Medieval Memoria Online

Chronicles from several monasteries (Codex Gabbema); Leeuwarden, Tresoar, ms. 9056 N

Print

Codex Gabbema
© Leeuwarden, Tresoar

MeMO text carrier ID 19

Show empty fields

Print text

Abbates in Horto Beatae Mariae
Fragment about the life of St. Frederic and the foundation of the Mariëngaarde convent 1 - 1
Miracula sancti Adalberti (nova) 10r - 15v
Vita venerabilis patris Frederici 1 - 11
Fragmentum vitae B. Siardi, abbatis V 11 - 15
Chronicon abbatum Floridi Campi vulgo Olde-Cloester 15 - 35
Chronicon Egmondanum auctore anonymo eius loci religioso 35 - 91
Isti sunt breviculi parvi, quos olim Theodericus à Leydis (..) posuit super sepulchra comitum et comitissarum Hollandiae in monasterio Haecmundensi quiescentium 91 - 93
Forma maiorum breviculorum cum epitaphiis comitum et comitissarum in monasterio Haecmundensi quiescentium 93 - 115
Vita sancti Adalberti levitae et confessoris Christi 115 - 139
De adventu sancti Adalberti cum sancto Wilbrordo Trajectensis ecclesiae episcopo historia 139 - 163
Dedication to abbot Joannes Geelmuiden of Lidlum 163 - 166
Lidlomenses abbates 197 - 259

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • ca.1670
 • 1670

Author(s)

 • Simon Abbes Gabbema
 • Sibrandus Leo
 • Thomas van Groningen
Text material(s)
 • paper without watermark
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
 • parchment
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Gumbert-Hepp, Marijke, Burgers, J.W.J., Gumbert, J.P., Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse leven van Thomas Becket. Het Chronicon Egmundanum. (Hilversum 2007)
 • Hugo, C.L., Sacrae antiquitatis monumenta historica, dogmatica, diplomatica II (Étival 1725), 220-267
 • Kluit, A., Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus (Middelburg 1777), 1-215
 • Lambooij, H.Th.M., Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde (Hilversum 2008)
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa II (The Hague 1738), 425-496
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa III (Leiden 1699)
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa IV (Lugduni Batavorum (Leiden) 1700), 1-72
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa VIII (Leiden 1708), 350-382
 • Richthofen, K. von, Die älteren Egmonder Geschichtsquellen (Berlin 1886), 38-152
 • Schoengen, M., Akten en bescheidien betreffende de Cisterciënzerabdij Bloemkamp of Oldeklooster bij Bolsward, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, (1903), 129-242
 • Sweertius, F., Rerum Belgicarum annales chronici et historici de bellis, urbibus, situ et moribus gentis, antiqui recentioresque scriptores I (Frankfurt 1620), 351-371
 • Wumkes, D.A., Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register (Bolsward 1929)
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Bruch, H., De moord op de bisschop, Jaarboek Oud Utrecht 64 (1991), 60-65, 60-65
 • Bruch, H., De plaats van het Chronicon Egmundanum in de Hollandse geschiedschrijving, Holland 8 (1976), 204-206, 204-206
 • Bruch, H., Egiboldus, verschijning en verdwijning van een bisschop. Een historiografische studie, Jaarboek Oud Utrecht 61 (1988), 113-118, 113-118
 • Burgers, J.W.J., Chronicon Egmondanum, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 331, 331
 • Burgers, J.W.J., Geschiedschrijving in Holland tot omstreeks 1300, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 3 (2000), 92-130, 92-130
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 165-166
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914), 35-36, 239-241
 • Gumbert, J.P., Een en ander over het handschrift van de Egmondse Annalen, in: Vis, G.N.M.; Mostert, M.; Margry, P.J., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 55-69, 55-69
 • Gumbert, J.P., Egberts geschenken aan Egmond, in: Vis, G.N.M., In het spoor van Egbert (Hilversum 1997), 25-44, 25-44
 • Gumbert, J.P., What Do We Want To Remember? Memories in the Manuscripts of Two Dutch Monasteries: The Benedictine Abbaey of Egmond and the Utrecht Charterhouse, The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 19-35
 • Gumbert-Hepp, Marijke, Annales Egmondenses, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 63-64, 63-64
 • Gumbert-Hepp, Marijke; Gumbert, J.P.; Burgers, J.W.J., Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse leven van Thomas Becket. Het Chronicon Egmundanum. (Hilversum 2007)
 • Haenchen, K., Zur Kritik der Annales Egmundani (Berlin 1921), 38
 • Haitsma Mulier, E.O.G.; Lem, G.A.C. van der, Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (Den Haag 1990), 239
 • Hof, J., De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 (The Hague, Haarlem 1973), 11, 287-288
 • Hugenholtz, F.W.N., Wat Stoke wegliet uit het Chronicon Egmundanum, in: Dekker, C., Scrinium et scriptura. Opstellen betreffende de Nederlandse geschiedenis aangeboden aan prof. dr. J.L. van der Gouw (Groningen 1980), 302-311, 302-311
 • Jongh Hzn., M. de, Egmond in den loop der XIIde eeuw, in: Poelman, H.A., Historische opstellen opgedragen aan prof. dr. H. Brugmans (Amsterdam 1929), 147, 147
 • Kappeyne van de Coppello, J., Hecmundensia, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 3 (1889), 80-81, 80-81
 • Kluit, A., Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus (Middelburg 1777)
 • Lambooij, H.Th.M., Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde (Hilversum 2008)
 • Meilink, A., De Egmondsche geschiedbronnen (The Hague 1939)
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 82
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 9-10
 • Opperman, O., Fontes Egmundenses (Utrecht 1933)
 • Opperman, O., Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts I: Die Egmonder Fälschungen (Utrecht 1920), 166-175
 • Pols, M.S., Bijdrage tot de kritiek der Annales Egmundani, in: Fruin, Robert, Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin (The Hague 1894), 289-294, 289-294
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 194
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 325
 • Richthofen, K. von, Die älteren Egmonder Geschichtsquellen (Berlin 1886), 38-152
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 42, 50-51
 • Schotel, G.D.J.; Harderwijk, K.J.R. van; Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige persoonen die zich op enigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt VIII (Haarlem 1869), 106
 • Vis, G.N.M., Historiografie in middeleeuws Egmond, in: Vis, G.N.M.; Mostert, M.; Margry, P.J., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 16-18, 16-18
 • Waterbolk, E.H., Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw (Groningen and Djakarta 1952)
 • Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 2 (Berlin 1904), 429
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 183-184
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 32-34
 • Wumkes, D.A., Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register (Bolsward 1929)
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Authors

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification
Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification
Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Text carrier Chronicles of the abbeys of Mariëngaarde and Lidlum, written by Sibrandus Leo (<i>Chronicon abbatiae Lidlomensis</i>); Brussels, KB, ms. 11452 20
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicles of the abbeys of Mariëngaarde and Lidlum, written by Sibrandus Leo (<i>Chronicon abbatiae Lidlomensis</i>); Brussels, KB, ms. 11452 20
Memorial text
Role
Specification

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Abbates in Horto Beatae Mariae

[ Memorial text ID 62 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • chronicle
 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Mariëngaarde, Premonstratenzers (Mariengaarde Abbey, Premonstratensians), Hallum 188
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
 • Joannes Geelmuiden (male)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Simon Abbes Gabbema

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Sibrandus Leo

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • gifts
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • founders and benefactors
Specification
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with other religious communities
 • foundation
 • building history
 • relations with ecclesiastical authorities
 • relations with lay people
 • conflicts (between the institution and the outside world)
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Fragmentum vitae B. Siardi, abbatis V

[ Memorial text ID 53 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 11 to 15
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks Siardus was abbot of Mariëngaarde in the period 1194-1230.

Original institution(s)

Institution Mariëngaarde, Premonstratenzers (Mariengaarde Abbey, Premonstratensians), Hallum 188
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological

Biographical information

Type of the biographical information
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Chronicon abbatum Floridi Campi vulgo Olde-Cloester

[ Memorial text ID 54 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • chronicle
 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 15 to 35
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Bloemkamp, Cisterciënzers (Oldekleaster) (Bloemkamp Abbey, Cistercians (Oldekleaster)), Hartwerd 565
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Thomas van Groningen

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • gifts
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • founders and benefactors
Specification
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Fragment about the life of St. Frederic and the foundation of the Mariëngaarde convent

[ Memorial text ID 51 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 1 to 1
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks 12th century (?)

Original institution(s)

Institution Mariëngaarde, Premonstratenzers (Mariengaarde Abbey, Premonstratensians), Hallum 188
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
Specification
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Chronicon Egmondanum auctore anonymo eius loci religioso

[ Memorial text ID 55 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • annals/chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 35 to 91
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Abdij Egmond, Benedictijnen (Egmond Abbey, Benedictines), Egmond Binnen 282
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
 • granted privileges (such as the right to have one's own church/chapel; right to ring a (church)bell; right to bury people in the institution's grounds, etc.)
Specification
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with ecclesiastical authorities
 • relations with lay people
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Lidlomenses abbates

[ Memorial text ID 63 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • chronicle
 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 197 to 259
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Lidlum, Premonstratenzers (Mariëndaal) (Lidlum Abbey, Premonstratensians (Mariendaal)), Lidlum 192
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
 • Joannes Geelmuiden (male)
Commissioning institution(s)
 • Lidlum, Premonstratenzers (Mariëndaal) (Lidlum Abbey, Premonstratensians (Mariendaal)), Lidlum

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Sibrandus Leo

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Simon Abbes Gabbema

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • gifts
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • founders and benefactors
Specification
General historical information
 • political events
 • natural disasters
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • epidemic diseases (both inside and outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with other religious communities
 • foundation
 • building history
 • relations with ecclesiastical authorities
 • relations with lay people
 • conflicts (between the institution and the outside world)
 • rebuilding activities due to natural disasters, fires and wars
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations