Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Translation in Dutch of the Chronographia with short continuation up to 1468; The Hague, KB, ms. 71 F 30

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 56
Name Translation in Dutch of the Chronographia with short continuation up to 1468; The Hague, KB, ms. 71 F 30
[180] Continuation
[179] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'Clerc uten laghenlanden' 1r - 101v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification
Short description Paper manuscript dating from 1469-1470, contains the translation in Dutch and continuation up to 1393 of the Chronographia by Johannes de Beke. Contemporary title: Dit sijn die croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant. The part of the chronicle about Holland is partly replaced by the chronicle of the so-called Clerc uten laghenlanden. Continued until 1467, with supplements until 1494.
Additional remarks The chronicle by the Clerc uten laghen landen is discussed in full in other records in this database.
Holding institution Den Haag (The Hague), Koninklijke Bibliotheek
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 71 F 30
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers The Hague, KB : Olim T 165. The Hague, KB : Olim Gérard B 225.
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • 1469-1470
Author(s)
Author(s)
 • Clerc uten lagen landen bi der zee (Clerc uten laghen landen bi der see)
 • Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves 153
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 267 x 212
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover 17th century
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Acquired in 1818 by the Dutch Government as part of the collection of Georges Joseph Gérard (1734-1814) of Brussels, and placed in the Algemeen Rijksarchief (now: Nationaal Archief) at The Hague, transferred to the KB in1832.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Campbell, M.E.A.G., Onuitgegeven vervolg en slot van de vermeerderde Beka, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, (1848), 183-186
 • Geer van Jutfaas, B.J.L. de, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen: Annales Egmundani (Utrecht 1863)
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa III (The Hague 1738), 1-407
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa V (Lugduni Batavorum (Leiden) 1701), 1-451
 • Mieris, F. van, Chronyk van Holland, van den klerk uit de laage landen by der zee (Leiden 1740), 1-207
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Anrooij, W. van, Middeleeuwse sporen van de Haarlemse Damiate-legende, in: Grootes, E.K., Haarlems Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem vóór 1800 (Hilversum 1983), 11-25, 11-25
 • Blok, P.J., Geschiedenis van het Nederlandse volk I (Leiden 1923), 659-660
 • Bolhuis van Zeeburgh, J., Hollandsche geschiedbronnen voor het Beiersche tijdperk, 1345-1436, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 8 (1875), 365-374, 351-376
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Bruch, H., De clerc uten laghen landen, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden 9 (1954), 38-48, 38-48
 • Bruch, H., Johannes de Beke. Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (The Hague 1982)
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 28-31, 35-36
 • Campbell, M.E.A.G., Onuitgegeven vervolg en slot van de vermeerderde Beka, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (1848), , 181-182
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 222-223, 318-320
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914)
 • Enklaar, D.T., De Loosduinse kindertjes, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden 10 (1955), 234, 234
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 18 (1963), 143-166, 143-166
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 20 (1965), 110-146, 110-146
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 22 (1968), 171-208, 171-208
 • Fruin, Robert, Over Philips van Leyden en zijn werk De cura reipublicae et sorte principantis, Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde 8 (1865), 284-286, 284-286
 • Hintzen, J.D., Het Chronicon comitum Hollandiae episcoporum Ultraiectensium Joh. Gerbrandi a Leydis, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 9 (1922), 131-143, 138-139
 • Hullu, J. de, Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechts schisma (The Hague 1892), x-xi
 • Janse, A., Beke, Johannes de, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 163, 163
 • Janse, A., Clerc uten laghen landen, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 474-475, 474-475
 • Janse, A., De Kattendijke-kroniek als historiografische bron, in: Janse, A.; Ekkart, R.E.O.; Tilmans, C.P.H.M.; Ridderikhoff, C.M.; Anrooij, W. van, Johan Huyssen van Kattedijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht (The Hague 2005), cxxiv-cxxxii
 • Janse, A., De Nederlandse Beke opnieuw bekeken, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 9 (2006), 116-149, 116-149
 • Janse, A., Een Haagse kroniek uit de Bourgondische tijd, Jaarboek Die Haghe (2003), 12-35, 12-35
 • Janse, A., Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 (The Hague 1993)
 • Janse, A., Ridderslag en ridderlijkheid in laat-middeleeuws Holland, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 112 (1997), 317-335, 317-335
 • Mieris, F. van, Chronyk van Holland, van den klerk uit de laage landen by der zee (Leiden 1740), 1-207
 • Mierlo, J. van, De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de renaissance ('s Hertogenbosch and Brussel 1949), 109
 • Muller Fz., S., Die Hollantsche cronike van den Heraut. Eene studie over de Hollandsche geschiedbronnen uit het Beijersche tijdperk, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 2 (1885), 36-50, 1-112
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 14-15, 39-41
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Leiden 1910), 194
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii avii, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum II (Rome 1967), 475
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 351
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 82-86, 100-102
 • Schmedding, L.C.M., De regeering van Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht (Leiden 1899), i-v
 • Verbij-Schillings, J., Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 (Amsterdam 1995)
 • Verbij-Schillings, J., Heraut Beyeren en de Clerc uten laghen landen. Hollandse kroniekschrijvers ca. 1410, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 107 (1991), 20-42, 20-42
 • Verbij-Schillings, J., Het beeld van de Friezen in de Hollandse geschieschrijving van de vijftiende eeuw, in: Breuker, P. H.; Janse, A., Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding (Zutphen 1997), 109-119, 109-119
 • Verbij-Schillings, J., Hofcultuur en hofvermaak. Het Haagse hof in de middeleeuwen (1248-1462) , in: Foppe, H., In Den Haag geschied: 750 jaar in verhalen en beschouwingen (Den Haag 1998), 33-53, 33-53
 • Verbij-Schillings, J., Vanuit Hollands perspectief: een geschiedenis van de Friezen, in: , Philologia Frisica anno 1996. Lezingen fan it fjirtjinde Frysk filologenkongres 23, 24 en 25 oktober 1996 (Leeuwarden 1998), 71-92, 71-92
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 55-57
 • Winkel, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde II (Haarlem ), 182-183
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Clerc uten lagen landen bi der zee (Clerc uten laghen landen bi der see)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks The Clerc wrote a chronicle in Dutch dedicated to count of Holland Willem VI (who ruled 1404-1417). He has been identified with a number of people, but the three that are considered most likely are Laurens van Overvest, Willem Eggert and Dirc Potter. Verbeij-Schillings favours Overvest, Timpener argues Dirc Potter fits the profile best.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [179] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'Clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [59] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1421; Utrecht, HUA, ms. VI B 9
Memorial text [183] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [61] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1477; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod.Guelf. 114.2 Extravagantes
Memorial text [185] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [70] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1408; Utrecht, UB, ms. 1804
Memorial text [194] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [154] Two chronicles (by the Clerc uten Laghen landen and the Chronogrammist); Utrecht, UB, ms. 1178
Memorial text [282] Clerc uten lagen landen: Chronicle of Holland
Role Author
Specification
Text carrier [153] Chronicles (e.g., Chronicle of the Clerc uten Lagen Landen); Utrecht, UB, ms. 1177
Memorial text [293] Clerc uten lagen landen: Chronicle of Holland
Role Author
Specification
Text carrier [155] Chronicle of Holland (Clerc uten Laghen Landen: Cronyke van Holland); Alkmaar, RA, 0685, no. 898
Memorial text [316] Clerc uten lagen landen: Chronicle of Holland
Role Author
Specification
Personal details
Name Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks 14th century cleric. By Hof and Bruch identified as a priest living in the Egmond abbey. Leupen argues he was a student and clerk mentioned in a Parisian cartulary. Cf. a record of Johannes de Beke, canonicus ordinis premonstratensis as rector of the church of Nyendamme (1316) and as a priest in Pijnacker (shortly before 1326).
Role(s) in this text carrier
Memorial text [179] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'Clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [23] Chronicles (e.g., Chronicon Egmundanum, Chronographia) and other texts; Leiden, UB, ms. BPL 2429
Memorial text [74] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [24] Chronicles (Chronicon Egmundanum and Chronographia); Brussels, KB, ms. 6405-6407
Memorial text [81] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [34] Chronographia by Johannes de Beka, and other chronicles; The Hague, MM, ms. 10 B 30
Memorial text [129] Chronographia Johannes de Beke
Role Author
Specification
Text carrier [35] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio IV; Utrecht, UB, ms. 781
Memorial text [132] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [36] Chronographia by Johannes de Beka with Continuation IV; Utrecht, UB, ms. 782
Memorial text [135] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [37] Chronographia by Johannes de Beka; Wroclaw, BU, ms. R. 184
Memorial text [137] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [38] Chronographia by Johannes de Beka (extended version, with continuation up to 1364); Utrecht, UB, ms. 783
Memorial text [138] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [39] Chronographia by Johannes de Beka; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod. Guelf. 484 Helmstedt
Memorial text [140] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [40] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V continued up to 1456; Utrecht, UB, ms. 785
Memorial text [142] Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [41] Johannes de Beka: Chronographia with Continuatio III; Giessen, UB, ms. 218
Memorial text [143] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [42] Johannes de Beka: Chronographia; Leiden, UB, ms. VLF 109
Memorial text [146] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [43] Several chronicles (e.g., Chronographia by Johannes de Beke and Hollantsche cronike by Herald Beyeren); Brussels, KB, ms. 5753-5759
Memorial text [147] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [44] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V; Prague, UK, VII.D.6 (1272)
Memorial text [149] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [45] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 786
Memorial text [151] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [48] Chronicles (i.e., Chronographia, Continuatio V and Summata Cronica Terre Gelrensis); Brussels, KB, ms. 10160
Memorial text [153] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [49] Chronicles (e.g. Chronographia) and other texts; Groningen, UB, ms. 119
Memorial text [159] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [50] Chronicles (Chronographia and chronicles of noble houses); Utrecht, UB, ms. 784
Memorial text [165] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [51] Parts of Chronographia by Johannes de Beke; Brussels, KB, ms. 3599-3601
Memorial text [168] Chronographia Beke up to caput 70h
Role Author
Specification
Text carrier [52] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1183
Memorial text [173] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [53] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Brussels, KB, ms. 7420
Memorial text [174] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [54] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393 (1410); Utrecht, UB, ms. 1182
Memorial text [175] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1410
Role Author
Specification
Text carrier [55] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, ms. 130 C 11
Memorial text [178] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [57] Translation in Dutch of the Chronographia up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1803
Memorial text [181] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [58] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, hs. 75 B 14
Memorial text [182] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [59] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1421; Utrecht, HUA, ms. VI B 9
Memorial text [183] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [60] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Cologne, HAK, ms. Chroniken und Darstellungen 337
Memorial text [184] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [61] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1477; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod.Guelf. 114.2 Extravagantes
Memorial text [185] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [62] Incomplete translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1371; The Hague, KB, ms. 130 C 12
Memorial text [186] Translation in Dutch of the Chronographia (incomplete)
Role Author
Specification
Text carrier [63] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1432; Utrecht, UB, ms. 1802
Memorial text [187] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [64] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Leiden, UB, ms. BPL 1010
Memorial text [188] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [65] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1478; The Hague, KB, ms. 130 C 10
Memorial text [189] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [66] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, ms. 75 H 35
Memorial text [190] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [67] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1426; Utrecht, UB, ms. 1801
Memorial text [191] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [68] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1456; The Hague, KB, ms. KA 112
Memorial text [192] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [69] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1184
Memorial text [193] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [70] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1408; Utrecht, UB, ms. 1804
Memorial text [194] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [47] Chronicles (Fragments of Chronographia by Johannes de Beka and Continuatio V); London, BL, ms. Cotton, Titus D XXV
Memorial text [205] Chronographia Beke
Role Author
Specification

Memorial text in: [56] Translation in Dutch of the Chronographia with short continuation up to 1468; The Hague, KB, ms. 71 F 30 [56]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'Clerc uten laghenlanden'
MeMO memorial text ID 179
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 101v
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1469-1470
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification f.1r: Dit is die tafele ... Welc buuc van den cronike is begonnen te scriven int jair ons heren duysent vier hondert negen ende tsestich des daech na sinte baven dach ende is volscreven. Added by the scribe: int [!] ons Heren mcccc ende lxx opten xvii[den] dach in maerte. f.151v: gescreven int jair ons heren M cccc lxx [opten xvii]en dach in maerte
Date of creation (contents of the text)
Date ca.1393
Argumentation
Specification Ca. 1393 the Chronographia by Johannes de Beke with continuations (up to 1393) was translated in Dutch.
Period covered by the memorial text
Date <1393
Argumentation
Specification The chronicle starts with the birth of Christ. The first main story concerns St Willibrord.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands Littera hybrida.
Statement of responsibility ...Johannes van der Beke ombiet u pays, bliscap ende salicheit, ende begheert te bescriven die jaerlix hystorie..
Person(s)
Name Clerc uten lagen landen bi der zee (Clerc uten laghen landen bi der see)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Author
Specification
Remarks The Clerc wrote a chronicle in Dutch dedicated to count of Holland Willem VI (who ruled 1404-1417). He has been identified with a number of people, but the three that are considered most likely are Laurens van Overvest, Willem Eggert and Dirc Potter. Verbeij-Schillings favours Overvest, Timpener argues Dirc Potter fits the profile best.
Name Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Author
Specification
Remarks 14th century cleric. By Hof and Bruch identified as a priest living in the Egmond abbey. Leupen argues he was a student and clerk mentioned in a Parisian cartulary. Cf. a record of Johannes de Beke, canonicus ordinis premonstratensis as rector of the church of Nyendamme (1316) and as a priest in Pijnacker (shortly before 1326).
Additional remarks The translator/author of the chronicle and continuation up to 1393 remains anonymous.
Place(s) of production
Place(s) of production Probably Noord-Holland (Haarlem?).
Users
Intended users/audience
Specification Johannes de Beke has dedicated his work to Jan van Arkel (bishop of Utrecht) and Willem V (count of Holland).
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Ca. 1393 the Chronographia by Johannes de Beke with continuations was translated in Dutch (it is unknown which Latin manuscript was used). This Dutch chronicle was copied in a large number of manuscripts and it was also continued in different versions. The chronicle by the Clerc is passed down in six manuscripts.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents The history and acts of the bishops of Utrecht and the counts of Holland (middle of 7th century-1393).
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • natural disasters
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with ecclesiastical authorities
 • building history
 • foundation
 • relations with lay people
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Eersame, gheduchten vaderen...
Explicit
Explicit ...dit geschiede op Sinte Margaretendach in den jare voersz.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University