Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Fragments of Johannes de Beke: Chronographia; Oxford, BL, ms. University College 42

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 46
Name Fragments of Johannes de Beke: Chronographia; Oxford, BL, ms. University College 42
[203] De pollatione nocturna by Gerson
[202] Responsiones de indulgentiis ad Johannem ep. Leodiensem by Henricus Ramsen
[200] Tractatus de praedestinatione by Henricus de Gorikem
[199] Anonymi liber de vera vita
[204] Anonymi de vita Christi juxta Evangelistas
[201] Verba aurea by frater Aegidius
[152] Fragments of the Chronographia by Johannes de Beke 120r - 127r
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification
Short description Late 15th century paper manuscript contains -among other texts - fragments of the Chronographia by Johannes de Beke.
Additional remarks
Holding institution Oxford, Bodleian Libraries
Collection
Entry number collection
Identifier in collection University College 42
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
Author(s)
Author(s)
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves 130
Collation
Dimensions (mm)
Height x width
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated?
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance The 'Klerkenhuis' in Groningen. At the first page: "domus clericorum de communi vita in Groningen circa Sanctam Walburgam".
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Buchelius, A. , Lap van Waveren, G., Ioannes de Beka canonicus Ultrajectinus et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis de episcopis Ultraiectinis (Utrecht 1643)
 • Furmerius, B., Petrus, S., Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis et comitum Hollandiae... (Franeker 1612)
Additional remarks Translations of the Chronographia in French ca. 1453-1457 (q.v. Noomen) and in middle Dutch in a late 14th century anonymous translation 'Cronike vanden stichte van Utrecht ende van Holland' continued to 1393 and with later continuations to 1456.
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Blok, D., Beke's bron voor Kennemer opstand, in: Gumbert, J.P.; Vis, G.N.M., Egmond tussen kerk en wereld (Hilversum 1993), 225-228, 225-228
 • Bolhuis van Zeeburgh, J., Kritiek der Friesche geschiedschrijving. Eerste gedeelte: Emo, Menco tot Ubbo Emmius (The Hague 1873), 90-91
 • Bossuat, Robert, Manuel bibliographique de la littérature française du moyen age. Second supplément 1954-1960 (Paris 1961), 104
 • Bruch, H., Chronicon Tielense, de Annales Tielensis en Johannes de Beke en nogmaals het quasi-Necrologium Egmondanum, Tijdschrift voor geschiedenis 77 (1964), 317-321, 317-321
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Bruch, H., De moord op de bisschop, Jaarboek Oud Utrecht 64 (1991), 60-65, 60-65
 • Bruch, H., De moordenaar van bisschop Koenraad was geen Fries, It Beaken 58 (1996), 185-189, 185-189
 • Bruch, H., De werken die Johannes de Beka niet geschreven heeft, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 72 (1953), 61-89, 61-89
 • Bruch, H., Egiboldus, verschijning en verdwijning van een bisschop. Een historiografische studie, Jaarboek Oud Utrecht 61 (1988), 113-118, 113-118
 • Bruch, H., Johannes de Beke en Friesland, It Beaken 46 (1984), 238-250, 238-250
 • Bruch, H., Johannes de Beke. Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (The Hague 1982)
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 25-27
 • Bruch, H., Vijftiend'eeuwsche kronieken, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 3 (1942), 236-243, 236-243
 • Bruch, H., Waren die bisschoppen allemaal Friesen?, It Beaken 49 (1987), 45-56, 45-56
 • Brugmans, H., Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 op last der regeering ingesteld (The Hague 1895), 495-496
 • Buuren, A.M.J. van, 1400, Literatuur 2 (1985), 351, 351
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 312-315
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 2364
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914), 129-144, 206-208
 • Coster, H., Nog eens: Beka, Chronicon Tielense en Annales Tielenses, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 4 (1917), 226-258, 226-258
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Santing, Catrien; Tilmans, C.P.H.M.; Ebels-Hoving, B., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242, 217-243
 • Hage, A.L.H., Drie geschiedschrijvers in het graafschap Holland en het 'ghemene volc': Stoke, Beke en de Clerc, in: Stuip, R.E.V.; Vellekoop, C., Gewone mensen in de middeleeuwen. Bundel studies aangeboden aan F.W.N. Hugenholz ter gelegenheid van zijn afscheid (Utrecht 1987), 282-297, 282-297
 • Hof, J., De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 (The Hague, Haarlem 1973), 319-320
 • Janse, A., Beke, Johannes de, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 163, 163
 • Janse, A., De Nederlandse Beke opnieuw bekeken, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 9 (2006), 116-149, 116-149
 • Janse, A., De waarheid van een falsum. Op zoek naar de politieke context van het Karelsprivilege, De vrije Fries 71 (1991), 7-28, 7-28
 • Janse, A., Graaf Willem I van Holland (1203-1222), Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 116 (2001), 141-161, 141-161
 • Janse, A., Ridderslag en ridderlijkheid in laat-middeleeuws Holland, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 112 (1997), 317-335, 317-335
 • Kampinga, H., De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der 16e en 17e eeuw (The Hague 1917)
 • Keesman, W., Oorsprongsmythen als zelfuitlegging. Over achtergrond en betekenis van middeleeuwse verhalen rond Trojaanse stedenstichtingen, in: Pleij, H., Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen (Amsterdam 1991), 262-279, 274
 • Leupen, H.D., Filips van Leiden. Een onderzoek naar ontstaan, vorm en inhoud van zijn traktaat 'De cura reipublicae et sorte principantis' (Amsterdam 1975), 159-167
 • Mostert, R., Pleidooi voor sterrenkunde als hulpwetenschap bij het bestuderen van de middeleeuwen, Millennium 6 (1992), 166-177, 166-177
 • Muller Fz., S., Die Hollantsche cronike van den Heraut. Eene studie over de Hollandsche geschiedbronnen uit het Beijersche tijdperk, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 2 (1885), 36-50, 36-50
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 36-39
 • Noomen, W., La traduction française de la Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1954)
 • Oostrom, F. van, Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek (Amsterdam 1992), 80, 156, 213
 • Populer, M., Les entrées inaugurales des princes dans les villes. Usage et signification. L'example des trois comtés de Hainaut, Hollande et Zélande entre 1417 et 1433, Revue du Nord 76 (1994), 25-52, 25-52
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 195
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 141-142
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 82-86
 • Rutgers, J.C.A., Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 34 (1970), 62, 215-216, 62, 215-216
 • Struick, J.E.A.L., "Om ijdel woorden wille", Jaarboek Oud Utrecht (1981), 35-60, 35-60
 • Suir, E.T., Bisschop Jan van Virneburg en de Utrechtse kapittels 1364-1376, Jaarboek Oud Utrecht (1990), 85-100, 85-100
 • Tilmans, K. , "Autentijck en warachtig". Stedestichtingen in de Hollandse geschiedschrijving: van Beke tot Aurelius, Holland 21 (1989), 68-87, 68-87
 • Tilmans, K. , Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)
 • Verbij-Schillings, J., Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 (Amsterdam 1995)
 • Wagner, P., Gillon le Muisi, Abt von St. Martin in Tournai, sein Leben und seine Werke nach den Quellen bearbeiteit (Berlin 1897)
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 51-55
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Memorial text in: [46] Fragments of Johannes de Beke: Chronographia; Oxford, BL, ms. University College 42 [46]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
Title and MeMO memorial text ID
Title Fragments of the Chronographia by Johannes de Beke
MeMO memorial text ID 152
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 120r to 127r
Specification
Date of creation (physical object)
Date
Argumentation
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date
Argumentation
Specification
Period covered by the memorial text
Date
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification Johannes de Beke has dedicated his work to Jan van Arkel (bishop of Utrecht) and Willem V (count of Holland).
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2018 Utrecht University