Medieval Memoria Online

Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V; Prague, UK, VII.D.6 (1272)

Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V; Prague, UK, VII.D.6 (1272)

MeMO text carrier ID 44

Show empty fields

Print text

Chronographia Beke 2r - 40r
<i>Continuatio V</i> (covers the period up to 1393) 40r - 46v

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • >1400-<1500

Author(s)

 • Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Buchelius, A., Lap van Waveren, G., Ioannes de Beka canonicus Ultrajectinus et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis de episcopis Ultraiectinis (Utrecht 1643)
 • Furmerius, B., Petrus, S., Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis et comitum Hollandiae... (Franeker 1612)
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Blok, D., Beke's bron voor Kennemer opstand, in: Vis, G.N.M.; Gumbert, J.P., Egmond tussen kerk en wereld (Hilversum 1993), 225-228, 225-228
 • Bolhuis van Zeeburgh, J., Hollandsche geschiedbronnen voor het Beiersche tijdperk, 1345-1436, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 8 (1875), 365-374, 365-374
 • Bolhuis van Zeeburgh, J., Kritiek der Friesche geschiedschrijving. Eerste gedeelte: Emo, Menco tot Ubbo Emmius (The Hague 1873), 90-91
 • Bossuat, Robert, Manuel bibliographique de la littérature française du moyen age. Second supplément 1954-1960 (Paris 1961), 104
 • Brokken, H.M., Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten (The Hague 1981)
 • Bruch, H., Chronicon Tielense, de Annales Tielensis en Johannes de Beke en nogmaals het quasi-Necrologium Egmondanum, Tijdschrift voor geschiedenis 77 (1964), 317-321, 317-321
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Bruch, H., De moord op de bisschop, Jaarboek Oud Utrecht 64 (1991), 60-65, 60-65
 • Bruch, H., De moordenaar van bisschop Koenraad was geen Fries, It Beaken 58 (1996), 185-189, 185-189
 • Bruch, H., De werken die Johannes de Beka niet geschreven heeft, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 72 (1953), 61-89, 61-89
 • Bruch, H., Egiboldus, verschijning en verdwijning van een bisschop. Een historiografische studie, Jaarboek Oud Utrecht 61 (1988), 113-118, 113-118
 • Bruch, H., Johannes de Beke en Friesland, It Beaken 46 (1984), 238-250, 238-250
 • Bruch, H., Johannes de Beke. Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (The Hague 1982)
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 25-27
 • Bruch, H., Vijftiend'eeuwsche kronieken, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 3 (1942), 236-243, 236-243
 • Bruch, H., Waren die bisschoppen allemaal Friesen?, It Beaken 49 (1987), 45-56, 45-56
 • Buuren, A.M.J. van, 1400, Literatuur 2 (1985), 351, 351
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 312-315
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 2364
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914), 129-144, 206-208
 • Coster, H., Nog eens: Beka, Chronicon Tielense en Annales Tielenses, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 4 (1917), 226-258, 226-258
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Ebels-Hoving, B.; Tilmans, C.P.H.M.; Santing, Catrien, Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242, 217-243
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 18 (1963), 143-166, 143-166
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 20 (1965), 110-146, 110-146
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 22 (1968), 171-208, 171-208
 • Hage, A.L.H., Drie geschiedschrijvers in het graafschap Holland en het 'ghemene volc': Stoke, Beke en de Clerc, in: Stuip, R.E.V.; Vellekoop, C., Gewone mensen in de middeleeuwen. Bundel studies aangeboden aan F.W.N. Hugenholz ter gelegenheid van zijn afscheid (Utrecht 1987), 282-297, 282-297
 • Hintzen, J.D., Het Chronicon comitum Hollandiae episcoporum Ultraiectensium Joh. Gerbrandi a Leydis, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 9 (1922), 131-143, 138
 • Hof, J., De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 (The Hague, Haarlem 1973), 319-320
 • Janse, A., Beke, Johannes de, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 163, 163
 • Janse, A., De Nederlandse Beke opnieuw bekeken, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 9 (2006), 116-149, 116-149
 • Janse, A., De waarheid van een falsum. Op zoek naar de politieke context van het Karelsprivilege, De vrije Fries 71 (1991), 7-28, 7-28
 • Janse, A., Graaf Willem I van Holland (1203-1222), Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 116 (2001), 141-161, 141-161
 • Janse, A., Ridderslag en ridderlijkheid in laat-middeleeuws Holland, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 112 (1997), 317-335, 317-335
 • Kampinga, H., De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der 16e en 17e eeuw (The Hague 1917)
 • Keesman, W., Oorsprongsmythen als zelfuitlegging. Over achtergrond en betekenis van middeleeuwse verhalen rond Trojaanse stedenstichtingen, in: Pleij, H., Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen (Amsterdam 1991), 262-279, 274
 • Leupen, H.D., Filips van Leiden. Een onderzoek naar ontstaan, vorm en inhoud van zijn traktaat 'De cura reipublicae et sorte principantis' (Amsterdam 1975), 159-167
 • Levelt, S., 'Middeleeuwse kronieken van Holland in de vroegmoderne tijd', Madoc 25 (2011), 108-119
 • Levelt, S., Jan van Naaldwijk's Chronicles of Holland. Continuity and Transformation in the Historical Tradition of Holland during the Early Sixteenth Century (Hilversum 2011), 32-39, 80-83
 • Moolenbroek, Jaap van, 'De ketting van Damietta, een Haarlemszaagschip en Willem I van Holland. Over de wording en standaardisering van een kruistochtmythe', Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 14 (2011), 113-149, 114-120
 • Mostert, R., Pleidooi voor sterrenkunde als hulpwetenschap bij het bestuderen van de middeleeuwen, Millennium 6 (1992), 166-177, 166-177
 • Muller Fz., S., Die Hollantsche cronike van den Heraut. Eene studie over de Hollandsche geschiedbronnen uit het Beijersche tijdperk, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 2 (1885), 36-50, 36-50
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 36-39
 • Nieuwenhuijsen, K.; Ridder, T. de, Ad Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw. Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen (Hilversum 2011)
 • Noomen, W., La traduction française de la Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1954)
 • Noordzij, A., 'Tussen publiek en privaat. Partijstrijd in Gelre in de veertiende eeuw', Tijdschrift voor geschiedenis 123 (210), 226-239
 • Oostrom, F. van, Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek (Amsterdam 1992), 80, 156, 213
 • Populer, M., Les entrées inaugurales des princes dans les villes. Usage et signification. L'example des trois comtés de Hainaut, Hollande et Zélande entre 1417 et 1433, Revue du Nord 76 (1994), 25-52, 25-52
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 195
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 141-142
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 82-86
 • Rutgers, J.C.A., Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 34 (1970), 62, 215-216, 62, 215-216
 • Struick, J.E.A.L., "Om ijdel woorden wille", Jaarboek Oud Utrecht (1981), 35-60, 35-60
 • Suir, E.T., Bisschop Jan van Virneburg en de Utrechtse kapittels 1364-1376, Jaarboek Oud Utrecht (1990), 85-100, 85-100
 • Tilmans, K. , "Autentijck en warachtig". Stedestichtingen in de Hollandse geschiedschrijving: van Beke tot Aurelius, Holland 21 (1989), 68-87, 68-87
 • Tilmans, K. , Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)
 • Verbij-Schillings, J., Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 (Amsterdam 1995)
 • Wagner, P., Gillon le Muisi, Abt von St. Martin in Tournai, sein Leben und seine Werke nach den Quellen bearbeiteit (Berlin 1897)
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 51-55
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Authors

