Medieval Memoria Online

Cartulary of the chapter of St Martin in Utrecht and two chronicles (Liber Donationum imperialium IV); Utrecht, HUA, 216, no. 52 A

Cartulary of the chapter of St Martin in Utrecht and two chronicles (Liber Donationum imperialium IV); Utrecht, HUA, 216, no. 52 A

Liber donationum of the Utrecht Cathedral Chapter, ff. 80v-81r: Quedam narracio de Groninghe
© Het Utrechts Archief

MeMO text carrier ID 324

Show empty fields

Print text

Cartulary of St. Martin's Cathedral at Utrecht 1r - 72r
<i>Bella Campestria</i> (<i>Hec sunt Bella Campestria inter episcopos Traiectenses et comites Holandie</i>) 72r - 75r
<i>Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus</i> 75r - 88v

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • >1400-<1450
 • ca.1450

Author(s)

Text material(s)
 • parchment
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
 • (parts of) leaves/pages cut out
Specification

Cover

Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
Specification
Additional remarks
 • Fahne, A., Die Dynasten, Freiherren und jetzigen Grafen von Bocholtz (Köln 1860), 10-32
 • Hol, R.C., Bussel-Eijlander, M. van, Clazing, A.M., Braaksma, A.M., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis episcopis Traiectensibus. Een verhaal over Groningen, Drente en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen (Amsterdam 1977)
 • Matthaeus, A., De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti... narratio historica... (Leiden 1690), 1-40
 • Matthaeus, A., De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti... narratio historica... (Leiden 1690), 179-184
 • Matthaeus, A., De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti... narratio historica... (The Hague 1740), 1-46
 • Matthaeus, A., De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti... narratio historica... (The Hague 1740), 212-218
 • Muller Fz., S., Drie Utrechtse kroniekjes vóór Beka's tijd , Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1888), 501-508
 • Niermeyer, F., Gessler, J., Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw (The Hague 1948), 186-203
 • Pijnacker Hordijk, C., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus (Utrecht 1888)
 • Rij, H. van, Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse bisschoppen... (Hilversum 1989), 2-96
 • Utrecht, HUA, Facsimile of Liber Donationum imperialium IV, http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=216&minr=871332&miview=inv2
 • Weiland, L., Gesta episcoporum Traiectensium, Monumenta Germaniae Historica: scriptores, (1874), 400-420
Additional remarks
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Bruch, H., De werken die Johannes de Beka niet geschreven heeft, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 72 (1953), 61-89, 65, 75-87
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 5
 • Bruins, L.H., Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en verschillende andere onderwerpen onder verschillende Utrechtse bisschoppen, Bulletin van de Historische Kring 'De Marne' 7 (1982),
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 363-364; 335
 • Clazing, A.M.; Bussel-Eijlander, M. van; Hol, R.C.; Braaksma, A.M., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus (Amsterdam 1977); P. iv-xxxiii.
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914), 24-26, 207-222
 • Dieperink, F.H.J., De Drentse opstand tegen het bisschoppelijk gezag in 1227, in: Dieperink, F.H.J.; Alberts, W.J.; Enklaar, D.Th., Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw (Groningen 1953), 1-36
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Ebels-Hoving, B.; Santing, Catrien; Tilmans, C.P.H.M., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242, 221,226
 • Gosses, I.H., De bisschop van Utrecht, het Domkapittel en de Groninger prefect, in: Gosses, I.H., Verspreide geschriften (Groningen 1946), 152-207
 • Haenchen, K., Zur Kritik der Annales Egmundani (Berlin 1921), 67-73
 • Hogeman, J., Ernstig en getrouw geschiedverhaal van de daden der Utrechtsche bisschoppen, vooral wat Groningen, Drenthe en Koeverden betreft (opgemaakt reeds in 't jaar 1232), Nieuwe Drentsche Volksalmanak 10 (1892), 39-64
 • Hogeman, J., Ernstig en getrouw geschiedverhaal van de daden der Utrechtsche bisschoppen, vooral wat Groningen, Drenthe en Koeverden betreft (opgemaakt reeds in 't jaar 1232), Nieuwe Drentsche Volksalmanak 11 (1893), 19-52
 • Hogeman, J., Over de nieuwe uitgaaf van den zoogenoemden anonymus of onbekenden schrijver 'over de verhoudingen, rechten en oorlogen tusschen de bisschoppen van Utrecht, en die van Groningen, Drenthe en Coevorden'..., Nieuwe Drentsche Volksalmanak 8 (1890), 126-157
 • Janse, A., 'Bella Campestria', in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 164-165
 • Kappeyne van de Coppello, J., Hecmundensia, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 3 (1889), 80-81
 • Levelt, S., Jan van Naaldwijk's Chronicles of Holland. Continuity and Transformation in the Historical Tradition of Holland during the Early Sixteenth Century (Hilversum 2011)
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 45-46
 • Niermeyer, F.; Gessler, J., Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze ui de Latijnse kronieken van Noord- en Zuidnederland van de tiende tot de 15e eeuw (The Hague 1948), 185-186
 • Nieuwenhuijsen, K.; Ridder, T. de, Ad Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw. Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen (Hilversum 2011), 141-147
 • Opperman, O., Fontes Egmundenses (Utrecht 1933), 82-85
 • Overdiep, G., De slag bij Ane, 1227 (Peize 1977)
 • Overdiep, G., Mitspete of Nutspete, Nieuwe Drentse Volksalmanak 81 (1963), 241-247
 • Pijnacker Hordijk, C., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus (Utrecht 1888); P. v-xxviii.
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen I (Utrecht 1957), 165-169
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen I (Utrecht 1957), 192-193
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 195
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 516
 • Rij, H. van, Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse bisschoppen... (Hilversum 1989); P. ix-xxxvii.
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 35-37, 79-80
 • Rutgers, J.C.A., Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 34 (1970), 62, 215-216
 • Slicher van Bath, B.H., Drente's vrijheid, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 1 (1946), 161-196
 • Smithuis, J., Quedam narracio [de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus], in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1248
 • Waterbolk, E.H., Hoofdstuk XXI. De historische vormgeving, in: Vries, K. de; Kalma, J.J.; Spahr van der Hoek, J.J., Geschiedenis van Friesland (Drachten 1968), 639-642, 643-644
 • Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 2 (Berlin 1904), 430
 • Weiland, L., Gesta episcoporum Traiectensium, Monumenta Germaniae Historica: scriptores 23 (1874), 400-426, 400-402
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 34
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Bella Campestria (Hec sunt Bella Campestria inter episcopos Traiectenses et comites Holandie)

[ Memorial text ID 2340 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 72r to 75r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution St. Maartenskerk (Domkerk) (St Martin's Church (Dom Cathedral)), Utrecht 21
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • burials
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
Specification
General historical information
 • political events
 • genealogical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus

[ Memorial text ID 1256 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • annals/chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 75r to 88v
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution St. Maartenskerk (Domkerk) (St Martin's Church (Dom Cathedral)), Utrecht 21
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • founders and benefactors
Specification
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations