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [23] Chronicles (e.g., Chronicon Egmundanum, Chronographia) and other texts; Leiden, UB, ms. BPL 2429
Memorial text [74] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [24] Chronicles (Chronicon Egmundanum and Chronographia); Brussels, KB, ms. 6405-6407
Memorial text [81] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [34] Chronographia by Johannes de Beka, and other chronicles; The Hague, MM, ms. 10 B 30
Memorial text [129] Chronographia Johannes de Beke
Role Author
Specification
Text carrier [35] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio IV; Utrecht, UB, ms. 781
Memorial text [132] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [36] Chronographia by Johannes de Beka with Continuation IV; Utrecht, UB, ms. 782
Memorial text [135] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [37] Chronographia by Johannes de Beka; Wroclaw, BU, ms. R. 184
Memorial text [137] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [38] Chronographia by Johannes de Beka (extended version, with continuation up to 1364); Utrecht, UB, ms. 783
Memorial text [138] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [39] Chronographia by Johannes de Beka; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod. Guelf. 484 Helmstedt
Memorial text [140] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [40] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V continued up to 1456; Utrecht, UB, ms. 785
Memorial text [142] Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [41] Johannes de Beka: Chronographia with Continuatio III; Giessen, UB, ms. 218
Memorial text [143] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [42] Johannes de Beka: Chronographia; Leiden, UB, ms. VLF 109
Memorial text [146] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [44] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V; Prague, UK, VII.D.6 (1272)
Memorial text [149] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [45] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 786
Memorial text [151] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [48] Chronicles (i.e., Chronographia, Continuatio V and Summata Cronica Terre Gelrensis); Brussels, KB, ms. 10160
Memorial text [153] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [49] Chronicles (e.g. Chronographia) and other texts; Groningen, UB, ms. 119
Memorial text [159] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [50] Chronicles (Chronographia and chronicles of noble houses); Utrecht, UB, ms. 784
Memorial text [165] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [51] Parts of Chronographia by Johannes de Beke; Brussels, KB, ms. 3599-3601
Memorial text [168] Chronographia Beke up to caput 70h
Role Author
Specification
Text carrier [52] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1183
Memorial text [173] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [53] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Brussels, KB, ms. 7420
Memorial text [174] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [54] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393 (1410); Utrecht, UB, ms. 1182
Memorial text [175] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1410
Role Author
Specification
Text carrier [55] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, ms. 130 C 11
Memorial text [178] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [56] Translation in Dutch of the Chronographia with short continuation up to 1468; The Hague, KB, ms. 71 F 30
Memorial text [179] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'Clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [57] Translation in Dutch of the Chronographia up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1803
Memorial text [181] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [58] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, hs. 75 B 14
Memorial text [182] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [59] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1421; Utrecht, HUA, ms. VI B 9
Memorial text [183] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [60] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Cologne, HAK, ms. Chroniken und Darstellungen 337
Memorial text [184] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [61] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1477; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod.Guelf. 114.2 Extravagantes
Memorial text [185] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [62] Incomplete translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1371; The Hague, KB, ms. 130 C 12
Memorial text [186] Translation in Dutch of the Chronographia (incomplete)
Role Author
Specification
Text carrier [63] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1432; Utrecht, UB, ms. 1802
Memorial text [187] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [64] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Leiden, UB, ms. BPL 1010
Memorial text [188] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [65] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1478; The Hague, KB, ms. 130 C 10
Memorial text [189] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [66] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, ms. 75 H 35
Memorial text [190] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [67] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1426; Utrecht, UB, ms. 1801
Memorial text [191] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [68] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1456; The Hague, KB, ms. KA 112
Memorial text [192] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [69] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1184
Memorial text [193] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [70] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1408; Utrecht, UB, ms. 1804
Memorial text [194] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [47] Chronicles (Fragments of Chronographia by Johannes de Beka and Continuatio V); London, BL, ms. Cotton, Titus D XXV
Memorial text [205] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Personal details
Name Claes Heynenzoon, Heraut Beyeren (quondam Gelre)
Sex male
Year/date of birth 1345
Year/date of death 1414
Additional remarks
Additional remarks
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1274] Hollantsche cronike (second version)
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [333] Chronicle by Heraut Beyeren (Hollantsche cronike) (second version); Brussels, KB, ms. 17914
Memorial text [1272] Hollantsche cronike (second version)
Role Author
Specification
Text carrier [334] Chronicle by Heraut Beyeren (Hollantsche cronike) (first version); The Hague, MM, ms. 10 C 14
Memorial text [1273] Hollantsche cronike (first version)
Role Author
Specification
Text carrier [355] Two chronicles and other texts (Geraardsbergen Manuscript); Brussels, KB, ms. 837-845
Memorial text [1439] Universal Chronicle (Wereldkroniek) by Heraut Beyeren
Role Author
Specification
Text carrier [356] Universal Chronicle (Wereldkroniek) by Heraut Beyeren; The Hague, KB, ms. 128 E 10
Memorial text [1440] Universal Chronicle (Wereldkroniek or Die corniken des tijts)
Role Author
Specification
Text carrier [357] Two chronicles (Universal Chronicle (Wereldkroniek) by Heraut Beyeren and Gouds kroniekje); Utrecht, UB, ms. 1179
Memorial text [1441] Universal Chronicle (Wereldkroniek or Algemeen kronijkje by Heraut Beyeren
Role Author
Specification
Text carrier [327] Several chronicles (e.g. Coronike van Vrieslant, Universal chronicle (Wereldkroniek) of Heraut Beyeren); Leiden, UB, ms. BPL 76 C
Memorial text [1443] Universal Chronicle (Wereldkroniek)
Role Author
Specification
Text carrier [365] Two chronicles (i.e., Universial chronicle (Heraut Beyeren) and Chronicle of emperors, popes and other rulers (Pieter Cancellier van Parijs); Leeuwarden, Tresoar, ms. 282
Memorial text [2294] Universal chronicle (Wereldkroniek), Heraut Beyeren
Role Author
Specification

Memorial text in: [43] Several chronicles (e.g., Chronographia by Johannes de Beke and Hollantsche cronike by Herald Beyeren); Brussels, KB, ms. 5753-5759 [43]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronographia Beke
MeMO memorial text ID 147
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 276r to 347v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1400-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification 15th century.
Date of creation (contents of the text)
Date >1340-<1355
Argumentation
 • based on research
Specification The date of origin is debated. Shortly after 1346 (Bruch), 1340-1350 (Coster), 1351-1355 (Rutgers and Leupen).
Period covered by the memorial text
Date ca.658-1346
Argumentation
Specification The earliest date of separate entries is the birth of St Willibrord.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility Reverendis patribus et preclaris principibus dominis Iohanni episcopo sancte Traiectensis ecclesie, ac Wilhelmo duci palatino sive principi Hollandiensis provincie, Iohannes de Beke licet indignus, attamen clericus, pacem, gaudium et salutem.
Person(s)
Name Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Author
Specification
Remarks 14th century cleric. By Hof and Bruch identified as a priest living in the Egmond abbey. Leupen argues he was a student and clerk mentioned in a Parisian cartulary. Cf. a record of Johannes de Beke, canonicus ordinis premonstratensis as rector of the church of Nyendamme (1316) and as a priest in Pijnacker (shortly before 1326).
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification Johannes de Beke has dedicated his work to Jan van Arkel (bishop of Utrecht) and Willem V (count of Holland).
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Beka's chronicle was copied in a large number of manuscripts (in Latin, middle Dutch and French). It was also continued in different versions.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents The history and acts of the bishops of Utrecht and the counts of Holland (middle of 7th century-1346).
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • natural disasters
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with lay people
 • building history
 • relations with ecclesiastical authorities
 • foundation
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Reverendis patribus et preclaris principibus...
Explicit
Explicit ...Wilhelmi duci sive palatino filio suo commendavit.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [43] Several chronicles (e.g., Chronographia by Johannes de Beke and Hollantsche cronike by Herald Beyeren); Brussels, KB, ms. 5753-5759 [43]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Hollantsche cronike (second version)
MeMO memorial text ID 1274
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 5r to 141v
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1444
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1409
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Concluded on 25 May 1409.
Period covered by the memorial text
Date >1409
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification The chronicle starts with the reign of Octavian.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands Several hands; littera hybrida formata.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Claes Heynenzoon, Heraut Beyeren (quondam Gelre)
Sex male
Year of birth 1345
Year of death 1414
Role Author
Specification
Remarks
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation The second redaction of the Hollantsche cronike of Heraut Beyeren has also been transmitted in: Brussels, KB, 17914 (autograph) (MeMO TC ID 333). In the past, it was also assumed that a copy of it was in Alkmaar, Regionaal Archief, Van Foreest 898 (15th century) (MeMO TC ID 155). The only medieval manuscript containing the first redaction is: The Hague, Meermanno-Westreenianum, 10 C 14 (MeMO TC ID 334).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle in Dutch on Holland and Utrecht, written by Claes Heynenzoon, also known as the Heraut Beyeren (herald of Beyeren), and dedicated to count William VI of Holland and Frederik van Blankenheim, bishop of Utrecht.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification Burials
Context
General historical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • political events
Specification of general historical information Genealogical
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Eersamen ende gheduchten vaderen Edelen Princen ende Heren Vrederic van Blanckenheym Bisscop...
Explicit
Explicit ...ende die van Vrancrijc in groten ruste ende vrede ingheset heeft, des hi over al Vrancrijc tmeen ghebet heeft.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [43] Several chronicles (e.g., Chronographia by Johannes de Beke and Hollantsche cronike by Herald Beyeren); Brussels, KB, ms. 5753-5759 [43]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Continuatio IV
MeMO memorial text ID 219
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 347v to 349v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1400-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification 15th century (Carasso-Kok).
Date of creation (contents of the text)
Date >1389
Argumentation
 • based on research
Specification Continuatio IV exists in two, slightly different versions. It is possible the text in an earlier stage ended in 1378. The madness of William V is discussed twice. In the first part it appears he is still alive, in the second he is deceased (he died in 1389). This would suggest Continuatio IV has been edited and supplemented after 1389. Bruch, Chronographia, 326.
Period covered by the memorial text
Date 1358-1393
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Brussel, Koninklijke Bibliotheek 6405-6407, f.54v-56r (MeMO TC ID 24); Utrecht, University library, hs. 781 (hist. 15) f.119r-122v (MeMO TC ID 35); Utrecht, University library, hs. 782 (hist. 4) f.78v-80r (MeMO TC ID 36); Groningen, University library 119, f.79v-80v (MeMO TC ID 49). Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 7935-7958, f. 111r-111v is a 17th century copy (by S. Petrus) of ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek 6405-6407 not described in this database.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Continuation of the Chronographia by Johannes de Beka. Continuatio IV focuses mainly on political events, but does give information about the deaths and burial places of the counts (countesses) and bishops.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with lay people
 • phases of conflict (between the institution and the outside world)
 • relations with ecclesiastical authorities
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Hic Wilhelmus amicicias plurimorum dominorum...
Explicit
Explicit ...ad terminandum relicta fuit.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University