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Text carrier Chronicles (e.g., <i>Chronicon Egmundanum</i>, <i>Chronographia</i>) and other texts; Leiden, UB, ms. BPL 2429 23
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicles (<i>Chronicon Egmundanum</i> and <i>Chronographia</i>); Brussels, KB, ms. 6405-6407 24
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Chronographia</i> by Johannes de Beka, and other chronicles; The Hague, MM, ms. 10 B 30 34
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Chronographia</i> by Johannes de Beka with <i>Continuatio IV</i>; Utrecht, UB, ms. 781 35
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Chronographia</i> by Johannes de Beka with <i>Continuation IV</i>; Utrecht, UB, ms. 782 36
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Chronographia</i> by Johannes de Beka; Wroclaw, BU, ms. R. 184 37
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Chronographia</i> by Johannes de Beka (extended version, with continuation up to 1364); Utrecht, UB, ms. 783 38
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Chronographia</i> by Johannes de Beka; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod. Guelf. 484 Helmstedt 39
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Chronographia</i> by Johannes de Beka with <i>Continuatio V</i> continued up to 1456; Utrecht, UB, ms. 785 40
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Johannes de Beka: <i>Chronographia</i> with <i>Continuatio III</i>; Giessen, UB, ms. 218 41
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Johannes de Beka: <i>Chronographia</i>; Leiden, UB, ms. VLF 109 42
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Several chronicles (e.g., <i>Chronographia</i> by Johannes de Beke and <i>Hollantsche cronike</i> by Herald Beyeren); Brussels, KB, ms. 5753-5759 43
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Chronographia</i> by Johannes de Beka with <i>Continuatio V</i> continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 786 45
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicles (i.e., <i>Chronographia</i>, <i>Continuatio V</i> and <i>Summata Cronica Terre Gelrensis</i>); Brussels, KB, ms. 10160 48
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicles (e.g. <i>Chronographia</i>) and other texts; Groningen, UB, ms. 119 49
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicles (<i>Chronographia</i> and chronicles of noble houses); Utrecht, UB, ms. 784 50
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Parts of <i>Chronographia</i> by Johannes de Beke; Brussels, KB, ms. 3599-3601 51
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1183 52
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1393; Brussels, KB, ms. 7420 53
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1393 (1410); Utrecht, UB, ms. 1182 54
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1393; The Hague, KB, ms. 130 C 11 55
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> with short continuation up to 1468; The Hague, KB, ms. 71 F 30 56
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1803 57
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1393; The Hague, KB, hs. 75 B 14 58
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1421; Utrecht, HUA, ms. VI B 9 59
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1393; Cologne, HAK, ms. Chroniken und Darstellungen 337 60
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1477; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod.Guelf. 114.2 Extravagantes 61
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Incomplete translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1371; The Hague, KB, ms. 130 C 12 62
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1432; Utrecht, UB, ms. 1802 63
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1393; Leiden, UB, ms. BPL 1010 64
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1478; The Hague, KB, ms. 130 C 10 65
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1393; The Hague, KB, ms. 75 H 35 66
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1426; Utrecht, UB, ms. 1801 67
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1456; The Hague, KB, ms. KA 112 68
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1184 69
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Translation in Dutch of the <i>Chronographia</i> continued up to 1408; Utrecht, UB, ms. 1804 70
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicles (Fragments of <i>Chronographia</i> by Johannes de Beka and <i>Continuatio V</i>); London, BL, ms. Cotton, Titus D XXV 47
Memorial text
Role
Specification

Chronographia Beke

[ Memorial text ID 149 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 2r to 40r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • founders and benefactors
 • gifts
Specification
General historical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • natural disasters
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • building history
 • relations with ecclesiastical authorities
 • relations with lay people
 • foundation
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Continuatio V (covers the period up to 1393)

[ Memorial text ID 274 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 40r to 46v
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • founders and benefactors
 • liturgical practices
 • gifts
Specification
General historical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • natural disasters
 • political events
 • epidemic diseases (both inside and outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with ecclesiastical authorities
 • relations with lay people
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations